Pumptrack w Parku Tysiąclecia


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Pumptrack w Parku Tysiąclecia
Skrócony opis projektu
Budowa toru umożliwiającego doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę pumptracku, czyli specjalnego toru przeznaczonego do ćwiczenia umiejętności jazdy na rowerze. Tor posiada powierzchnię asfaltową i wiele profilowanych zakrętów oraz garbów, które umożliwiają jazdę na nim bez pedałowania. Podobne obiekty tego typu cieszą się dużą popularnością wśród osób młodszych, jak i starszych. W naszej okolicy brak jest tego typu rozrywki, najbliższy pumptrack znajduje się na Winogradach. Jazda po pumptracku wymaga używania całego ciała, co poprawia ogólną kondycję osób z niego korzystających. Teren wymagany na budowę takiego obiektu to ok. 1000m², mógłby być zlokalizowany w pobliżu istniejącego miasteczka rowerowego w Parku Tysiąclecia, niedaleko przystanku tramwajowego "Termalna". Teren ten musiałby zostać otoczony ogrodzeniem w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników atrakcji. Koszt projektu obejmuje przygotowanie terenu, budowę toru, instalację ogrodzenia oraz kilku ławek dla użytkowników obiektu. Pumptrack z założenia powinien być ogólnodostępny i bezpłatny.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Tysiąclecia, ulica Termalna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tor mógłby się znajdować w pobliżu istniejącego miasteczka rowerowego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Pumptrack w głównej mierze przeznaczony jest dla młodzieży ale mogą z niego korzystać również dorośli. W naszej okolicy brakuje atrakcji dla osób bardziej zaawansowanych w jeździe na rowerze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt powinien być zrealizowany ze względu na szybko rosnącą popularność jazdy na rowerze wśród młodzieży oraz brak podobnej atrakcji w najbliższej okolicy. Pozwoli on na rozwijanie umiejętności jazdy w bezpiecznym środowisku. Projekt będzie promował zdrowy tryb życia wśród osób młodszych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Obiekt nie jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi jazdę na rowerze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa asfaltowego toru do jazdy na rowerze 240 000
Ogrodzenie terenu 120 000
Instalacja ławek 10 500
Przygotowanie terenu 10 000
SUMA: 380 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Przykładowa lokalizacja Przyk_adowa lokalizacja.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Junkiert
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (wskazany, zarządca terenu - Zarząd Zieleni Miejskiej) oraz Wydział Sportu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 12.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wskazana lokalizacja budowy pumptrack wiąże się z likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, co jest niezgodne z Uchwałą nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zielni miejskiej. W tym przypadku budowa wiąże się usunięciem zdrowych drzew. Ponadto projekt jest niezgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Malta”. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO21, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Zasady PBO21 § 2 Zgłaszanie projektów, pkt 14, ppkt 4).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - tak
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 380 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 380 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.