Remonty szkoły_SP51os.Lecha, przedszkoli 53osLecha i 160Tysiąclecia


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Remonty szkoły_SP51os.Lecha, przedszkoli 53osLecha i 160Tysiąclecia
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada remonty placówek oświatowych na Chartowie na osiedlach Lecha i Tysiąclecia.
Opis projektu
Wszystkie placówki to placówki z tradycjami, dbające od lat o rozwój, dzieci i młodzieży oraz uczącej ich kadry. Osiągają liczne sukcesy w kształceniu kolejnych pokoleń alumnów.

Poniżej znajdują się przykładowe listy remontów, które chcielibyśmy (rodzice, nauczyciele, dyrekcja i same dzieci i młodzież) wykonać wraz z szacunkowymi kosztami:

Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37:
Przystosowanie (zakup pomocy dydaktycznych) pracowni tematycznych:
- geograficznej, szacunkowy koszt 35.000zł,
- fizyko-chemicznej (klasa patronacka, współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), szacunkowy koszt 48.000zł
- biologicznej, szacunkowy koszt: 25.000zł
Remont 3 sal lekcyjnych- remont posadzek, malowanie, wymiana oświetlenia.
Szacunkowy koszt- 60.000zł
Remont korytarzy na 2 piętrze- malowanie, wymiana oświetlenia i części instalacji elektr.
szacunkowy koszt- 32.000zł
Razem ze znakowaniem projektu 200.000zł


Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka os. Lecha 14:
Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapie wraz z obróbką i malowaniem wiatrołapu,szacunkowy koszt: 22.000zł
Remont nawierzchni tarasu zewnętrznego 26. 000 zł.
Remont szatni przedszkolnej, szacunkowy koszt: 25.000zł
Remont łazienki na parterze personelu, szacunkowy koszt: 40.000zł
Wymiana wykładziny na przemysłową na schodach wraz z warstwą wyrównawczą i wygładzającą, szacunkowy koszt: 20.000zł
Remont 2 sal dydaktycznych małych, szacunkowy koszt: 15.000zł
Remont pomieszczeń biurowych: sekretariat, pokój nauczycielski, szacunkowy koszt: 15.000zł
remont 1 łazienki dziecięcej, szacunkowy koszt: 35.500zł
Zamontowanie poręczy przy wejściu do przedszkola 3.000zł
Razem ze znakowaniem projektu 201 500 zł.


Przedszkole nr 160 „Biały Orzeł” os. Tysiąclecia 69:
Wymiana wykładziny na zgrzewną: w szatni, korytarzu na parterze, na schodach wraz z wykonaniem podłoża pod wykładzinę zgrzewną, szacunkowy koszt: 33.000zł
Prace remontowe w holu, szatniach, na korytarzu i na klatce schodowej prowadzącej do piętra, szacunkowy koszt: 44.500zł
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Lecha i Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

szkoła na os. Tysiąclecia oraz przedszkola na os. Lecha i Tysiąclecia
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci i młodzież (przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Komfort, bezpieczeństwo i dobre warunki do nauki dla naszych dzieci są dla nas najważniejsze.
Niektóre z elementów nie były remontowane od 40/50 lat (tj od powstania szkół i przedszkoli). Zapewnijmy dzieciom godne warunki dla nauki i odpoczynku.
Remonty w znacznym stopniu poprawią nie tylko estetykę pomieszczeń, ale zwiększą też bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkołach.
Dzieci spędzają tu wiele godzin dziennie, przez niemal 9 miesięcy w roku, uczestnicząc w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Przystosowanie sal dydaktycznych ma na celu działanie takie, by mogły w procesie dydaktycznym w pełni uczestniczyć dzieci z niepełnosprawnościami, z alergiami na związki chemiczne, czy odczynniki. Projekt zawiera takie elementy jak dobudowanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wraz z barierkami i projektem czy dobudowanie barierek zwiększających bezpieczeństwo poruszających się po nich osób.
Dbamy, by wszystkie dzieci czuły się u nas komfortowo, staramy się łączyć, a nie dzielić.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37:
Przystosowanie (zakup pomocy dydaktycznych) pracowni tematycznych:
- geograficznej, szacunkowy koszt 35.000zł,
- fizyko-chemicznej (klasa patronacka, współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), szacunkowy koszt 48.000zł
- biologicznej, szacunkowy koszt: 25.000zł
Remont 3 sal lekcyjnych- remont posadzek, malowanie, wymiana oświetlenia.
Szacunkowy koszt- 60.000zł
Remont korytarzy na 2 piętrze- malowanie, wymiana oświetlenia i części instalacji elektr.
Szacunkowy koszt- 32.000zł
Razem ze znakowaniem projektu 200.000zł
200 000
Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka os. Lecha 14:
Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapie wraz z obróbką i malowaniem wiatrołapu.
Remont nawierzchni tarasu zewnętrznego.
Remont szatni przedszkolnej.
Remont łazienki na parterze personelu.
Wymiana wykładziny na przemysłową na schodach wraz z warstwą wyrównawczą i wygładzającą.
Remont 2 sal dydaktycznych małych.
Remont pomieszczeń biurowych: sekretariat, pokój nauczycielski,
remont 1 łazienki dziecięcej.
Zamontowanie poręczy przy wejściu do przedszkola.
Razem ze znakowaniem projektu 201 500 zł.
201 500
Przedszkole nr 160 „Biały Orzeł” os. Tysiąclecia 69:
Wymiana wykładziny na zgrzewną: w szatni, korytarzu na parterze, na schodach wraz z wyk. podłoża pod wykładzinę zgrzewną.
Prace remontowe w holu, szatniach, na korytarzu i klatce schodowej prowadzącej do piętra.
Wymiana stolarki drzwiowej z korytarza do szatni i drzwi wejściowe do przedszkola.
Remont wiatrołapu z wymianą tablicy rozdzielcze.
Remont pomieszczeń biurowych: sekretariat i gabinet dyrektora.
Dobudowanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wraz z barierkami i projektem.
Wymiana drzwi wejściowych do dwóch sal, szatni, kuchni i łazienki na parterze.
Razem ze znakowaniem projektu: 198 500 zł
198 500
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacje dyrektorów placówek rekomendacje_przedszkola_i_szkola.pdf
Zdjęcia sal do remontu SP51 os. Lecha 51.pdf
Zdjęcia pomieszczeń przeznaczonych do remontu P160 160.pdf
Zdjęcia przeznaczonych do remontu pomieszczeń, tarasu i wejścia P53 53.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Świtalska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postępowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cwojdziński Grzegorz, Czyżyk Sławomir, Grochowski Grzegorz, Kalman Andrzej, Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Pilarczyk Ewa, Rożek Arkadiusz, Szymański Maciej, Szymczak Wojciech.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.