STOPSUSZY. Nowe jeziora w centrum Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
STOPSUSZY. Nowe jeziora w centrum Poznania
Skrócony opis projektu
Nowe zbiorniki zaporowe na ciekach wodnych w całym mieście, szansą na retencję wód.
Opis projektu
Nowe jeziora na cieku Bogdanki w Parku Wodziczki, na strumieniu Junikowskim np. przy skwerze Lecha Molewskiego, na Chartynii przy osiedlu Przemysława, na Strumieniu Bystrej przy Obodrzyckiej na Górczynce przy ul. Rejewskiego, na Piaśnicy za Kienpolis, na strumieniu Różanym w okolicach Umultowskiej, na Głównej przy ulicy Rzecznej lub przy Parku ks. Tadeusza Kirschke czy na Starynce w okolicach Fortu I lub w innych ciekawych miejscach należących do Miasta Poznania? Czy to możliwe? Mój pomysł zawiera stworzenie koncepcji (ekspertyzy i projekty) umożliwiających staranie się o środki rządowe i europejskie w zakresie stworzenia nowych zbiorników retencyjnych na terenie naszego miasta. Zbiorniki stanowiłyby otwarte źródło wody np. dla okolicznych mieszkańców do podlewania ogrodów czy dla Zarządu Zieleni do pobierania wody do beczkowozów. Docelowo o ile udałby się uzyskać środki rządowe lub europejskie można by na zbiornikach tych zainstalować małe elektrownie wodne dające darmowy prąd np. do latarni ulicznych w danym rejonie. Nie wolno zapominać, że takie nowe zbiorniki stanowiłyby wspaniałe miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców całego miasta. Stworzona dokumentacja i ekspertyzy posłużyłaby do starania się o duże środki zewnętrzne. W załączniku pięć wybranych lokalizacji z rysunkami w podstawowym programie graficznym. Proszę nie zwracać uwagi na przebieg brzegów to tylko drobna ilustracja co można stworzyć.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie wstępnie proponowane lokalizacje przewidziane na trenach należących do Miasta Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Miasta Poznań
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W obliczu globalnego ocieplenia warto wykorzystać potencjał wodny naszego miasta i maksymalnie zatrzymać w nim wodę wykorzystując ją nie tylko do nawadniania ale i do produkcji energii czy stworzenia nowych miejsc rekreacji. Dążenia polityki europejskiej do zaangażowania odnawialnych źródeł energii oraz szerokiej retencji wody dają w perspektywie kilku lat niepowtarzalną szansę stworzenia miasta prawdziwie zielonego z duża ilością wody, miejsc rekreacji oraz miasta dającego przykład całej Europie jak można współdziałać z naturą. Zadajmy sobie pytanie czy dziś potrafilibyśmy żyć w Poznaniu bez stworzonych jeszcze przez Niemców zbiorników zaporowych takich jak: Rusałka, Malta czy Stawy Sołackie?
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nowe zbiorniki otwarte byłyby dla wszystkich. Wytworzona zielona energia dawała by światło na wielu ulicach a zasobów wodnych mogliby za darmo za pomocą np. węży ssawnych korzystać okoliczni mieszkańcy chcący podlać swoje ogrody.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie ekspertyz i studiów wykonalności poszczególnych lokalizacji w zakresie retencji i stosunków wodnych 600 000
Przygotowanie projektów planowanych zbiorników umożliwiających staranie się o środki zewnętrze na ich realizację. 1 400 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Bogdanka Bogdanka.jpg
Bystra Bystra.jpg
Chartynia Chartynia.jpg
Główna G_wna.jpg
Górczynka G_rczynka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Szymon Rakowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, z powodów formalnych: projekt niejednoroczny i etapowy. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO21, ponieważ zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, w tym przypadku sporządzenia dokumentacji projektowej. Wniosek nie dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości będących własnością Miasta, nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego oraz jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO21§ 2 Zgłaszanie projektów pkt 12, pkt 2, 3, pkt 14, ppkt 2, 4).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.