OdNowa - rychtujemy Górczyński Fyrtel


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
OdNowa - rychtujemy Górczyński Fyrtel
Skrócony opis projektu
Poprawa organizacji ruchu na trasie Węglowa/Rembertowska - bezpieczeństwo mieszkańców i uczniów pobliskich szkół.
Opis projektu
Pod adresem ulica Górnicza 2 w Poznaniu zlokalizowane jest osiedle domów jednorodzinnych, stanowiące enklawę spokoju i zieleni, a jednocześnie jest ściśle połączone z centrum miasta i sąsiednimi osiedlami poprzez drogi dojazdowe, trasę PKP oraz linie MPK. Przez ten teren prowadzi wyłożona kostką betonową droga wewnątrzosiedlowa, na linii Węglowa – Rembertowska wykorzystywana nie tylko przez mieszkańców, lecz głównie przez pieszych i rowerzystów przemieszczających się od pętli MPK/ dworca PKP na Górczynie m.in. do szkół przy ul. Newtona, Raszyńskiej i dalej.
Ze względu na podniesienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i użytkowników drogi, we własnym zakresie Stowarzyszenie Mieszkańców postawiło bramę (otwieraną zdalnie) od strony ulicy Rembertowskiej. Pozwoliło to na zdecydowane ograniczenie niebezpiecznego ruchu kołowego – z drogi tej korzystali zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i ciężarowych o dużej ładowności, skracając sobie drogę z Junikowa i Grunwaldu na Górczyn. W ostatnim czasie oddano do użytku nowe budynki mieszkalne, z wjazdem w Jawornicką z Rembertowskiej, tuż przy bramie wjazdowej na Górniczą - gdzie jest ograniczona widoczność i należałoby postawić lustro.

Zasilanie bramy podpięte jest do podlicznika na posesji prywatnej, (na co właściciel nie wyraża dalszej zgody), należy więc wykonać:
1. Analiza, projekt i wykonanie przyłącza zasilania bramy wraz ze złączem
2. Renowacja i doświetlenie bramy.
3. Zakup i montaż certyfikowanego urządzenia SOS (otwieranie na sygnał np. karetki)
4. Dodatkowe wyposażenie (m.in. kamera, mikrofony, karta SD,modem/router + karta SIM z internetem rejestrator do kamer itd.)
5. Wyznaczenie – poprzez namalowanie znaków na kostce betonowej – trasy przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych.
6. Zakup i montaż znaków pionowych – tablic informacyjnych w języku polskim i języku angielskim o monitorowaniu terenu, zasadach korzystania z przejazdu przez bramę, możliwość kontaktu, zgłaszania awarii itp.
8. Zakup i montaż lustra drogowego
9. Ubezpieczenie OC bramy
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Węglowa - Rembertowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Droga wewnętrzna na terenie os. im ks. Skorupki, ul. Górnicza 2 w Poznaniu – odcinek łączący ulice Węglową i Rembertowską, od tej ostatniej ograniczony otwieralną bramą
Potencjalni odbiorcy projektu
- uczniowie i pracownicy szkół: os. Newtona, ul. Rembertowska i dalszych;
- piesi i rowerzyści korzystający z tego przejazdu, mieszkańcy i/lub pracownicy z osiedla i jego okolic
- inne osoby, przemieszczające się regularnie tą drogą
- służby ratownicze (pogotowie, straż, policja) jako użytkownicy mechanizmu SOS zamontowanego na bramie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z drogi korzystają w głównie piesi i rowerzyści przechodzący/przejeżdżający przez Górniczą, z bramy natomiast osoby uprawnione: zmotoryzowani mieszkańcy i pracownicy z terenu osiedla.
W czasie, gdy droga nie była ograniczona bramą, zauważono niepokojąco niebezpieczny ruch aut, nie tylko osobowych, ale i ciężarowych. Przejazd był traktowany jako zamiennik trasy przez Promienistą i Ściegiennego, pozwalający na ominięcie kilku skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych. Stwarzało to ogromne niebezpieczeństwo dla osób przechodzących tą drogą (obecnie jest to pieszo-jezdnia, bez wyznaczenia trasy pieszej i rowerowej), dla mieszkańców, którzy mają wyjście z domów bezpośrednio na drogę, dla wszystkich użytkowników.
Stowarzyszenie Mieszkańców we własnym zakresie postawiło bramę otwieraną zdalnie, podłączyło do zasilania prądem na prywatnej działce jednego z mieszkańców, własnym sumptem przeprowadzano naprawy i konserwację.
Aby maksymalnie zminimalizować niebezpieczeństwo dla użytkowników, należy przeprowadzić zgodnie z listą ujętą w pkt. III.
W przyszłości należałoby wyznaczyć całą drogę rowerową: od Promienistej przez Rembertowską, Górniczą, Węglową i Zgoda.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Osoby niepełnosprawne mogą i korzystają z tej drogi, nie istnieją bariery architektoniczne. Po wyznaczeniu trasy dla pieszych i rowerów, bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych również znacznie wzrośnie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Analiza, projekt i wykonanie przyłącza zasilania bramy wraz ze złączem (materiały plus usługa) 13 000
Renowacja i doświetlenie bramy. (materiały plus usługa) 8 500
Zakup i montaż certyfikowanego urządzenia SOS (materiały plus usługa) 3 000
Zakup i montaż dodatkowe wyposażenie (m.in. kamera, mikrofony, karta SD, karta SIM z Internetem rejestrator do kamer itd.) (materiały plus usługa) 8 550
Wyznaczenie – poprzez namalowanie znaków na kostce betonowej – trasy przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych. (materiały plus usługa) 15 000
Zakup i montaż znaków pionowych – tablic informacyjnych w języku polskim i języku angielskim o monitorowaniu terenu, zasadach korzystania z przejazdu przez bramę, możliwość kontaktu, zgłaszania awarii itp. (materiały plus usługa)

Zakup i montaż lustra drogowego

Ubezpieczenie OC bramy
12 500
SUMA: 60 550
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 18 000
Dodatkowe załączniki
wyjazd z Górniczej na Rembertowską, z lewej wyjazd z Jawornickiej _OdNowa - rychtujemy g_rczy_ski fyrtel 1.jpg
wjazd na Górniczą od Rembertowskiej, po prawej wyjazd z Jawornickiej - tutaj potrzebne lustro _OdNowa - rychtujemy g_rczy_ski fyrtel 2.jpg
wyjazd z Górniczej na Rembertowską, w głębi pełne ogrodzenie po lewej za bramą _OdNowa - rychtujemy g_rczy_ski fyrtel 3.jpg
Górnicza od Węglowej do Rembertowskiej, główna droga przejazdowa przez teren zamieszkały _OdNowa - rychtujemy g_rczy_ski fyrtel 4.jpg
Górnicza od Rembertowskiej w kier. Węglowej _OdNowa - rychtujemy g_rczy_ski fyrtel 5.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Rakowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania nie jest możliwa, gdyż przedmiotowy szlaban zrealizowany został ze środków oraz w zakresie Stowarzyszenia Mieszkańców. Brak jest możliwości realizacji projektu ze względu na wystąpienie naruszenia własności osób trzecich. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Realizacja zgłoszenia narusza prawa osób trzecich - par. 2, ust. 14, pkt 6).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 550 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 18 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.