Wildecka Piątka na szóstkę


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wildecka Piątka na szóstkę
Skrócony opis projektu
Kompleksowy remont 10 sal lekcyjnych, auli i korytarza w Szkole Podstawowej nr 5
Opis projektu
Remont 10 sal lekcyjnych obejmujacy:
- wymianę posadzki z wykładziny PC na płytki,
- malowanie ścian, gipsowanie, szpachlowanie,
- malowanie grzejników,
- wymiana instalacji elektrycznej ,
- wymiana oświetlenia.

Remont auli :
- wymiana oświetlenia,
- wymiana posadzki,
- zakup i montaż klimatyzacji,
- remont i organizacja zaplecza technicznego.

Remont korytarza na II piętrze :
- szpachlowanie ścian, gipsowanie, malowanie,
- organizacja strefy relaksu dla uczniów,
- stworzenie przestrzeni spójnej z pozostałymi projektami realizowanymi na terenie szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Traugutta, Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon Wilda
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy, społeczność wildecka - uczniowie należący do obwodu SP5
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poprawa jakości funkcjonowania sal lekcyjnych.
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu uczniów (m. in. bezstresowy dzwonek) , nauczycieli, rodzicow oraz osób przebywających na terenie obiektu.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, umożliwiający dostęp do nowych technologii seniorom.
Stworzenie spojnego wizerunku szkoły.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt spełnia zasady projektowania uniwersalnego.
Szkoła może świadczyć integracją osób z niepełnosprawnosciami.
Z obiektu będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak również wszelkie lokalne inicjatywy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Aula 110.000
Korytarz 70. 000
10 Klas 420.000
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Alicja Kwiatkowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
    Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
    Karta Oceny Projektu
    Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
    Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
    Kryteria zasadnicze
    1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
    2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
    • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
    • innymi uchwałami Rady,
    • zarządzeniami Prezydenta
    - tak
    3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
    4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
    5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
    - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
    6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
    7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
    8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
    9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
    10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
    11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
    12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
    13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
    a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
    b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
    c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
    d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
    e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
    f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
    14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
    KOSZTY
    Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
    Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
    A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
    B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

    Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
    Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
    Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
    A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
    B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
    Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
    Karta Oceny Projektu
    Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
    Zespół Obradował w składzie: Jan Felcyn, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Katarzyna Napierała, Marek Pluta, Sylwia Stec
    Kryteria zasadnicze
    Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
    Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
    Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
    Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.