Zagospodarowanie terenu przy Parku Bambrów Poznańskich


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Zagospodarowanie terenu przy Parku Bambrów Poznańskich
Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zagospodarowanie zaniedbanego terenu pomiędzy Kościołem a Przedszkolem, Parkiem Bambrów Poznańskich.
Opis projektu
Projekt ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy Kościele Bł. Poznańskiej Piątki oraz Przedszkolem nr 188. Teren ten leży w bezpośredniej bliskości nowego Parku Bambrów Poznańskich i negatywnie współgra z otoczeniem. W ramach zadania należy wykonać projekt wykonawczy oraz realizację.
Działki miejskie których projekt dotyczy są zaniedbane, rosną tam samosiejki, krzaki oraz rośnie tam bliżej nie określona roślinność która w żaden sposób nie jest konserwowana. Do
tego należy dodać składowiska połamanych gałęzi. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli na kompleksowe zamknięcie tematu realizowanego o kilku lat pn. Budowa Parku Bambrów Poznańskich.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Orzechowa, Bł. Poznańskiej Piątki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb 60 Dębiec ark. 19 działki nr 14/13; 1/23;
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Zielony Dębiec, oraz osoby odwiedzające Park Bambrów Poznańskich i goście przybywający do Kościoła
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Po zrealizowaniu projektu zostanie dokończony temat zagospodarowania terenu po zlikwidowanych ogródkach działkowych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Uzasadnienie projektu zostało zawarte w opisie projektu. Należy dodać dodać, że jesto ostatni teren niezagospodarowany w tym rejonie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie koncepcji oraz projektu wykonawczego 100 000
Realizacja projektu budowlanego 500 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kempski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (wskazany), Zarząd Dróg Miejskich (jedna z działek jest w administracji)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 12.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Decyzja Prezydenta M.Wiśniewskiego - rekomendacja pozytywna dla projektu
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze online odbyło się 12.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D. Koziński, D.Woźniak, KM.Rachelska-Gwóźdź, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Jako projektodawca nie zgadzam się z uzasadnieniem zamieszczonym do negatywnej rekomendacji. 1. Argument przekroczenia możliwości realizacji w ciągu roku jest bezzasadny. Odpowiednie wczesne podjęcie realizacji mało skomplikowanego zadania nie przekroczy 1 roku realizacji. 2. Szanowna Komisja nie zadała sobie trudu zapoznania się z stanem faktycznym proponowanego terenu dla projektu pisząc o zieleni i jej niszczeniu jest w poważnym błędzie. Działka jest dziko zarośnięta krzakami, samosiejkami które wyrosły poprzez wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu porządku, przez zarządcę czyli ZDM. To najważniejsze punkty odwołania pozostała argumentacja zostanie przedstawiona w czasie spotkania Z poważaniem Krzysztof Kempski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą XXV/231/V/2007 z dnia 06.11.2007 r. teren wskazany w zgłoszeniu oznaczony został jako KD-Dp. należy przez to rozumieć, że działka objęta planowaną inwestycją przeznaczona jest na lokalizację placu pieszo-rowerowego. MPZP dopuszcza również wyeksponowanie elewacji tworzących północą i wschodnią pierzeję obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu zielenią i obiektami małej architektury. Realizacja zadania w zakresie zieleni wymaga jednak w pierwszej kolejności wybudowania placu pieszo-rowerowego. Realizacja prac związana z posadowieniem zieleni w pierwszej kolejności przyczyni się do jej zniszczenia w trakcie budowy placu pieszo-rowerowego. Budowa placu pieszo-rowerowego wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień, wydania decyzji administracyjnych oraz późniejszą realizację w terenie. Proces ten przekracza możliwość realizacji zadania w ciągu roku budżetowego. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego - par. 2, ust. 12, pkt 3).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.