Eksperymentuj na świeżym powietrzu


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Eksperymentuj na świeżym powietrzu
Skrócony opis projektu
Na zielonym terenie wokół szkoły zostaną zamontowane urządzenia edukacyjne oraz architektura mała.
Opis projektu
Na zielonym terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 53 chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 6 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń.
W skład Parku wejdą takie elementy jak naukowy Hex, pisanie lustrzane, armata powietrzna, eko-memory, panel sensoryczny oraz wir wodny Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.
Teren zielony zostanie wyposażony w elementy małej architektury (ławeczki oraz kosze na śmieci).Dodatkowo na placu zabaw będzie wykonana powierzchnia bezpieczna.Zapraszam do zapoznania się z wizualizacjami urządzeń w załączniku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań nr działki: 12/1 obręb: 12 Głuszyna arkusz: 07

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren zielony wokól szkoły
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy. Park Doświadczeń będzie dostosowany do osób w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do mądrej zabawy na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji społecznej i coraz większym skutkom spędzania czasu młodzieży przed komputerami, chcielibyśmy stworzyć kreatywną, a przy tym innowacyjną przestrzeń zieloną nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale również dla wszystkich mieszkańców. Wybrane urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzież chętniej zgłębią tajniki nauki.
Przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również rodzinną atrakcją turystyczną miasta. Park Doświadczeń będzie dostosowany do osób w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością. Aby użytkowanie Parku Doświadczeń było komfortowe, zadbamy o miejsca odpoczynku i porządek na terenie strefy edukacyjnej, wyposażając ją w kosze na śmieci.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
„Plac zabaw będzie dostosowany do osób w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością.”
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Koszt zakupu urządzenia „ naukowy Hex” oraz tabliczki informacyjnej 24 600,00 zł
2. Koszt zakupu urządzenia „pisanie lustrzane” oraz tabliczki informacyjnej 6 888,00 zł
3. Koszt zakupu urządzenia ”armata powietrznaoraz tabliczki informacyjnej 13 776,00 zł
4. Koszt zakupu urządzenia „Eko-memory”oraz tabliczki informacyjnej 6 949,50 zł
5. Koszt zakupu urządzenia „Panel sensoryczny”oraz tabliczki informacyjnej 6 150,00 zł
6. Koszt zakupu urządzenia „Wir wodny”oraz tabliczki informacyjnej 9 963,00 zł
7. Transport z montażem urządzeń edukacyjnych 9 781,33 zł
8. Koszt opracowania dokumentacji projektowej 10 000,00 zł
9. Koszty zakupu ławki wraz z transportem i montażem 9 504,65 zł
10. Koszty zakupu kosza na śmieci wraz z transportem i montażem 10 282,26 zł
11. Przygotowanie i wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia, korytowanie oraz montaż obrzeży, wybór koloru, transport itp. (28,5m x 16,5m) 232 593,00 zł
340 488
SUMA: 340 488
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 500
Dodatkowe załączniki
Kosztorys Kosztorys zadania dla SP53 w Poznaniu.pdf
Zgoda Dyrektora szkoły Zgode dyrekcji.pdf
mapa terenu mapa terenu- nr dzia_ki, obr_b, arkusz.JPG
Wizualizacja architektury małej wizualizacje architektury ma_ej.png
wizualizacjia urządzeń wizualizacja urz_dze_ edukacyjnych (2).png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Mazurkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 13.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 340 488 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 340 488 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Bałut Zenobia,Bartkowiak Barbara,Bartkowiak Bartosz,Bartkowiak Roman,Gadomski Kazimierz,Moryson-Patalas Marzena,Nogajewski Zdzisław,Patalas Andrzej,SezonowiczStanisława,Sip Radosław,Stobieniecki Krzysztof,Wilczyński Wojciech
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.