Sportowy relaks


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Sportowy relaks
Skrócony opis projektu
Pakiet rowerowy dla Ławicy-Bajkowego i Górczyna-Świerczewa,inteligentny skwer/bieżnia dla Kwiatowego, bezpłatne zajęcia sportowe!
Opis projektu
1. Pakiet rowerowy dla ŁAWICY i BAJKOWEGO - samoobsługowa stacja naprawy rowerów z multimedialną ławką solarną i ładowarkami do telefonów zlokalizowana przy ul. Złotowskiej w okolicy SP58 lub ul. Brzechwy/Leśnych Skrzatów.

2. Pakiet rowerowy dla GÓRCZYNA i ŚWIERCZEWA - samoobsługowa stacja naprawy rowerów z multimedialną ławką solarną i ładowarkami do telefonów zlokalizowana przy ul. Dmowskiego lub przy wieży widokowej na Szachtach.

3. BEZPŁATNE zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i rodziców ze szkół i przedszkoli ŁAWICY, GÓRCZYNA i KWIATOWEGO.

4. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zwiększającego motorykę i sensorykę dzieci dla szkół i przedszkoli ŁAWICY, GÓRCZYNA i KWIATOWEGO.

5. Bieżnia lekkoatletyczna przy SP 78 przy ul. Żonkilowej.

6. Inteligentny skwer z siłownią zew. przy ul. Sasankowej.

Na zaniedbanym obecnie terenie powstanie pełne zieleni, nowoczesne i atrakcyjne miejsce wypoczynku mieszkańców.

Na placu znajdą się m.in.:
• nowoczesna siłownia zewnętrzna z zestawami do ćwiczeń, przystosowana szczególnie dla potrzeb seniorów.
• samoobsługowa stacja naprawy rowerów: z zestawem narzędzi, uniwersalną pompką oraz kodem QR do publikacji online z instrukcjami napraw usterek rowerowych,
• ławka solarna z ładowarkami do urządzeń mobilnych (USB, indukcja),
• lampa hybrydowa (lub solarna) niezależne od zasilania z sieci wykorzystujące energię solarną i wiatrową, z czujnikami zmierzchowymi - dostosowujące natężenie światła do pory dnia i roku,
• monitoring wizyjny,
• zestaw tablic informacyjnych i edukacyjnych: tablica info do nauki nordic walking, tablica informująca o zasadach SMARTCITY,
• innowacyjne rozwiązania w małej architekturze: m.in. ławka z przewijakiem dla młodych rodziców pomoże uniknąć kłopotów na spacerze z dziećmi.
• edukacyjne gry podwórkowe na kostkę brukową: by dzieci mogły oderwać się od smartfonów i poczuć dzieciństwo z naszej młodości.

Teren skweru zostanie odpowiednio zagospodarowany – powstaną nowe chodniki, stojaki rowerowe, nasadzenia drzew i krzewów. Skwer będzie dostępny dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

KWIATOWE-teren SP78, teren miejski ul.Sasankowa/Margaretkowa. ŁAWICA-Przedszkole nr 36, ul.Złotowska przy SP58 lub ul.Brzechwy/Leśnych Skrzatów. GÓRCZYN-Przedszkole nr 7, ul.Dmowskiego lub Szachty.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

j.w.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wśród potencjalnych odbiorców należy wskazać mieszkańców rejonu z dzielnic Kwiatowe-Junikowo, Górczyn, Ławica: młodzież i osoby dorosłe a także seniorzy - osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu poza domem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przedsięwzięcie jest składane z inicjatywy Rady Osiedla Kwiatowego przy poparciu Przewodniczącego Zarządu Osiedla Damiana Kubiaka. Projekt posiada także poparcie trzech placówek oświatowych (SP nr 78, Przedszkola nr 36 i Przedszkola nr 7).

U genezy projektu leży sukces wspólnych projektów - „Sensoryczne place zabaw” (PBO 2018) oraz „Inteligentne skwery” (PBO 2019) i „Dzieciaki Bystrzaki” (PBO 2020) - to wyraźny sygnał, że mieszkańcy naszej dzielnicy (ŁAWICY, GÓRCZYNA i KWIATOWEGO) oczekują projektów integrujących potencjał wielu osiedli. Tym razem prosimy o poparcie kolejnego projektu łączącego nasze potrzeby i realizującego wspólne marzenia!

Projekt odpowiada na realne potrzeby mieszkańców: ogromne braki w zakresie infrastruktury rowerowej, brak bieżni lekkoatletycznej przy SP78, całkowity brak miejsca do rekreacji mieszkańców w zachodniej części Osiedla Kwiatowego, brak środków na zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne dla dzieci ze szkół/przedszkoli.

Projekt jest zgodny z duchem SMARTCITY (ang. „inteligentne miasto”) i zakłada wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz podniesienia świadomości mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania: infrastruktura będzie dostępna i przyjazna dla wszystkich użytkowników, także seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodziców z małymi dziećmi.

Zastosowane rozwiązania (skwer): zestaw urządzeń do siłowni zew. przystosowany do potrzeb seniorów, szerokość ciągów pieszych umożliwiająca wyminięcie się dwóch wózków, ławki z podłokietnikami, ławka z przewijakiem dla młodych rodziców, tablice z informacjami graficznymi i zwiększoną czcionką itd.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pakiet rowerowy dla ŁAWICY i BAJKOWEGO (samoobsługowa stacja naprawy rowerów z multimedialną ławką solarną i ładowarkami do telefonów) przy ul. Złotowskiej w okolicy SP58 lub ul. Brzechwy/Leśnych Skrzatów 40 000
Pakiet rowerowy dla GÓRCZYNA i ŚWIERCZEWA (samoobsługowa stacja naprawy rowerów z multimedialną ławką solarną i ładowarkami do telefonów) przy ul. Dmowskiego lub przy wieży widokowej na Szachtach 40 000
Inteligentny skwer z siłownią przy ul. Sasankowej/Margaretkowej (KWIATOWE) 300 000
Bieżnia lekkoatletyczna przy SP 78 przy ul. Żonkilowej (KWIATOWE) 145 000
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zwiększającego motorykę i sensorykę dzieci dla szkół i przedszkoli ŁAWICY, GÓRCZYNA i KWIATOWEGO 45 000
BEZPŁATNE zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i rodziców ze szkół i przedszkoli ŁAWICY, GÓRCZYNA i KWIATOWEGO 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Deklaracja poparcia - Rada Osiedla Kwiatowego Deklaracja_poparcia_Rada_Os_Kwiatowego.pdf
Deklaracja poparcia - Przedszkole nr 36 Deklaracja_poparcia_Przedszkole_nr_36.pdf
Deklaracja poparcia - Szkoła Podstawowa nr 78 Deklaracja_poparcia_SP_78.pdf
Deklaracja poparcia - Przedszkole nr 7 Deklaracja_poparcia_Przedszkole_nr_7.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Drobnić
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 80 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla: Wiesław Banaś, Joanna Gruszczyńska, Alicja Maciejewska, Izabela Becker, Ewa Zawieja
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marek Bajon, Barbara Glapka, Szymon Gogolewski, Monika Gryska- Łączniak, Damian Kubiak, Maciej Mączyński, Agnieszka Mikulicz, Paweł Motak, Piotr Ochocki, Robert Sereda, Piotr Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.