Piękne i bestie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Piękne i bestie
Skrócony opis projektu
Stworzenie całorocznego wybiegu dla flamingów i marabutów celem wzbogacenia oferty Nowego Zoo.
Opis projektu
Propozycja ta zakłada zbudowanie całorocznego pawilonu z laguną i wewnętrznym basenem. Obiekt ten ma być dedykowany niezwykłym i zagrożonym w naturalnym środowisku ptakom. Piękne to - różowe flamingi, a bestie to - tajemniczy bracia naszych bocianów - marabuty. Ptaki te bardzo się różnią, a łączy je kolor. Flamingi zachwycają swoim różowym kolorem upierzenia, długimi nogami i oryginalnym dziobem zakończony czarnym akcentem. Marabuty intrygują brzydotą, łysą różową głową i długim fałdem skóry, który zwisa wzdłuż ciała pod dziobem. Pawilon byłby małym rajem dla tych ptaków zwłaszcza w okresie zimowym. Obecnie sytuacja wyglada tak, że na zimę zwierzęta są zabierane do wewnętrznych pomieszczeń gospodarczych, co wiąże się dla nich z dużym stresem. To nie jest odpowiednie miejsce i ptaki żle to znoszą. Stworzenie pawilonu to również całoroczna ekspozycja, która wzbogaci ofertę ZOO. Pozwoli też zwiedzającym podglądać codzienne życie tych niezwykłych i egzotycznych ptaków, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nowe ZOO ul. Krańcowa 18

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Nowego ZOO
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami bedą wszyscy wizytujący, jak i podglądający życie w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Obiekt w swoim projekcie będzie uwzględniał dostępność dla wszystkich zwiedzających. Będzie uwzględniał potrzeby zarówno osób starszych jak i niepełnosprawnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budowa całorocznego pawilonu z laguną i basenem wpłynie na poprawę warunków życia czerwonaków chilijskich i marabutów zamieszkujacych teren Nowego ZOO. Poza tym stworzy tym ptakom namiastkę raju, zwłaszcza w ciężkim dla nich dotychczas przeżywaniu okresu zimowego. Zwłaszcza kiedy są przenoszone do pomieszczeń gospodarczych. Taka budowla będzie całoroczną ekspozycją, która wzbogaci ofertę poznańskiego zoo. Pozwoli rownież na obserwację zachowań tych niezwykłych i jednych z najciekawszych ptaków świata.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Uzasadnienie jak wyżej. W projekcie budowlanym uwzględni się wszystkie standardy, które zniwelują bariery architektoniczne i uwzględnią dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.Obiekt będzie ogólnodostępny.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt budowy pawilonu z laguną

1 950 000
koszt budowy basenu wewnętrznego 50 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami rekomenduje ww. projekt do realizacji pod warunkiem wyłączenia z projektu części gruntów, które są Fortem III. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz, 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ogród Zoologiczny rekomenduje przygotowany projekt zakładający wybudowanie obiektu dla flamingów i marabutów. Ekspozycja tych unikalnych, zagrożonych wyginięciem ptaków umożliwi ich zimowanie w całorocznym obiekcie, dostępnym przez cały rok dla odwiedzających Ogród Zoologiczny, jak również znacznie poprawi ich dobrostan. W ramach projektu zakładamy współpracę w tym zakresie z EAZA oraz NGOS.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Konieczna z-ca Dyrektora ds. administracyjnych ZOO, Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Klaudia Tomczak-Łątkowska kierownik w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Pokora - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Paweł Barcik kierownik w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Strzyż-Sobańska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Julian Dworzecki, Michał Grześ, Piotr Iwański, Tadeusz Klinger, Sebastian Kowalik, Agnieszka Lipińska, Janina Paprzycka, Monika Połczyńska, Wojciech Trojanowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.