Wesołe podwórko na Radojewie


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Wesołe podwórko na Radojewie
Skrócony opis projektu
Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku oraz aktywizacji seniorów.
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, miejsca wypoczynku, a także rozrywki i aktywizacji seniorów ale nie tylko ponieważ "Wesołe podwórko na Radojewie" ma być dla każdego. Na terenie miejskim docelowo mają być zamontowane urządzenia zabawowe wraz z podłożem z piasku, zamontowanie czterech ławek i jednego stojaka rowerowego + koszty wykonania projektu i nasadzenia. Teren na którym ma powstać inwestycja należy do Miasta Poznania (pomiędzy budynkiem na ul Radojewo 20, a ulicą Halszki).
Obiekt ten jest aktualnie wielkim nieużytkiem, skupiskiem śmieci, zaniedbany, porośnięty chwastami sięgającymi nawet do 2 m.
Ten obecnie niezagospodarowany, bezużyteczny teren miejski jest idealnym miejscem do powstania dużego placu zabaw, miejsca do ćwiczeń dla dzieci w różnym wieku oraz dla seniorów - nie tylko z Radojewa ale i przyjezdnych. Na terenie Osiedla nie ma żadnej publicznej placówki kulturalnej, gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać. Byłby to jedyny taki duży, nowoczesny plac zabaw gdzie mogłyby się spotkać dzieci, a także seniorzy z całego osiedla. Takie idealne miejsce do ćwiczeń i plac zabaw powinien mieć podłoże z piasku i powinien być ogrodzony; powinien też mieć część wydzieloną dla najmłodszych oraz starszych by zapewniać nie tylko możliwość zabawy w piaskownicy i nawiązaniu kontaktów pomiędzy dziećmi ale także odpowiednią dla wieku dawkę ruchu po przez np.: huśtawki, zjeżdżalnie, trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy drabinki. Dla seniorów ławki. Na terenie objętym projektem rośnie kilkadziesiąt drzew samosiejek, kilkanaście z nich to już duże kilkuletnie drzewa, a gdyby tak uporządkować ten drzewostan - mógłby powstać przy placu zabaw piękny uporządkowany Park - wspaniałe miejsce do wypoczynku. Aby umilić spędzającym czas w "Wesołym podwórku na Radojewie" powinny też zostać nasadzone cieszące oko ozdobne krzewy pachnące.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Radojewo 20

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

plac przy budynku Radojewo 20 to teren należący do Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt kierowany dla wszystkich mieszkańców Osiedla Morasko- Radojewo i przyjezdnych, niezależnie od statusu materialnego i społecznego. Zwracam również uwagę na fakt, iż ilość dzieci oraz seniorów mieszkających w rejonie "dawnej wsi Radojewo", w jest relatywnie duża, a miejsc do zabawy, odpoczynku i rekreacji nie ma.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wygodny tryb życia w komforcie cywilizacyjnym często wiąże się z rezygnowaniem przez mieszkańców, dzieci i seniorów z reakcji ruchowej i sportu, co prowadzi do niesprawności rozwojowych, wad postawy, nerwic neurowegetatywnych, niewydolności mięśniowej, otyłości, cukrzycy i wielu innych tzw. chorób cywilizacyjnych. Uważam że przy istnieniu możliwości sfinansowania budowy placu zabaw i spotkań z Budżetu Obywatelskiego taki plac powinien powstać w tym rejonie jak najszybciej. Należy pamiętać, że dzieci szybko rosną, a seniorzy z biegiem lat całkowicie zaprzestają aktywności ruchowej i nie możemy czekać na plac zabaw kilka lat. Zmieńmy ten szary, brzydki zaniedbany obraz na coś kolorowego, co będzie tętniło życiem.
Inicjatywa zmierza do zapewnienia warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla wszystkich mieszkańców niezależnie od statusu materialnego i społecznego. Wspominam o tym ponieważ niestety nie wszyscy mają możliwości, by zapewnić pociechom lub seniorom odpowiednie miejsce do integracji, zabawy i rozwoju, dlatego właśnie wspólnie możemy im pomóc.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa placu zabaw - zamontowanie urządzeń zabawowych 300 000
4 ławki z oparciem ok 4 x 3 000zł 12 000
1 stojak rowerowy 600
Uporządkowanie "dzikiego" drzewostanu i prace porządkowe
nasadzenia 30 krzewów: zakup i posadzenie 1 krzewu z trzyletnią pielęgnacją tj ok 20zł
10 600
podłoże z piasku - ok 30 zł - 1 tona + dostawa 16 800
SUMA: 340 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
OBECNY STAN STAN BO2.jpg
OBECNY STAN STAN BO1-1.jpg
OBECNY STAN STAN BO3.jpg
LOKALIZACJA ADRES PBO.png
PROJEKT PBO PROJEKT.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Rosada
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Teren przy ul. Radojewo 20 jest administrowany przez ZKZL sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy. Opinia pozytywna co do wykonania prac, z zastrzeżeniem, że teren zielony wyłączony zostanie z umowy dzierżawy. Koszt utrzymania projektu przez 5 lat określony przez wnioskodawcę na 2 000 zł powinien zostać zwiększony do 20 000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: A.Kaczmarek, P.Tyrpin
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 340 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 340 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Rygielski – przewodniczący Zarządu Krzysztof Banach – wice przewodniczący Jakub Wojciechowski – członek zarządu Łukasz Andersz– członek zarządu
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.