Bezpieczne szkoły - bezpieczny przystanek


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczne szkoły - bezpieczny przystanek
Skrócony opis projektu
Dostosowanie przystanku autobusowego DZIE01 Dziedzicka przy Szkole Podstawowej nr 63 do potrzeb wszystkich użytkowników
Opis projektu
W związku z aktualnym stanem przystanku nie zapewniającym maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom oraz utrudnieniami dla niepełnosprawnych, konieczna jest przebudowa przystanku autobusowego DZIE01 uwzględniająca bliskość szkół i obsługę głównie grup uczniów, kończących lekcje w klasach o jednakowych porach generujących wzmożony ruch na przystanku w krótkim czasie. Przystanek po przebudowie powinien zapewniać platformę przystankową o odpowiednich wymiarach, umożliwiającą jednoczesne korzystanie przez duże grupy uczniów, wyniesioną na odpowiednią wysokość nad krawędź jezdni, umożliwiającą łatwe wsiadanie do autobusów głównie małym dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Przystanek powinien być wyposażony w wiatę przystankową analogicznej wielkości skutecznie chroniącą pasażerów (głównie dzieci) przed opadami atmosferycznymi, wiatrem oraz nagrzewaniem przez słońce wyposażoną w miejsca do siedzenia. Dodatkowo przystanek powinien być wyposażony w małą architekturę: kosze na śmieci wyrabiające w dzieciach nawyk dbania o porządek i czystość w miejscach publicznych. Przystanek spełniający wszystkie wymagania: bezpieczeństwa, estetyki, funkcjonalności pozwoli promować komunikację zbiorową od najmłodszych lat oraz przewartościuje wybór mieszkańców na komunikację zbiorową (autobus) z samochodu. Zapewni to większe bezpieczeństwo w rejonie szkół, ochroni trawniki przy poboczach, zmniejszy hałas i zanieczyszczenie środowiska oraz zwiększy płynność ruchu na ul. Starołęckiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Starołęcka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanek DZIE01
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej nr 63 oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego nr 4, dorośli biorący udział w życiu edukacyjnym i społecznym szkół oraz wszyscy mieszkańcy miasta Poznania korzystający z transportu publicznego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wy/wsiadający na przedmiotowym przystanku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z przystanku, szczególnie dzieciom, kończącym zajęcia w jednym czasie, poprzez odseparowanie od jezdni, powiększenie pojemności platformy przystankowej, umożliwiające korzystanie większej ilości dzieci w tym samym czasie. Konieczność dostosowania przystanku dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie bezkolizyjności osobom oczekującym na przystanku i osobom poruszającym się chodnikiem. Projekt będzie zapewniał promowanie komunikacji zbiorowej, kształtował zachowanie komunikacyjne mieszkańców, poprzez oddziaływanie na wybór autobusu i zmniejszenie udziału samochodu osobowego oraz zapewnienie dostępności do systemu transportowego osobom z niepełnosprawnościami.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt przystanku będzie spełniał wymagania "Podstawowych wytycznych dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego" ZTM - maj 2018. Rada Osiedla Starołęka Minikowo Marlewo dnia 16 lipca 2019 roku w UCHWALE NR IV/18/III/2019 w sprawie projektu planu wydatków na 2020 r. przeznaczyła kwotę10000 zł na wykonanie projektu przebudowy przystanku DZIE01. Z projektu będą mogły korzystać wszystkie osoby zgodnie z pkt. Potencjalni odbiorcy projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Platforma przystankowa odpowiedniej długości i wysokości wyposażona w małą architekturę (kosze, ławki), przystosowana do ustawienia wiaty przystankowej (wiata ustawiana przez MTP). 100 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie metodologia koszty ZA_CZNIK_BEZPIECZNE SZKO_Y-BEZPIECZNY ZIELONY PRZYSTANEK.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Arkadiusz CZARNECKI
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskuje pozytywna rekomendację po modyfikacjach uzgodnionych z wnioskodawcą.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 95 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajer, Arkadiusz Czarnecki, Małgorzata Danilewicz, Elżbieta Drzewiecka, Tadeusz Duszyński, Zbyszko Górny, Natalia Janik, Kazimierz Napierała, Bogdan Nowak, Eugeniusz Słoma, Agata Wujeska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.