Uporządkowanie terenu przed Fortem VII


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Uporządkowanie terenu przed Fortem VII
Skrócony opis projektu
Uporządkowanie części prawego placu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan -Fort VII w Poznaniu.
Opis projektu
Fort VII jako oddział Wielkopolskiego Muzuem Niepodległości w Poznaniu jest poddawany kompleksowej renowacji. Zakres prac objętych dofinansowaniem unijnym nie obejmuje jednak uporządkowania i utwardzenia terenu przed wjazdem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII. Zadanie będące przedmiotem niniejszego wniosku obejmuje swoim zakresem teren, znajdujący się po prawej stronie wjazdu. W ramach projektu zostanie zdemontowana obecna, silnie zdegradowana miałowo-asfaltowa nawierzchnia wjazdu, a następnie teren zostanie uporządkowany i ponownie utwardzony przy wykorzystaniu nawierzchni o właściwościach przepuszczalnych. Uzupełnieniu podlegać będzie również oświetlenie przed Fortem VII. Powyższe działania sprawią, że obecnie zdegradowany teren, użytkowany okolicznościowo w celach postojowych, będzie odpowiednio zagospodarowany w standardzie jaki winien przysługiwać miejscom o tak ciekawej historii. Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną, którą dysponuje Wielkopolskie Muzeum Niepodległości jako instytucja zarządzająca Fortem VII w następujących etapach:
1. Wyłonienie wykonawcy robót
2. Uporządkowanie placu, przygotowanie terenu. Pozbycie się wszystkich starych, zalegających odpadów po użytkowaniu terenu przez wojska, następnie zdemontowanie istniejącego ogrodzenia oraz instalacji elektrycznej. W trakcie prac należy uważać na inne instalacje w obiekcie i ewentualne uszkodzenia należy naprawiać odtwarzając istniejące instalacje.
3. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej czyli oświetlenie terenu, tak aby zapobiec użytkowaniu terenu przez osoby nieupoważnione. Oświetlenie ma ochronić teren przed ponowną degradacją.
4. Wykonanie nowej nawierzchni.
5. Odbiory prac.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Okolice ul. Polskiej, Obręb Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Plac zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przy alei Polskiej, które zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przeznaczone zostaną pod zieleń publiczną. Tym samym teren wokół Fortu VII ma szanse stać się miejscem kompleksowo i atrakcyjnie zagospodarowanym
Potencjalni odbiorcy projektu
Oferta skierowana jest do potencjalnych gości chcących zwiedzić obiekt, poznać tematykę martyrologiczną oraz forteczną, mieszkańców Poznania, turystów z Wielkopolski, kraju i zagranicy. Poza tym rewitalizacja – pod względem estetyki – tego terenu spowoduje znaczny wzrost aktywności okolicznych mieszkańców, którzy z pewnością poczują głębszy związek z ową przestrzenią oraz dumę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stan terenu o którym mowa w niniejszym projekcie nie wskazuje, że mieści się za nim obiekt o tak wyjątkowym znaczeniu i historii. Naszymi działaniami pragniemy nadać odpowiedni stan przysługujący temu miejscu z uwagi na jego potencjał kulturowo - historyczny. Jest to miejsce męczeństwa wielu ofiar reżimu hitlerowskiego, osób zasłużonych dla Poznania i Wielkopolski, działających na rzecz odzyskania niepodległości m.in. Powstańców Wielkopolskich. Chcemy aby miejsce to zyskało godny charakter i jednocześnie stało się dostępne dla odwiedzających.
Uporządkowanie terenu jest również bezwzględnie konieczne ze względu na funkcje, które Fort VII pełni obecnie, jak i z powodu szans rozwojowych wynikających z obecnie realizowanych inwestycji. Projekt przyczyni się do tego, że mieszkańcy Poznania oraz turyści uzyskają łatwiejszy dostęp do zabytkowego obiektu, gdzie będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii martyrologii, a w związku z prowadzoną obecnie renowacją również historią fortyfikacji.Ważnym elementem jest również montaż nowego oświetlania co zwiększy bezpieczeństwo i ograniczy działania wandali.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Uporządkowanie terenu i utwardzenie powierzchni wjazdowych ułatwi dostęp do budynków Fortu osobom z niepełnosprawnościami fizycznym, w tym poruszającymi się na wózkach. Wszelkie spadki terenu w obrębie inwestycji jak również krawężnik w miejscach dla ruchu pieszego zostaną ułożone w taki sposób by zapewnić możliwość użytkowania tych stref przez osoby z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Instalacje elektryczne 30 750
Uporządkowanie terenu o powierzchni 1100 m2 64 575
Utwardzenie terenu o powierzchni 1100 m2 masą mineralno-żywiczną 504 675
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 565
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie placu - stan obecny Poznan Fort VII - teren po prawej stronie pozostalosci wojska.jpg
Zdjęcie placu - stan obecny Poznan Fort VII - terenu po prawej stronie.jpg
Zdjęcie placu - stan obecny za_cznik nr 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Zbigniew Pilarczyk
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Obiekt jest terenem Fortu VII, który jest zarządzany przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Kultury.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: tak
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury, uzyskał też pozytywną opinię ze strony Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, które wyraziło gotowość podjęcia się realizacji tego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Marta Mleczko - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 565 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 80 565 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wpisuje się w politykę działań Osiedla, jednak na chwile obecną Fort VII ma wykonane dwa projekty: Lasku Katyńskiego oraz otuliny Fortu VII – do realizacji w kolejnych latach.
  Zespół Obradował w składzie: Agata Chęcińska, Ewelina Gogołkiewicz, Maciej Krukowski, Ewa Kurzacz-Kuczek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.