Cała szkoła jak z Finlandii


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Cała szkoła jak z Finlandii
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przystosowanie pozostałych nieodnowionych pomieszczeń szkoły do najwyższych standardów - rodem z Finlandii.
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie standardów szkoły - zarówno w kwestii technicznej (samych wnętrz i sprzętu), jak i jakości edukacji. Pierwszy aspekt - renowacja wnętrz szkolnych zakłada przystosowanie pozostałych, nieodnowionych jeszcze, części budynku do najwyższych standardów, na wzór szkół w Finlandii. Nowoczesność i pionierskie kroki w dziedzinie edukacji wymagają stworzenia klasopracowni, które rozbudzają ciekawość poznawczą uczniów, a jednocześnie dostosowane są do obecnych czasów i wyposażone w sprzęt technologiczny usprawniający procesy edukacyjne (tablety, monitory interaktywne, interaktywne pomoce naukowe itp.). Designerskie tematyczne klasopracownie, zaprojektowane przy współudziale uczniów, stworzą przestrzeń do owocnych działań edukacyjnych. W tym aspekcie uwzględniona jest również konieczność wyremontowania szkolnych toalet i dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, również z zachowaniem najwyższych standardów ekologicznych.
Drugi filar projektu zakłada zapewnienie cyklu szkoleń dla kadry pedagogicznej z najnowszych metod nauczania - skoncentrowanych na uczniu, skupionych na jego potrzebach i autonomii, opartych na działaniach projektowych, a przez to służący rozbudzaniu kompetencji kluczowych XXI wieku.
Spojrzenie na edukację z dwóch perspektyw uwzględnionych w projekcie - technicznej i metodycznej, z pewnością wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły oraz rozbudzi motywację do działania, satysfakcję i zadowolenie wszystkich grup szkolnych - uczniów, rodziców i nauczycieli.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Dmowskiego 50, 60-204 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna:
- uczniowie i młodzież szkolna
- nauczyciele
- rodzice uczniów
- wszelkie organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty korzystające z pomieszczeń szkolnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkoły - podniesienia jakości infrastruktury szkolnej, jak i jakości świadczonej edukacji. Wizyty studyjne w szkołach w Finlandii stały się inspiracją do działania i zrodziły przeświadczenie, że wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży odbywać się może jedynie w nowoczesnych warunkach i z użyciem nowoczesnych metod kształcenia, świadczonych przez nieustannie kształcącą się kadrę. Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności nauczania oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej placówki poprzez wykończenie wnętrz, które nie zostały uwzględnione w PBO2020 i cykl szkoleń z nowoczesnych metod nauczania. W ten sposób cała szkoła zyska nowy wygląd, jak i również pogląd na procesy edukacyjne. W ramach działań projektowych rozbudzana będzie kreatywność, inicjatywa obywatelska i przedsiębiorczość wszystkich grup szkolnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Obiekt dostępny dla mieszkańców w godzinach popołudniowych. Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na konieczność przemieszczanie się między kondygnacjami budynku i braku windy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekty wykończenia klasopracowni i toalet, prace remontowe, materiały remontowe, zakup sprzętu i pomocy naukowych 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paulina Zajdel
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, Sylwia Badzińska, Beata Szeszuła, Marcin Pakuła
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.