Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZSP7 wPoznaniu


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZSP7 wPoznaniu
Skrócony opis projektu
Modernizacja i przystosowanie boiska na potrzeby bezpiecznego uprawiania sportu i zabawy dzieci.
Opis projektu
Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka w każdym okresie życia. Szczególnie ważna jest w dzieciństwie i młodości, gdyż jest jednym z kluczowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i zdrowie. Głównym założeniem projektu jest modernizacja obiektu sportowego i placu zabaw przy ZSP 7 w Poznaniu.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni zarówno na placu zabaw jak i na boisku (na placu zabaw nawierzchni poliuretanowej spełniającej wymogi bezpieczeństwa dla dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat, na boisku - nawierzchnia poliuretanowa), wymiana piłkochwytów, doposażenie w ławki, donice na kwiaty, adaptację terenu zielonego, montaż oświtlenia.
Dodatkowo planowane jest przygotowanie przestrzeni dla dzieci do gry w klasy oraz warcaby/szachy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Leszka 42

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Podstawowymi odbiorcami projetu będą dzieci z Przedszkola 192, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 87 oraz mieszkańcy osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Montaż oświetlenia oraz wymiana podłoża pozwoli na organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych także dla osób spoza osiedla.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest promowanie aktywności fizycznej. Modernizacja boiska sportowego i placu zabaw urozmaici możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańców i zachęci ich do podejmowania różnorodnych działań wspierających aktywność fizyczną oraz wpłynie na pozytywny wizerunek szkoły. Przyczyni się też do integracji szkoły ze społecznością lokalną oraz zminimalizuje zagrożenie wykluczenia społecznego naszych uczniów. Wpłynie również pozytywnie na uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego. Obiekt będzie przestrzenią do realizacji zajęć sportowych w ramach szkolnych kół zainteresowań UKS jak również zajęć Trenera Osiedlowego, Akademii Reissa.
Środki finansowe, które szkoła pozyskuje na remonty są zbyt niskie i przeznaczane są na pilne potrzeby. Obecnie boisko zagraża zdrowiu osób korzystających, naraża dzieci i młodzież szkolną na liczne urazy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Szkoła jako obiekt użyteczności publicznej, a także elementy zagospodarowania terenu szkolnego, w przypadku nowo realizowanych inwestycji z mocy obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, mają spełniać niezbędne warunki do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Boisko będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
sztuczna nawierzchnia + linie do wyznaczenia pola gry 300 000
piłkochwyty i bramki 35 000
przygotowanie terenu 30 000
oświetlenie 60 000
wymiana nawierzchni placu zabaw 100 000
doposażenie w elementy małej architektury krajobrazu (np.: ławki, donice na kwiaty) 50 000
SUMA: 575 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia nawierzchni placu zabaw 08695720200724133237.pdf
List poparcia RO Antoninek Zieliniec Kobylepole 08695620200724133200.pdf
Zdjęcia nawierzchni boiska 08695820200724133314.pdf
List poparcia Dyrektora 08695520200724133127.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Przybylska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany), Wydział Sportu, ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 12.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 575 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 575 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jak najbardziej uzasadniony dla społeczności lokalnej osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Dionizy Radojewski, Jarosław Klessa, Grzegorz Burandt, Robert Olejnik
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.