Zielony dziedziniec


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Zielony dziedziniec
Skrócony opis projektu
Zamiana asfaltowego dziedzińca szkoły na przyjazną, zieloną przestrzeń do edukacji ekologicznej dla dzieci.
Opis projektu
Dzisiaj szkolny dziedziniec to asfaltowa pustynia nieprzepuszczająca wody, pulsująca rozgrzanym powietrzem. Tu dzieci odpoczywają między lekcjami, bawią się, biegają.
Realizacja projektu Zielony dziedziniec pozwoli zamienić asfaltowy koszmar w miejsce przyjazne dla dzieci. Zniszczony asfalt zniknie, a jego miejsce zajmą trawniki i nasadzenia oraz ścieżka dydaktyczna poświęcona edukacji hydrologicznej, w której wezmą udział uczniowie okolicznych szkół podstawowych.
Dla społeczności lokalnej będą organizowane warsztaty ekologiczne poświęcone znaczeniu małej retencji, ochronie środowiska z perspektywy mieszkańca Poznania, upowszechniające filozofię zero waist. Będzie to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń między różnymi grupami wiekowymi, okazja do wzajemnego uczenia się.
W przyszłości mogłoby tu powstać centrum przedsięwzięć ekologicznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chociszewskiego 56

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 90 oraz zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 33, ich rodzice, dziadkowie oraz społeczność lokalna biorący udział w cyklicznych warsztatach, imprezach i spotkaniach ekologicznych organizowanych przez szkołę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wszyscy wiemy, jak istotna jest w dzisiejszych czasach właściwa gospodarka wodna. Podnoszenie świadomości ekologicznej dotyczy nie tylko dorosłych, ale musi zacząć się już od najmłodszego pokolenia. Wynika to również z analiz dotyczących potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego - rodzice, dziadkowie naszych uczniów dostrzegają wiele potrzeb w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej. Potrzebne jest także miejsce integracji społeczności lokalnej, ale również i wymiany doświadczeń oraz edukacji, jakże ważnej w rozwoju młodego człowieka. Zależy nam, aby dzieci dorastały w atmosferze szacunku dla świata naturalnego i w harmonii z nim, dlatego widzimy konieczność zmiany asfaltowej przestrzeni miejskiej w bardziej przyjazną, kształtującą świadomość ekologiczną i służącą odpoczynkowi od zgiełku i zanieczyszczeń.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z Grunwaldu, lecz ma na celu zaangażowanie społeczności z innych dzielnic, jak np. Łazarza czy Górczyna. Na bazie projektu zostanie uruchomiona sieć szkół partnerskich, którym na sercu szczególnie leży dobro środowiska naturalnego. Byłyby zarazem twórcami, jak i beneficjentami wspólnych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Usunięcie nawierzchni asfaltowej 40 000
Zaprojektowanie terenu 40 000
Założenie kwietników, rabat, założenie trawnika, nasadzenia roślin sprzyjających retencji 150 000
Modernizacja podłoża 200 000
ścieżka edukacyjna 50 000
donice betonowe z siedziskami 10 000
SUMA: 490 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Propozycja nasadzeń donice z propozycj_ nasadze_.pdf
Miejsce inwestycji Plan rozbi_rek.pdf
Wycena usunięcia nawierzchni asfaltowej 20200421114307242.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karolina Bielerzewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 490 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 490 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.