Sport i zabawa to ważna sprawa


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Sport i zabawa to ważna sprawa
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje modernizację i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej.
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie kreatywnych i rozwojowych warunków do spędzania czasu pozalekcyjnego przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu oraz do rekreacji dla społeczności lokalnej.
Głównym założeniem projektu jest modernizacja i wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku szkolnego. Na terenie przyległym do szkoły zostaną zrealizowane plac zabaw i urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym także urządzenia dla starszych uczniów, np. zestawy sprawnościowe, urządzenia street-workout.
Ponadto, w miarę możliwości finansowych projekt obejmie naprawę-wymianę ogrodzenia, murków wokół szkoły, zagospodarowanie terenów zielonych, wymianę nawierzchni utwardzonych z wprowadzeniem stałych elementów sportowo-rekreacyjnych (np. gier podwórkowych) lub edukacyjnych.
Szkoła przy ul. Hangarowej w Poznaniu została wybudowana 55 lat temu. W trakcie wieloletniej eksploatacji całkowitemu zużyciu uległy znajdujące się na jej terenie urządzenia, w tym istniejący niegdyś od strony ul. Wigury plac zabaw dla klas nauczania początkowego.
Wielu rodziców uczniów młodszych klas liczy na rozwijające pod względem edukacyjnym i sprawnościowym spędzanie przez dzieci czasu po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
W tym celu konieczna jest realizacja odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi spełnienie powyższych oczekiwań, zachęci dzieci do aktywności fizycznej i poprawi kondycję użytkowników.
W pierwszej kolejności należy zapewnić sporządzenie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane projektu zagospodarowania terenu, który uwzględni właściwy dobór i lokalizację nowych urządzeń, a także modernizację istniejącej infrastruktury, w tym zniszczonego ogrodzenia, zagospodarowanie terenów zielonych i wymianę nawierzchni utwardzonych. Następnie na podstawie projektu należy przystąpić do realizacji nowych elementów zagospodarowania terenu wokół szkoły i wykonać remont istniejących.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Hangarowa 14

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 2.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2, a także okoliczni mieszkańcy, w szczególności mieszkańcy osiedla Wola.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zakres proponowanych prac wykracza poza możliwości finansowe Zespołu Szkół nr 2. Jednocześnie na terenie szkolnym nie ma niezbędnych tam urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Dlatego uważam, że Szkołę należy wspomóc finansowo w realizacji zagospodarowania terenu szkolnego.
Stworzenie ciekawej infrastruktury rekreacyjno-sportowej zachęci dzieci do aktywności fizycznej, a powstałe zagospodarowanie terenu będzie służyć także mieszkańcom tego rejonu miasta.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Szkoła jako obiekt użyteczności publicznej, a także elementy zagospodarowania terenu szkolnego, w przypadku nowo realizowanych inwestycji z mocy obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, mają spełniać niezbędne warunki do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dlatego przewidziano sporządzenie projektu zagospodarowania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, która zagwarantuje spełnienie powyższych wymagań.
Ponadto projekt przewiduje korzystanie z zagospodarowania terenu szkolnego nie tylko przez uczniów i nauczycieli, ale także przez społeczność lokalną.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja zagospodarowania terenu szkolnego 570 000
Projekt zagospodarowania terenu 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7 000
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie Dyrektora ZS nr 2 20200714_202832.jpg
Fotografie zagospodarowania terenu ZS nr 2 Fotografie zagospodarowania terenu ZS nr 2..pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Zakrzyńska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Sportu oraz Wydział Oświaty (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz 31.07.2020.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 7 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 7 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Agata Chęcińska, Ewelina Gogołkiewicz, Maciej Krukowski, Ewa Kurzacz-Kuczek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.