Ścieżka historyczna Piątkowo


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Ścieżka historyczna Piątkowo
Skrócony opis projektu
Przybliżenie historii regionu poprzez stworzenie ścieżki turystyczno-historycznej (mapa,tablice,miniatura).
Opis projektu
Projekt zakłada przybliżenie historii regionu Piątkowo poprzez przygotowanie ścieżki turystyczno-historycznej, głównie w postaci tablic umieszczonych w różnych ogólnodostępnych publicznych miejscach, które będą przybliżały miejsca, ludzi i wydarzenia mające wpływ na dzisiejszy kształt dzielnicy i regionu.
Ścieżka wspierałaby samodzielne poznawanie Piątkowa przez mieszkańców dzielnicy oraz mieszkańców całego Poznania czy turystów.

Zakłada się przygotowanie ok. 15 tablic przybliżających/upamiętniających m.in.:
- siedzibę gminy Piątkowo,
- powstawanie osiedli,
- budowę PST,
- wieże RTV,
- obszary dworskie,
- fortyfikacje niemieckie,
- powstańców wielkopolskich,
- postaci historycznych mieszkających/związanych z regionem,
- legendy/podania związane z regionem,
- inne.

Przewiduje się również uwzględnienie 2 miejsc z dodatkowymi tablicami z archiwalnymi zdjęciami:
- powstającej linii PST wraz z przybliżeniem modeli wagonów, które poruszały się po trasie (np. na pętli autobusowo-tramwajowej lub przy jednym z przystanków),
- powstających pierwszych bloków/terenów sprzed przyłączenia do Poznania (np. w alei drzew 285/52, 285/51 lub na obszarze parku - w załączniku wskazane proponowane miejsca lub inne wskazane przez specjalistów).

Dodatkowo cała ścieżka będzie miała stworzoną swoją mapę:
- która będzie dostępna w wersji elektronicznej (z możliwością wprowadzania modyfikacji w przyszłości) do ściągnięcia dla zainteresowanych osób (druki realizowane przez Miasto Poznań byłyby dostępne w lokalnych bibliotekach i szkołach z możliwością dodruku w przyszłości)
oraz
- włączoną w miniaturę Piątkowa umieszczoną w parku na os. B. Chrobrego (jako prawie centralnym miejscu regionu) oraz parku na os. Jana III Sobieskiego.

Wszystkie elementy projektu będą dostosowane i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu (w tym wzrokowych i ruchowych) oraz dostępne w języku angielskim.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Piątkowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

grunty miejskie
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy Piątkowa w różnym wieku,
- mieszkańcy Poznania,
- turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podczas rozmów z mieszkańcami Piątkowa (i nie tylko) niezależnie od wieku, pojawiają się informacje, że chcieliby lepiej poznać miejsce, w którym żyją, że nie wiedzą o różnych miejscach i wydarzeniach, które miały miejsce lokalnie (m.in. o mieszkających powstańcach wielkopolskich czy forcie, który znajduje się w sąsiedztwie).

Informacje potwierdza raport przygotowany w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo - miejsce mieszkańców Piątkowa w 2019 roku (https://www.poznan.pl/mim/main/diagnoza-2019,p,52702,52703.html&wo_id=444) oraz duże zainteresowanie spacerami realizowanymi we współpracy z grupą przewodników PoPoznaniu.pl w ramach projektów CIL Piątkowo w 2019 i 2020 roku (w 2019 roku w 4 spacerach udział wzięło 220 osób; facebook.com/events/916558198690610/?active_tab=discussion).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wszystkie elementy projektu będą dostosowane i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu (w tym wzrokowych i ruchowych) oraz dostępne w języku angielskim.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
tablice tworzące ścieżkę historyczno-turystyczną (ok. 15 szt.; przygotowanie merytoryczne; graficzne; postawienie tablic)

15 szt. x 10 000 zł = 150 000 zł
150 000
tablice z archiwalnymi zdjęciami budowy bloków i PST
(ok. 15 szt.; przygotowanie merytoryczne; graficzne; postawienie tablic)

15 szt. x 10 000 zł = 150 000 zł
150 000
miniatury ze stopu 200 000
mapa ścieżki (przygotowanie merytoryczne; graficzne; umieszczenie na miejskich serwerach internetowych; wydruk) 100 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Proponowane lokalizacje tablic z archiwalnymi zdjęciami PBO2021_sciezka_Piatkowo.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Arkadiusz Zacharzewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Wydziału Kultury. Projekt otrzymał również pozytywną opinię potencjalnego realizatora - Wydawnictwa Miejskiego Posnania, które zadeklarowało gotowość realizacji projektu w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia w głosowaniu. Projekt został skonstruowany prawidłowo pod kątem merytorycznym i finansowym. Projekt pod w aspekcie koncepcyjnym i rzeczowym zaopiniowało pozytywnie również Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Brama Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Katarzyna Kamińska - Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Agata Żarnowska - Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Brama Poznania, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 4" do uchwały nr XV/83/V/2020 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Białek Radosław, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Adam, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kędzierska Hanna, Kocięcka Joanna, Król Witold, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Osman Krzysztof, Perz Jan, Rzadkiewicz Iwona, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.