Dancesquare i wielofunkcyjne boisko


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Dancesquare i wielofunkcyjne boisko
Skrócony opis projektu
Budowa Dancesquare i wielofunkcyjnego boiska.
Opis projektu
Projekt podzielony jest na dwa zadania:
1) DanceSquare w SP nr 46 w Poznaniu - to połączenie placu zabaw z klubem fitness. Przestrzeń dla młodzieży będzie zagospodarowana w sposób nowoczesny i bezpieczny:
DJ-Post - to solidny aparat do wzmacniania muzyki. Działa na korbę, wystarczy zakręcić kołem, jest prosty w obsłudze i odporny na wandalizm. W atrakcyjny sposób zachęca do ruchu.
Plac z muzyką i półkulami gumowymi - zachęcenie nastolatków do aktywności na świeżym powietrzu poprzez: trampoliny, karuzelę Hip-Hop na sprężynie, RodeoBoard, który umożliwia kręcenie i bujanie na jednej platformie oraz Roll Runner, który wygląda i działa jak koło dla chomików - daje możliwości ruchowe, a także gry w koło fortuny, gdyż osoba biegnąca nie widzi na którym polu staje.
Cały plac zabaw będzie zamontowany na bezpiecznej nawierzchni, która zamortyzuje każdy upadek. EUROFLEX - to płytki bardzo trwałe, łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na warunki atmosferyczne.
2) Budowa wielofunkcyjnego boiska w SP nr 105 w Poznaniu - dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i mieszkańców osiedla warszawskiego.
Na niezagospodarowanej przestrzeni powstanie:
boisko do piłki ręcznej 40 X 20 m, koszykówki 24 X13 m, tenisa ziemnego 23,8 X 11 m oraz boisko do siatkówki 18 X 9 m.
Całość boiska będzie pokryta nawierzchnią poliuretanowo - gumową w kolorze czerwonym z naniesionymi liniami specjalistyczną farbą poliuretanową. Wyposażenie boisk w bramki stalowe z konstrukcją do mocowania siatki, kosze stalowe z siatką łańcuchową, w obrębie boiska do piłki ręcznej wpisanie kortu do tenisa ziemnego wraz z tulejami z zaślepkami na słupki do siatki.
Cały projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna i rodzinne czy przyjacielskie spędzanie czasu wolnego. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

SP - 46 ul. Inowrocławska 19, ZSS nr 105 - Nieszawska 21 w Poznaniu (osiedle warszawskie)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zagospodarowanie terenu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie szkół: SP 46 i ZSS nr 105 oraz mieszkańcy osiedla warszawskiego - całe środowisko lokalne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych. Aktywizacja poprzez ruch na muzycznym placu zabaw oraz na wielofunkcyjnym boisku. Obie szkoły posiadają duży, niezagospodarowany teren. Budując aktywny plac zabaw DanceSquare przy SP nr 46 na ul. Inowrocławskiej 19 i wielofunkcyjne boisko przy ZSS nr 105 na ul. Nieszawskiej 21 - wpłyniemy w sposób atrakcyjny na wzrost aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na osiedlu warszawskim. Zagospodarowane przestrzenie będą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez rozwijanie umiejętności muzycznych, tanecznych i sportowych. Osiedle warszawskie stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży pod względem spędzania czasu wolnego. Również podczas zajęć edukacyjnych nauczyciele z tych dwóch szkół będą mogli w sposób innowacyjny podejść do lekcji muzyki, wychowania fizycznego czy zajęć z wychowawcą.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie. Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
DanceSquar - 300 000,
boisko wielofunkcyjne 300 000
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 90 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sylwia Schulz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany) oraz Wydział Sportu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 10.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 90 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 90 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Julian Dworzecki, Michał Grześ, Piotr Iwański, Tadeusz Klinger, Sebastian Kowalik, Agnieszka Lipińska, Janina Paprzycka, Monika Połczyńska, Wojciech Trojanowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.