SP80- kolorowy dziedziniec dla dzieciaków Raszyna


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
SP80- kolorowy dziedziniec dla dzieciaków Raszyna
Skrócony opis projektu
Przebudowa placu zabaw, uporządkowanie, nowe tereny zielone, zmiana nawierzchni boiska, postawienie bramek, piłkochwytów, ogrodzenia.
Opis projektu
Założeniem projektu jest przebudowa istniejącego placu, uporządkowanie i uzyskanie nowych terenów zielonych oraz poprawa bezpieczeństwa gry w piłkę nożną poprzez zmianę nawierzchni i postawienie dwóch bramek wraz ogrodzeniem wzdłuż palcu zabaw.
Istniejący plac zabaw i teren zielony, na którym funkcjonuje przez lata użytkowania uległ degradacji. Urządzenia zostały wyeksploatowane, niektóre ze względów bezpieczeństwa musiały zostać rozebrane. Pozostała część może być wykorzystywana w ograniczony sposób ze względów na zniszczenia wynikające z użytkowania i działania czynników atmosferycznych.
Teren zielony wymaga działań pielęgnacyjnych, nowych nasadzeń i rekultywacji trawnika.
Teren projektu podzielono na 4 części: plac zabaw wraz z przylegającymi chodnikami i ławkami, zieleń okalająca śmietnik, mini boisko, zieleń z miejscami do siedzenia i prowadzenia lekcji na zewnątrz.
Nawierzchnia placu zabaw to trwały, naturalny materiał, zmiękczone zrębki drewna. Na placu będą umieszczone urządzenia adresowane do różnych grup wiekowych, również dla uczniów z klas 7-8. Dla najmłodszych zaproponowano zestaw zabawowy w kształcie samolotu. Pozostałe elementy to zestawy sprawnościowe , karuzela, huśtawki i ławki. W ramach prac nastąpi korekta kształtu placu zabaw a co za tym idzie budowa nowych chodników.
W ramach zagospodarowania zieleni odbędzie się rekultywacja trawników, nasadzenia krzewów izolacyjnych, nasadzenia nowych drzew. Na fragmencie asfaltowego boiska zaprojektowano „zieloną oazę” z drzewem, trawą i kilkupoziomowymi ławkami. Będzie to idealne miejsce do prowadzenia lekcji na zewnątrz jak również odpoczynku i relaksu w zacienionym miejscu.
Mini boisko to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci z klas 1-4, które użytkują nieutwardzone miejsce dla potrzeb gry w piłkę. Obecnie jest to utwardzona ziemia, a bramkami są przestrzenie płotu między słupkami. Teren ten będzie utwardzony w formie sztucznej trawy i ogrodzony pełnym płotem.
Od strony płotu graniczącego z osiedlem Raszyn w celu ograniczenia lotu piłki zostaną zamontowane piłkochwyty.
Obecna forma opłotowania stwarza zagrożenie dla użytkowników i elementami wsporczymi mocno ogranicza użytkowanie placu. Projekt zakłada montaż nowego ogrodzenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pogodna, rejon ulic Kłuszyńska/ Raszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, 60- 137 Poznan, ul. Pogodna 84
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są uczniowie szkoły, dzieci z oddziału przedszkolnego, okoliczni mieszkańcy i ich rodziny oraz dzieci z pobliskiego przedszkola znajdującego się na pobliskiej ulicy, które dysponuje skromnym placem zabaw.Plac służyć będzie nauczycielom podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych i wychowania fizycznego. Będzie też służył jako miejsce rekreacji społeczności szkolnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny plac zabaw z okalającym chodnikiem i ławkami oraz urządzenia znajdujące się na nim, uległy dużemu zniszczeniu. Stan nawierzchni, nierówne chodniki, mocowania elementów konstrukcyjnych oraz przegniłe elementy urządzeń stwarzają niebezpieczeństwo dla uczniów. Praktycznie nie nadają się do użytku. Dzieci podczas słonecznej pogody spędzają czas w zadrzewionej części placu, nie korzystają z wyasfaltowanej nawierzchni dziedzińca, która jest bardzo zniszczona i nasłoneczniona. Stąd pomysł stworzenia na jego środku zielonej oazy. Zamierzamy zburzyć istniejący bardzo nieestetyczny śmietnik i poszerzyć strefę zieloną ze stolikami i siedziskami dla dzieci, które w czasie korzystania ze świetlicy mogłyby odrabiać lekcje, bądź bawić się. Można by w tym miejscu przeprowadzać żywe lekcje przyrody, bądź inne zajęcia. Chłopcy z klas 1-4 grają w piłkę nożną na placyku bez trawiastej nawierzchni. Na dużych boiskach są lekcje wf, grają też starsi koledzy, więc boisko dla młodszych jest niezbędne. Dotychczas z powodu zbyt niskiego płotu piłka jest wybijana często na zaparkowane samochody.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Rozwiązania przewidziane w projekcie uwzględniają użyteczność w szerokim zakresie dla wszystkich okolicznych mieszkańców, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian. Przewidziane nasadzenia oraz zrekultywowany teren pozwolą dzieciom oraz ich rodzinom i starszym osobom na odpoczynek na łonie natury. W szkole od kilku lat realizowany jest projekt Trener Osiedlowy, realizacja placu zabaw i boiska byłaby bardzo przydatna dla uczestniczących w nim dzieci. Wyrównany teren, zwiększona liczba ławek, nowe chodniki umożliwią osobom niepełnosprawnym bezpieczne korzystanie z tych terenów. Nauczycielki oddziału przedszkolnego będą mogły spędzać czas ze swoimi wychowankami na naszym terenie bez konieczności korzystania z pobliskiego placu zabaw. Podczas wyjść na dwór uczniowie korzystający ze świetlicy będą mieli możliwość bezpiecznego i aktywnego relaksu. Duże przerwy, które przy sprzyjających warunkach atmosferycznych odbywają się na dworze staną się bezpieczniejsze i spowodują prawdopodobnie spadek agresywnych i niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Na projekt składają się:
Urządzenia zabawowe- 172 200zł
Boisko z bramkami- 159900 zł+ ogrodzenie- 55 350zł
Podbudowa- 147 600 zł
Zieleń- 12 300 zł
Prace budowlane- 12 300zł
Ławki- 30 750 zł
590 400
SUMA: 590 400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny Stan obecny--.pdf
Wizualizacja Wizualizacja.pdf
Plan placu zabaw Plan placu zabaw.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Lidia Matyja
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Proszę o zaopiniowanie ww. projektu również przez Wydział Oświaty (wskazany)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 12.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.