Maltańskie Ogrody Kwiatowe (łąki kwietne,droga rowerowa,oświetlenie)


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Maltańskie Ogrody Kwiatowe (łąki kwietne,droga rowerowa,oświetlenie)
Skrócony opis projektu
Budowa brakującej drogi rowerowej i oświetlenia na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego, założenie łąk kwietnych.
Opis projektu
Projekt zakłada renowację i modernizację istniejących terenów zieleni po północnej stronie Jeziora Maltańskiego dzięki budowie nowej - i bardzo brakującej w tym miejscu - osobnej drogi rowerowej wraz z budową oświetlenia, którego również brakuje po tej stronie jeziora.

Kluczowe będzie założenie łąk kwietnych i rabat z roślinnością sprzyjającą owadom na terenach wzdłuż nowo powstałej drogi rowerowej i na terenach miejskich (trawniki) w obszarze pomiędzy przystankiem tramwajowym Termalna, miasteczkiem rowerowym, Parkiem Tysiąclecia a parkingami Novotelu i Term Maltańskich.

Łąki kwietne stworzone zostaną w oparciu o kwitnące rośliny wieloletnie (byliny) wabiące motyle i inne pożyteczne owady (takie jak pszczoły, trzmiele) oraz odporne na zmienne warunki pogodowe (susze). Mogą składać się przykładowo z następujących roślin: rudbekia, jeżówka purpurowa, krwawnik w różnych kolorowych odmianach, goździk kartuzek, dziurawiec, szałwia łąkowa, kocimiętka, hyzop, lawenda, floks, koniczyna, perowskia, dziewanna, wrotycz.

Dodatkowo sugerowane jest odtworzenie z roślin kwitnących napisu POZnań w okolicy tablicy wyników, który doskonale widoczny z lądujących nad Maltą samolotów, w przeszłości był bardzo popularny, chętnie fotografowany i skutecznie pomagał budować wizerunek miasta pełnego różnorodnych i zadbanych terenów zielonych.

W ramach projektu utworzonych zostanie kilka ogrodów deszczowych wraz z tablicami informacyjnymi i opisem problematyki retencji wody, roli terenów zieleni w procesie jej odbioru oraz utrzymania w obszarze miasta, a także podniesienie świadomości dotyczącej tworzenia różnego rodzaju form retencji wody w mieście.

Ze względu na ewentualne ograniczenia techniczne i terenowe dokładne miejsca łąk kwietnych i ogrodów deszczowych zostaną uzgodnione z zarządcą terenu tj. Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji (dopuszcza się zmiany względem wskazanych w projekcie terenów w zależności od ostatecznego kształtu projektu i ostatecznych kosztów). Natomiast z powodu wysokich wartości przyrodniczych zgłoszonego terenu sugerowane jest powołanie zespołu ekspertów, który zaproponuje najlepsze rozwiązania
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Okolice ul. Termalnej + okolice północnego brzegu Jeziora Maltańskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

tereny głównie wzdłuż nowej drogi rowerowej
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie osoby korzystające z Malty i okoliczni mieszkańcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu uwypuklenie walorów krajobrazowych Malty, uporządkowanie terenów zielonych, nadanie im specyficznego charakteru, jak również stworzenie przyjaznego środowiska dzikim zapylaczom. Wykonanie muraw ekstensywnych w oparciu o dostępne mieszanki trawnikowe z wsiewką roślin dwuliściennych (roślin murawowych i łąkowych) pozwoli na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, polepszy mikroklimat w mieście oraz zmniejszy powierzchnię wyschniętych trawników
Budowa drogi rowerowej wraz z oświetleniem zwiększy dostępność terenów zielonych i poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Całość wpłynie na poprawę estetyki i atrakcyjności północnych brzegów jeziora oraz pieszego dojścia do Term Maltańskich z przystanku tramwajowego.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dzięki rozdzieleniu ruchu pieszego i rowerowego po północnej stronie Jeziora Maltańskiego niezaprzeczalnie poprawi się bezpieczeństwo osób starszych i z niepełnosprawnościami, które obecnie często z obawy przed rozpędzonymi rowerzystami unikają tego odcinka ścieżki wokół jeziora. Ścieżka stanie się dostępna dla wszystkich mieszkańców bez wyjątku, którzy bezpiecznie będą mogli podziwiać walory krajobrazowe poznańskiej Malty i nowo powstałe łąki kwietne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie przez zespół ekspertów najkorzystniejszych rozwiązań dla terenów północnej Malty do określonej kwoty lub nagroda w konkursie na projekt drogi rowerowej, oświetlenia i sposobu zagospodarowania zieleni (łąki kwietne, ogrody deszczowe itp.) 50 000
Realizacja projektu w oparciu o wytyczne zespołu ekspertów lub zwycięskiej koncepcji z konkursu 1 950 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Jankowiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich oraz POSiR, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostki.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W 2021 roku prowadzona będzie również rewaloryzacja Parku Tysiąclecia. Zadanie PIM [ID 72169] Kwestia budowy drogi pieszo-rowerowej: w związku z prowadzonymi pracami zarządcy terenu tj. Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji związanymi z realizacją zakresu rzeczowego zadania pn. "Modernizacja Toru Regatowego Malta" w zakresie opracowania studium wykonalności modernizacji ścieżki pieszej i rowerowej wraz z oświetleniem na północnym brzegu zbiornika Malta w Poznaniu pragniemy poinformować, że w grudniu 2019 roku przekazano do POSiR kompletne studium wykonalności ww. zadania. Koncepcja wykonana została w dwóch wariantach: I wariant: 6 926 054,91 zł brutto II wariant: 16 016 462,46 zł brutto. W związku z powyższym tj. limitem dostępnych środków na realizację projektu ogólnomiejskiego PBO21 do kwoty 2 000 000 zł oraz jesteśmy zmuszeni wydać negatywną rekomendację. Niemniej, Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania wespół z POSiR zdają sobie sprawę z konieczności realizacji trasy pieszo-rowerowej na północnym brzegu jeziora. Istotność projektu determinuje do kontynuacji działań zmierzających do zabezpieczenia środków budżetowych na budowę ścieżki, która uporządkuje ruch pieszo-rowerowy podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkowników.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Andrzej Kras, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, w części dotyczącej wykonania łąk kwietnych i rabat z roślinnością sprzyjającą owadom. Dodatkowo w pełni wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Każda dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna odgrywa istotną rolę w środowisku silnie zurbanizowanym.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - nie
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - nie
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zasięg terytorialny zgłoszonego zadania obejmuje tereny poza pasem drogowym. Brak jest możliwości realizacji zadania przez ZDM. W przypadku terenów dotyczących Parku Tysiąclecia jednostką właściwa do opiniowania jest ZZM. W przypadku budowy drogi rowerowej wzdłuż jeziora występuje tam duża ilość działek. ZDM nie potrafi jednoznacznie wskazać właściwego podmiotu do opiniowania wniosku. Należy również zauważyć, że zakres zgłoszenia jest bardzo rozbudowany. Opracowanie dokumentacji obejmującej budowę drogi rowerowej wraz z oświetleniem w ocenie tut. jednostki przekracza możliwość realizacji w ciągu roku budżetowego.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.