Dama: otwarta pracownia twórczej wymiany


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Dama: otwarta pracownia twórczej wymiany
Skrócony opis projektu
Darmowe pracownie dla artystów i warsztaty dla mieszkańców rejonu.
Opis projektu
Idea pracowni DAMA jest prosta - poznańscy artyści otrzymują pracownie, w których co weekend dzielą się swoją twórczością z mieszkańcami Poznania, prowadząc różnorodne warsztaty.

Inicjatywa wychodzi naprzeciw potrzebom twórców, którzy borykają się z problemami lokalowymi, gromadząc ich w jednym miejscu i zapewniając bezpłatną przestrzeń do pracy. W DAMIE znajdą swoje miejsce m.in. rzemieślnicy, ceramicy, malarze, performerzy, muzycy, projektanci.

Mieszkańcy rejonu będą mogli natomiast skorzystać z bezpłatnych warsztatów organizowanych w DAMIE co weekend, prowadzonych przez artystów rezydentów.

Warsztaty skierowane będą przede wszystkim do osób, które nie mogą skorzystać z podobnych komercyjnych inicjatyw np. ze względów finansowych - dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na mnogość dostępnych aktywności warsztaty zostaną dopasowane do różnorodnych grup odbiorców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

oferta lokalowa ZKZL: budynek byłej Biblioteki Raczyńskich przy ul. św. Marcin

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lub ul. Paderewskiego 10 lub Al. Marcinkowskiego 21
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców rejonu ze szczególnym uwzględnieniem:
- artystów wszelkich dziedzin
- dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem
- osób zainteresowanych kreatywnym spędzaniem czasu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt odpowiada na potrzeby działających na terenie Poznania artystów, którzy wielokrotnie nie posiadają odpowiedniej przestrzeni do realizacji swoich działań. Wynajem pracowni często przewyższa budżet twórców, co skutkuje najmowaniem przestrzeni o bardzo niskim standardzie lub zmusza do zawieszenia działalności. Poznań oferując takie wsparcie artystom, zachęci ich do działania na terenie miasta, podnosząc jednocześnie swoją atrakcyjność.

Z drugiej strony realizacja projektu zapewni dostęp do wysokiej jakości oferty warsztatów twórczych. Celem będzie dotarcie przede wszystkim do osób, które nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z podobnych, komercyjnych aktywności.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Warsztaty prowadzone w pracowni DAMA będą skierowane do wszystkich mieszkańców rejonu, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie mogą skorzystać z takich wydarzeń ze względów finansowych czy ze względu na niepełnosprawność. DAMA zrzeszać będzie artystów i rzemieślników z najróżniejszych dziedzin, którzy zaproponują aktywności zarówno dla dzieci, osób dorosłych, seniorów jak i osób niepełnosprawnych.
DAMA usytuowana będzie w centrum miasta, tak by dotarcie z każdej dzielnicy miasta było możliwie ułatwione.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem przestrzeni pod pracownię 180 000
Wynagrodzenie dla osób zarządzających działaniami w pracowni
(minimalne wynagrodzenie ustawowe wg stawek na rok 2020 dla 3 osób)
93 600
Zakup materiałów na warsztaty
(każdego weekendu odbywać się będą 4 różne warsztaty, na każdy przeznaczamy
budżet 800zł na zakup materiałów)
130 000
Promocja pracowni (media społecznościowe, materiały drukowane) 60 000
SUMA: 463 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Barbara Stelmachowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany przez Wydział Kultury oraz Galerię Miejską Arsenał. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zakresu merytorycznego oraz budżetu projektu zostały wyjaśnione i skonsultowane i przyjęte przez wnioskodawcę.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Marek Wasilewski - Dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 463 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 463 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.