Ulica Południowa od nowa!


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Ulica Południowa od nowa!
Skrócony opis projektu
Południowa bezpieczna dla osób spacerujących, na rowerach oraz dzieci - czas na komfort!
Opis projektu
Ulica Południowa jest poboczną, ale uczęszczaną aleją wysadzaną starymi lipami i graniczącą z ogródkami działkowymi. Jej przebieg jest wyznaczony pobliskimi liniami kolejowymi. Ulica jest bliskim i wygodnym miejscem spacerów np. z psami oraz przejażdzek rowerem dla osób mieszkających w okolicy domków jednorodzinnych. Winna być komfortowo dostępna dla wszystkich jej użytkowników i użytkowniczek. W związku z tym zachęca się do uspokojenia ruchu samochodowego (faktycznego np. poprzez montaż 3-4 progów zwalniających oraz wyznaczenie pasów dla poruszania się rowerów na całej długości ulicy), uregulowania miejsc parkingowych (obecnie samochody niszczą resztki pasów zieleni po obu stronach oraz przygniatają korzenie starych drzew). Przy pasach zieleni warto zainstalować psie pakiety z dostępem do worków do zbierania odchodów. Obecnie wzdłuż ulicy są tylko dwa kosze miejskie (często przepełnione). Odnowy wymaga również nawierzchnia chodnika dla pieszych, gdyż pokonanie jej jest utrudnione dla osób poruszających się w oraz na wózkach. Bardzo często zdarza się, że auta poruszają się po tej ulicy z bardzo dużą prędkością (nocą oraz nad ranem), znacznie przekraczającą normy terenu zabudowanego oraz obszaru zamieszkania. Część pasów zieleni jest regularnie utrzymywana przez działkowiczów, których działki rekreacyjne przylegają do pobocza. Dzięki bliskości ogródków wieczorami na ulicy słychać owadzie cykady oraz można spotkać np. jeże. Rozmaita roślinność hodowlana i dziko porastająca czyni ten obszar atrakcyjnym i cichym.

Remont nawierzchni chodnika oraz jest z ciągu ul. Południowej do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Południowa na osiedlu Świerczewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Na całej dlugości
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i mieszkanki osiedla Świerczewo, zwłaszcza okolic ulic Czeremchowej, Gruszkowej, Grabowej, Olchowej, samej Południowej oraz innych. Osoby poruszające się rowerami i hulajnogami w obrębie ulicy Południowej oraz Jałowcowej. Właściciele i właścicielki działek rekreacyjnych ROD Kolejorz przy Południowej i Jałowcowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Południowa posiada piękny starodrzew lipowy, pasy zieleni po obu stronach oraz sąsiaduje z zielonym obszarem ogródków działkowych. Jest chętnie uczęszczaną okolicą spacerową dla mieszkańców w dość gęstej zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Bez zmian dążących do uspokojenia ruchu ulegnie dalszej degradacji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Zdecydowanie odświeżenie nawierzchni samej ulicy, uregulowanie części dla pieszych (nieregularne płyty chodnikowe), wyznaczenie jednej wysokości krawężników, wymalowanie pasów dla poruszania się rowerów oraz uniemożliwienie parkowania pojazdów na chodnikach przyczyni się do lepszej dostępności tego ciągu komunikacyjnego np. dla osób doświadczających trudności w poruszaniu się (o ograniczonej mobilności).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
4 progi zwalniające na całej długości 12 000
ujednolicenie nawierzchni ulicy, uregulowanie krawężników oraz znaki poziome dla pojazdów, rowerów i pieszych 45 000
nowe kosze oraz psie pakiety na całej długości 6 000
nowe nasadzenia trawy oraz krzewów na zniszczonych pasach zieleni 12 000
zabezpieczenie pasów zieleni na całej długości 15 000
nowe oznakowanie pionowe na całej długości ulicy 16 000
SUMA: 106 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Bajbak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 11.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 106 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: radni osiedla biorący udział w sesji 14.10.2020r. (Bartoszewicz-Sarna Anna, Dyczkowski Marian, Legawiec Krzysztof, Maćkowiak Marcin, Matusewicz-Potocka Anna, Pajtasz Maria, Szymański Błażej, Szymczak Artur, Wierzbicki Tomasz, Woźniak Mirosław)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.