Mama i dziecko w Krainie Przygód


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Mama i dziecko w Krainie Przygód
Skrócony opis projektu
Bezpłatne warsztaty, spotkania i konsultacje ze specjalistami dla mam z dziećmi do lat 3.
Opis projektu
Ideą projektu jest utworzenie czynnego 5 dni w tygodniu centrum Kraina Przygód, w którym organizowane będą bezpłatne warsztaty, spotkania i konsultacje dla mam i ich dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

W ramach działalności centrum Kraina Przygód organizowane będą:

a) warsztaty skierowane do dzieci, w których uczestniczyć będą maluchy w towarzystwie mam, między innymi:
- zajęcia sensoryczne
- zajęcia umuzykalniające prowadzone Metodą Gordona
- logorytmika
- zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków
Łącznie 10 warsztatów w tygodniu (60 minut każdy).

b) warsztaty skierowane do mam, w których uczestniczyć będą mamy w towarzystwie dzieci,
między innymi:
- fitness
- zumba
- zajęcia artystyczne
Łącznie 5 warsztatów w tygodniu (60 minut każdy).

c) bawialnia, czyli swobodny czas spotkań w sali - okazja dla dzieci do wspólnej zabawy, a dla mam możliwość porozmawiania i wypicia ciepłej kawy
Jedno 4-godzinne spotkanie w tygodniu.

d) cykliczne spotkania tematyczne ze specjalistami, między innymi:
położną, pielęgniarką, doradcą laktacyjnym, ratownikiem medycznym, logopedą, fizjoterapeutą, psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, dietetykiem
Każde spotkanie trwa 120 minut i złożone jest z dwóch części - pogadanki w grupie oraz konsultacji indywidualnych.
Łącznie 2 spotkania ze specjalistą w tygodniu.

Centrum Kraina Przygód funkcjonować będzie od stycznia do grudnia 2021 roku z uwzględnieniem 2-miesięcznej przerwy wakacyjnej. Warsztaty i spotkania będą organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych oraz wczesnopopołudniowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon osiedli: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowe, Polan, Stare Żegrze, Orła Białego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

sala przyjazna maluchom i ich mamom, dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych, w sąsiedztwie terenu zielonego co umożliwi prowadzenie zajęć na dworze
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu są mamy z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, które nie pracują zawodowo bądź przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i swój czas przeznaczają na opiekę nad dzieckiem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Współcześnie, trud opieki nad maluchem (często przez pierwsze 3 lata życia, aż do momentu pójścia do przedszkola) spada przede wszystkim na mamę. Kiedy tata dziecka przebywa w pracy, mama spędza z dzieckiem sam na sam większą część dnia, najczęściej w czterech ścianach własnego mieszkania, co nierzadko przyczynia się do frustracji. Celem projektu jest utworzenie miejsca przyjaznego mamom i dzieciom, położonego blisko ich miejsca zamieszkania, do którego będą mogły zaglądać niemal każdego dnia. W bezpłatnej ofercie centrum Kraina Przygód znajdą się zarówno warsztaty wspomagające rozwój maluchów, jak i zajęcia, które pomogą mamom zadbać o siebie. Centrum ma stać się miejscem, w którym mamy będą mogły się spotkać, porozmawiać, zaprzyjaźnić, wymienić doświadczeniami. Ponadto, dzięki spotkaniom ze specjalistami, mamy uzyskają konkretną wiedzę i wsparcie, niezbędne w procesie opieki i wychowania dziecka.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Ze względu na specyfikę projektu, grupa jego odbiorców ograniczona jest do kobiet z małymi dziećmi w wieku do lat 3.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty dla dzieci, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci
43 tygodnie x 10 warsztatów x 1 godzina
60 200
wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty dla mam, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów dla mam
43 tygodnie x 5 warsztatów x 1 godzina
25 800
wynagrodzenie specjalistów prowadzących spotkania oraz konsultacje indywidualne
43 tygodnie x 2 spotkania x 2 godziny
25 800
wynagrodzenie osoby koordynującej spotkania typu bawialnia, wyposażenie sali w zabawki i sprzęt wspomagający rozwój maluchów (np. tablice manipulacyjne)
43 tygodnie x 1 spotkanie x 4 godziny
13 600
wynajem sali
43 tygodnie x 23 godziny
49 450
koordynacja projektu, tworzenie regulaminów, przyjmowanie zapisów, prowadzenie działań marketingowych, prowadzenie profilu na Facebooku, obsługa księgowa

projekt oraz druk plakatów i ulotek oraz innych materiałów promocyjnych
23 000
SUMA: 197 850
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Danuta Tomczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie może być rekomendowany do realizacji ze względu na komercyjny charakter przedsięwzięcia tj. oferent nie wskazał dokładnej lokalizacji dla działań i nie przedstawił rekomendacji skorzystania z przestrzeni miejskich jednostek, zasobów lokalowych tudzież innych instytucji funkcjonujących publicznie. Projekt ukierunkowany na wsparcie rodziców do lat 3, powinien uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego i zakładać pełną dostępność zarówno dla osób poruszających się wózkami, jak i udział osób z niepełnosprawnościami.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Strzyż-Sobańska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Lidia Płatek kierownik Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 197 850 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 197 850 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 000 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.