Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach
Skrócony opis projektu
Modernizacja infrastruktury szkół i przedszkoli polepszy warunki do zabawy, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
Opis projektu
PROJEKT ZAKŁADA PRZEPROWADZENIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC:
1. Modernizacja placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu i utworzenie poziomego placu zabaw z grami.
2. Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu (od strony boiska) poprzez stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku oraz strefy edukacji na świeżym powietrzu „Wichrowa Antrejka”, tworząc możliwość prowadzenia zajęć, odpoczynku dla dzieci podczas przerw oraz organizacji spotkań dla dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców.
3. Rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa (od strony boiska) poprzez stworzenie zielonej strefy rekreacji i wypoczynku, która może pełnić również rolę eko klasy, tworząc możliwość prowadzenia innowacyjnych zajęć na świeżym powietrzu, odpoczynku dla dzieci podczas przerw oraz organizacji spotkań dla dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców.
4. Rewitalizacja placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa i utworzenie zielonej eko strefy dla dzieci i rodziców, oczekujących na dzieci i przychodzących do szkoły, mieszkańców oraz stworzenie miejsc do przestrzennych gier planszowych.
5. Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Przedszkola nr 181 i Szkoły Podstawowej nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa do prowadzenia różnych form zajęć.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu (na Wichrowym Wzgórzu), Przedszkole nr 181 w Poznaniu i Szkoła Podstawowa nr 12 w Poznaniu (na Osiedlu Zwycięstwa).

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówki oświatowe z obszaru Osiedla Nowe Winogrady Północ.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty na wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta:
- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- uczestnicy zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest podniesienie poziomu infrastruktury i poprawa warunków do zabawy, nauki, sportu i rekreacji dla przedszkolaków i uczniów oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej – osiedlowej i miejskiej poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych.
Pozyskane w Poznańskiem Budżecie Obywatelskim środki finansowe pozwolą, poprzez modernizację wskazanych obiektów, poszerzyć ofertę zabawową, edukacyjną, kulturalną oraz sportowo-rekreacyjną dla szerokiej grupy odbiorów od przedszkolaków, poprzez dzieci i młodzież po dorosłych, seniorów i osoby niepełnosprawne umożliwiając korzystanie z najróżniejszych aktywnych form zabawy, nauki, kultury, sportu i rekreacji. Tereny, na których będzie realizowany projekt są otwarte, ogólnodostępne, bezpieczne (jest zamontowany zewnętrzny monitoring i oświetlenie) i przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta w możliwie najszerszym zakresie – opisane w punktach „Potencjalni odbiorcy projektu” i „Uzasadnienie dla realizacji projektu”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu – na Wichrowym Wzgórzu. 150 000
Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu – na Wichrowym Wzgórzu. 50 000
Rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 12 w Poznaniu – na Osiedlu Zwycięstwa. 240 000
Rewitalizacja placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12 w Poznaniu – na Osiedlu Zwycięstwa. 30 000
Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Przedszkola nr 181 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Poznaniu – na Osiedlu Zwycięstwa. 130 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Rewitalizacja placu oraz zakup sprzętu komputerowego (P181 i SP12 na Osiedlu Zwycięstwa). plac_wejsciowy_SP12_sprzet_komputerowy_P181_SP12_kosztorys.pdf
Modernizacja placu przed wejściem (SP11 na Wichrowym Wzgórzu) – kosztorys. plac_zabaw_SP11_kosztorys.pdf
Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca (SP11 na Wichrowym Wzgórzu) – kosztorys. wichrowa_antrejka_SP11_kosztorys.pdf
Rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca (SP12 na Osiedlu Zwycięstwa) – kosztorys. dziedziniec_SP12_kosztorys.pdf
Rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca (SP12 na Osiedlu Zwycięstwa) – wizualizacja. dziedziniec_SP12_wizualizacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Zaremba
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 12.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner Jan Muczek Agnieszka Adamczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.