Teren sportów miejskich oraz naturalne boisko


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Teren sportów miejskich oraz naturalne boisko
Skrócony opis projektu
Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego miejsca treningowego street workout oraz trawiastego boiska do gry w piłkę.
Opis projektu
Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty sportowo – rekreacyjnej na terenie Górnego Tarasu Rataj, czyli budowa nowego obiektu i przebudowa istniejącego i wymagającego modernizacji boiska sportowego.
Proponujemy budowę ogólnodostępnego i nieogrodzonego wielofunkcyjnego miejsca treningowego street workout (urządzenia do ćwiczeń z masą własnego ciała) oraz trawiastej polany sportowej przeznaczonej do uprawiania sportu na otwartym terenie.
Obszerny teren na wschodnim skraju Parku przy osiedlu Tysiąclecia zagospodarowany został ogólnodostępnymi obiektami sportowymi (ścianka do tenisa, skate park, boisko do ulicznej koszykówki oraz wymagające modernizacji duże boisko trawiaste).
Zaletą terenu, na którym miałaby powstać inwestycja jest jego dogodne dla mieszkańców Rataj położenie oraz połączenie ścieżek pieszo rowerowych i komunikacji miejskiej (teren w sąsiedztwie Parku przy Osiedlu Tysiąclecia, Użytku Ekologicznego Traszki Ratajskie, Terenów Rekreacyjnych Malta).
Modernizacja istniejącego boiska oraz stworzenie nowej wielofunkcyjnej polany sportowej pozwoli na wygospodarowanie miejsca dla urządzeń street workout oraz licznych nasadzeń drzew i krzewów na przedmiotowym terenie.
Nasadzenia drzew i krzewów wraz z polaną sportową stanowić będą nie mniej niż 95% powierzchni przedmiotowego terenu (tj. ok. 7 980 m2) natomiast miejsce treningowe street workout stanowić będzie zaledwie 5% powierzchni przedmiotowego terenu (tj. ok. 420 m2).
Ponadto na terenie inwestycji i w jej sąsiedztwie proponujemy montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków dla rowerów.
Autorki projektu Elżbieta Świtalska i Marzena Cieloszyk z Grupy Chartowo-Nasz Dom przygotowały propozycję, która wpisuje się w szerszą kompozycję ogólnodostępnych dla mieszkańców terenów sportowo-rekreacyjnych wśród zieleni, skłaniających do aktywnego wypoczynku w komfortowych warunkach.
Z dbałością o okoliczną przyrodę oraz z troską o zdrowie mieszkańców proponujemy rozwiązania łączące uprawianie sportu przez różne grupy wiekowe mieszkańców, spotkania na parkowych terenach zielonych i aktywne uczestniczenie w życiu sąsiedzkim naszego Chartowa. W naszej ocenie, we wskazanej lokalizacji zasadne jest rozszerzenie oferty sportowej o kolejne nowe i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców obiekty oraz o nowe, towarzyszące im nasadzenia drzew i krzewów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wschodnia część Parku przy Osiedlu Tysiąclecia wzdłuż ulicy Chartowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Numery działek na których częściowo położony jest teren 07/06/33/6; 07/06/34/4; 07/06/58/2; 07/06/31; 07/06/32/2; 07/06/29/4
Potencjalni odbiorcy projektu
Do aktywnego odpoczynku pragniemy zaprosić mieszkańców całego miasta, korzystających z dobrodziejstw okolicznej przyrody (Malta, Park przy Osiedlu Tysiąclecia, Użytek Ekologiczny Traszki Ratajskie). Łącząc naukę, odpoczynek wśród zieleni miejskiej i relaks oraz sport możemy lepiej poznawać nasze piękne okolice oraz samych siebie. Boisko oraz street workout mają być otwarte
i ogólnodostępne dla
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obszerny teren na wschodnim skraju Parku przy osiedlu Tysiąclecia zagospodarowany został ogólnodostępnymi obiektami sportowymi. Mieszkańcy chętnie korzystają z istniejących już w tej okolicy: ścianki do tenisa, skate parku, boiska do ulicznej koszykówki. Chcielibyśmy, aby pozostała część terenu wykorzystana została w sposób opisany w projekcie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Projekty mają być wykonane tak, by nie powstawały przewyższenia lub inne bariery architektoniczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
stworzenie projektu parku 70 000
Projekt i wykonanie zestawu urządzeń do „street-workout”
180 000
Wykonanie wielofunkcyjnej polany trawiastej z piłkochwytami i bramkami + zasadzenie trawy 144 000 zł
2 bramki 2 x 2500 zł = 5 000 zł
piłkochwyty 20 000 zł
montaż i dodatkowe prace 5 000 zł
174 000
6 ławek i koszy na śmieci
6 X 3 500 zł = 21 000 zł za ławki
6 x 500 zł = 3 000 zł za kosze.
24 000
zakup i montaż 3 stojaków rowerowych 3 x 600 zł = 1 800 zł 1 800
Nasadzenia drzew i krzewów

Zgodnie z ustaleniami z ZZM:

Notatka GP: Procent zagospodarowania terenu:

boisko trawiaste + nowe nasadzenia zieleni wokół boiska (krzewy) minimum 95% powierzchni

street workout (kilka urządzeń) maksymalnie 5% powierzchni
50 000
SUMA: 499 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcie terenu 20200724_180944.jpg
zdjęcie terenu 20200724_181018.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marzena Cieloszyk
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenu tj. Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 18.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 499 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 449 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cwojdziński Grzegorz, Czyżyk Sławomir, Grochowski Grzegorz, Kalman Andrzej, Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Pilarczyk Ewa, Rożek Arkadiusz, Szymański Maciej, Szymczak Wojciech.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.