Nasz Plac Wolności


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Nasz Plac Wolności
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja Placu Wolności. Zbudowanie strefy rekreacyjno-rozrywkowo-kulturalnej, otwartej i przyjaznej dla mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Opis projektu
Pragniemy, aby w sercu miasta powstało miejsce tętniące życiem, rozrywką, rekreacją i kulturą, gdzie poznanianki i poznaniacy mogliby odpocząć, spotkać się i spędzić przyjemnie czas, korzystając z niekomercyjnej oferty.
Głównym celem jest stworzenie strefy przyjaznej wszystkim grupom: dzieciom, dorosłym i seniorom, w tym także osobom z niepełnosprawnościami, która w następnych latach będzie wspólną przestrzenią z bogatą ofertą dla mieszkańców.
Projekt zakłada powstanie stałej 5-miesięcznej infrastruktury podzielonej na część rekreacyjną, artystyczną oraz gastronomiczną, która będzie funkcjonowała w kolejnych sezonach wiosenno- letnich. Dzięki temu, w większości niedostępny latem przez żar plac Wolności, mógłby tętnić życiem i dawać wytchnienie dla każdego od rana do wieczora.
Jest to szczególnie istotne przy zbliżających się pracach remontowo-rewitalizacyjnych, które wyłącza z użytkowania Stary Rynek.
Zbudujemy bezpieczną i chronioną zadaszoną część, w której będą mogły odbywać się lokalne wydarzenia oraz inicjatywy poznańskich instytucji i podmiotów artystycznych. Zadbamy o ofertę gastronomiczną oraz, co najważniejsze – ofertę rekreacyjną i kulturalną, która umożliwi wypoczynek, a także przyjemne i kreatywne spędzenie czasu w samym centrum miasta.
Będą zatem koncerty, spektakle, pokazy, ale także rozmaite zajęcia ruchowe i warsztaty dla dużych i małych, zajęcia rozwojowe dla najmłodszych oraz zajęcia dedykowane seniorom, wydarzenia integracyjne i edukacyjne.
Ważnym założeniem projektu jest WSPÓŁTWORZENIE tej przestrzeni we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, a nawet grupami oddolnymi, tak, by mogły przeprowadzać swoje inicjatywy korzystając z gotowej infrastruktury. Ma to być miejsce, w którym mieszkańcy mogą nie tylko odpocząć czy skorzystać z gotowych propozycji, ale stworzyć własne wydarzenie służące lokalnej społeczności.

Zmieńmy razem Plac Wolności! Niech stanie się miejscem, które żyje i cieszy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Niech to będzie NASZ PLAC WOLNOŚCI!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Wolności

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

płyta Placu Wolności
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania oraz turyści. W powstałej strefie każdy mieszkaniec będzie mógł przyjemnie spędzić czas i wziąć udział w lokalnych inicjatywach i wydarzeniach. Będzie to także miejsce otwarte na realizacje działań organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji oraz inicjatyw oddolnych mieszkańców, którzy będą współdzielić przestrzeń nowego Placu Wolności.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, które zostały określone w tzw. diagnozie społeczności lokalnej i mapie zasobów i potrzeb przygotowanej w ramach programu Centrum Inicjatyw Lokalnych. Wyraźnie widać, że mieszkańcy potrzebują przestrzeni, w której będą mogli spędzić czas wolny w sposób przyjemny i kreatywny, gdzie będą wypoczywać lub brać udział w różnych wydarzeniach rekreacyjno-rozrywkowo-kulturalnych, ale także realizować swoje projekty oddolne. Silna jest także potrzeba sygnalizowania przez różnego rodzaju organizacje i grupy społeczne, aby było w centrum miasta miejsce dostępne na działania niekomercyjne, w którym każdy będzie miał szansę przeprowadzenia swoich inicjatyw.
Wielokrotnie podkreśla się także duży, ale niewykorzystany potencjał miejsca, jakim jest Plac Wolności, który przez znaczną część roku jest niezagospodarowany i martwy w kontekście wydarzeń dla mieszkańców.
Ważnym argumentem jest także fakt, iż wkrótce rozpocznie się remont Starego Rynku, który nie będzie mógł przez długi czas służyć mieszkańcom.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez zarządcę terenu, Estradę Poznańską.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt przewiduje udział wszystkich mieszkańców, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń ma być ogólnodostępna i bez barier
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszty projektu, infrastruktury i technologi (całość zabudowy w tym m.in. sanitariaty dostosowane do osób z niepełnosprawnościami wraz z serwisem oraz sprzęt)
515 000
koszty działań artystycznych, rekreacyjnych, społecznych, lokalnych (program, koszty obsługi, prawa autorskie) realizowanych w 2021 roku 750 000
usługi promocyjno-reklamowe
80 000
koszty ochrony (ochrona stała obiektu i dodatkowa na czas imprez) 308 000
SUMA: 1 653 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja - Estrada Poznańska Rekomendacje Estrada Pozna_ska.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Hełpa-Liszkowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał pozytywną opinię ze strony Wydziału Kultury wraz z rekomendacją potencjalnego realizatora - Estrady Poznańskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Marcin Mikołajczak - Kierownik Działu Administracji w Estradzie Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 653 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 653 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.