Z przewodnikiem do lasu


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Z przewodnikiem do lasu
Skrócony opis projektu
Wspieranie i rozwój lokalnych form wypoczynku w naturze - wirtualny przewodnik po Palmiarni Poznańskiej.
Opis projektu
Idea projektu zakłada zwiększenie atrakcyjności i wartości edukacyjnej Palmiarni Poznańskiej oraz budowanie zdrowych nawyków odwiedzających, poprzez promocję różnych form wypoczynku w naturze, przy użyciu interaktywnego przewodnika i wizualnych form makiety interaktywnej.

Palmiarnia Poznańska jest obiektem wyjątkowym w skali całego kraju, gdyż największym na terenie Polski. Jej olbrzymia kolekcja roślin jest z całą pewnością zachwycająca wyglądem, lecz olbrzymia dawka historii i ciekawostek kryjących się za tymi roślinami wciąż pozostaje niepoznana dla typowego gościa przeszklonych pawilonów. A co gdyby rośliny mogły mówić? Tutaj rozwiązanie przynosi technika. Projekt "Z przewodnikiem do lasu" zakłada stworzenie interaktywnych tras z przewodnikiem umieszczonych w aplikacji na Android i IOS. Ogólna dostępność smartfonów sprawia iż typowe audio przewodniki są już przeżytkiem. Dlatego też projekt zakłada stworzenie aplikacji, do której goście będą mogli uzyskać dostęp po zakupie biletu na wstęp do Palmiarni. Dostosowanie trasy do grupy wiekowej, dostępnych w 3 językach (PL, EN, GN) oraz oferty specjalne tj. trasa bożonarodzeniowa, trasa wielkanocna, trasa historyczna. Dużą przewagą aplikacji "Z przewodnikiem do lasu", ponad tradycyjną formę jest fakt, iż nie wymaga ona gromadzenia się grupy ludzi w jednym miejscu i czasie. Każdy może indywidualnie wejść na ścieżkę ze swoim własnym przewodnikiem o dowolnej porze i czasie w trakcie godzin otwarcia.
Dodatkowo aplikacja niosłaby za sobą olbrzymi wkład edukacyjny. Ucząc zagadnień ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez różnego rodzaju quizy i zagadki tematyczne. Ścieżki z zakresu roślin zagrożonych wyginięciem, hodowli pod biopaliwa, czy inne monouprawy, to wiedza której nie nauczymy się w szkole, a w Palmiarnii możemy nie tylko o niej usłyszeć lecz także zobaczyć te rośliny na żywo.
Celem podniesienia atrakcyjności i wartości edukacyjnych budynku Palmiarni Poznańskiej planuje się umieścić w holu głównym nowoczesną, makietę interaktywną, przedstawiającą różnorodność ekosystemu znajdującego się na terenie Palmiarni. Udostępnienie takiego wycinka atrakcji, które znajdują się wewnątrz zwiększyłoby zainteresowanie zwiedzających.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Matejki 18, 60-767 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, odwiedzający i turyści, ośrodki edukacyjno- rozwojowe (szkoły, przedszkola)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wartość edukacyjna płynąca z stworzenia interaktywnego przewodnika po Palmiarni Poznańskiej oraz parkach na terenie miasta niesie ze sobą potencjał promocji i rozwoju spędzania czasu wolnego w naturze. Inwestycja w tego typu formy rozrywki i edukacji to jednocześnie wspieranie lokalnych instytucji kultury i historii jak i sposób na zmianę niezdrowych nawyków społeczeństwa i krok w stronę ochrony zdrowia i celu "Carbon neutral 2050". Niezwykle istotnym jest wspieranie i promowanie ośrodków takich jak Palmiarnia Poznańska, największego w Polsce, 110 letniego obiektu, gdyż pozostają one już rzadką enklawą natury na betonowej mapie polskich miast. Aplikacja "Z przewodnikiem do lasu" niesie ze sobą wartość edukacyjną o problemach ekosystemowych współczesnego świata, rozrywkową w formie ciekawostek przekazanych za pomocą gier i quizów rozwiązywanych na terenie obiektu Palmiarni, jak i wartość kultywacji i ochrony regionalnych skupisk endemicznych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Potencjał rozwojowy aplikacji zakłada utworzenie ścieżek edukacyjnych z przewodnikiem w Poznańskich parkach i lasach, gdzie dostęp do jednej uzyskalibyśmy po każdej wizycie w Palmiarni. Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu czy Arboretum kórnickim to kolejna opcja uatrakcyjnienia aplikacji i umożliwienia odwiedzającym olbrzymi wachlarz możliwości spędzenia wolnego czasu w naturze. Aplikacja przeznaczona byłaby także dla osób wymagających specjalnych potrzeb (dostęp do języka migowego, wersja audio dla osób niewidzących). Dodatkowo zaplanowana makieta interaktywna w holu Palmiarni służyłaby osobą niewidzącym do poszerzenia ich wiedzy na temat obiektu za pomocą języka braille'a
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Aplikacja mobilna z kosztem jej utrzymania i rozwoju 500 000
Makieta w holu Palmiarni 100 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 170 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Ciepły
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Aplikacja mobilna, która umożliwiałaby samodzielne zwiedzanie Palmiarni może stać się dla naszego ogrodu bardzo przydatnym narzędziem. Opisane w projekcie dostosowanie jej do bieżących potrzeb, jak np. pokazów, wydarzeń tematycznych i wystaw sezonowych będzie dużym ułatwieniem dla zwiedzających, pozwoli m.in. poszerzyć ich wiedzę i umożliwi skoncentrowanie się na najciekawszych dla nich elementach. Wspomniana makieta interaktywna w hallu wejściowym może posłużyć zarówno reklamie aktualnych wydarzeń jak i przedstawianiu problematyki szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, wycinki lasów deszczowych, oleju palmowego itp. Realizacja projektu ma szanse zwiększyć atrakcyjność obiektu i przyciagnąć nowych miłośników Palmiarni Poznańskiej. Wyrażając pozytywną opinię odnośnie projektu, jednocześnie podkreślamy, że doskonale wpisuje się on w nasze przyszłe plany i zamierzenia oraz wpłynie na realizację obranej przez nas misji, tj. m.in. popularyzowania wiedzy na temat degradacji przyrody i działań jakie można podjąć aby temu przeciwdziałać. Nowoczesny charakter projektu wpisuje się również w ideę Smart City, co jest jego dodatkowym walorem.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Szwajkowski, Monika Nowotna. Monika Woźniak, Marta Górniak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 170 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 170 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, Sylwia Badzińska, Beata Szeszuła, Marcin Pakuła
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.