Nowe ścieżki spacerowe Szacht


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Nowe ścieżki spacerowe Szacht
Skrócony opis projektu
Budowa ścieżki spacerowej po północnej stronie Stawu Rozlanego na Szachtach.
Opis projektu
Projekt polega na zagospodarowaniu zaniedbanej dotychczas części Szacht (Glinianek), poprzez budowę ścieżki spacerowej (pieszo-rowerowej) po północnej strony największego ze stawów tj. Stawu Rozlanego. Ścieżka miałaby biec od ul. Stara Cegielnia, wzdłuż istniejącego przedeptu do skrzyżowania z istniejącą już alejką przy Stawie nad Strumykiem (zgodnie z zał. nr 1).
Długość projektowanej ścieżki to ok. 800 m, o odpowiedniej szerokości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proponuje się, aby na alejce zastosować nawierzchnie wodoprzepuszczalną. Wzdłuż alejki miałyby zostać posadowione elementy małej architektury (betonowe ławki i kosze na śmieci).
Na fragmencie działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 4/4 w celu ominięcia prywatnej działki (nr 4/6) konieczne będzie wykonanie przejścia nad lustrem wody w postaci kładki z barierkami (zał. nr 2).
Powstanie ww. ścieżki będzie uzupełnieniem istniejących już na Szachtach ciągów pieszo-rowerowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szachty

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Północna i północno-wschodnia strona stawu Rozlanego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim mieszkańcy południowo-zachodnich osiedli Poznania, w tym:
- piesi (spacerowicze),
- biegacze,
- rowerzyści,
oraz fani rekreacji oraz wszelkiej aktywności fizycznej wśród zieleni i z dala od miejskiego zgiełku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szachty jeszcze przed paroma laty były niegościnne, a wręcz niedostępne dla poznaniaków. Dzięki poczynionym inwestycjom w ostatnich kilku latach stały się bardzo popularnym miejscem spędzania czasu na wolnym powietrzu, w tym rekreacji czy uprawiania sportu. Największą atrakcją, ściągającą nawet turystów, stała się wieża widokowa przy Stawie Rozlanym, wybudowana dzięki głosom mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w edycji z 2016 r.
Jednak nadal część Szacht pozostaje niemal nieosiągalna dla mieszkańców, a dzięki realizacji niniejszego projektu kolejny ich obszar zostanie wszystkim udostępniony, a same Szachty staną się jeszcze piękniejsze. Na ścieżce powstanie nowa atrakcja - kładka nad jeziorem.
Pośrednio realizacja projektu wpłynie na wzrost aktywności mieszkańców. Wymiernym efektem realizacji projektu będzie likwidacja dzikich ścieżek oraz dzikich wysypisk śmieci.


Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
W ramach projektu stworzone zostanie miejsce ogólnodostępne, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Urządzenia małej architektury powinny zostać umieszczane z boku trasy w taki sposób, aby nie utrudniać
ruchu pieszego i umożliwić swobodny dostęp do wyznaczonych miejsc przez osoby poruszające się na wózkach i skuterach inwalidzkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ścieżka spacerowa z kładką
800 000
mała architektura (ławki, kosze itp.) 50 000
SUMA: 850 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Ścieżka za_._nr_1_-__cie_ka_nad_Stawem_Rozlanym[1].jpg
Miejsce na kładkę za_._nr_2_-_miejsce_na_k_adk_[1].jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Marciniak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez zarządcę terenu Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, na terenie będącym w administrowaniu przez ZZM.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 850 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 859 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grygier Anna, Kaczmarek Bożena, Łuczak Tomasz, Łuczka Czesław, Marciniak Maciej, Nowak Andrzej, Sarniak Monika, Stanizai Beata, Stefańska Iwona, Talaga Roman.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla: Wiesław Banaś, Joanna Gruszczyńska, Alicja Maciejewska, Izabela Becker, Ewa Zawieja
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: radni osiedla biorący udział w sesji 14.10.2020r. (Bartoszewicz-Sarna Anna, Dyczkowski Marian, Legawiec Krzysztof, Maćkowiak Marcin, Matusewicz-Potocka Anna, Pajtasz Maria, Szymański Błażej, Szymczak Artur, Wierzbicki Tomasz, Woźniak Mirosław)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.