Wspierajmy stare 100letnie drzewa w Poznaniu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wspierajmy stare 100letnie drzewa w Poznaniu
Skrócony opis projektu
Wsparcie starych drzew przez wzmocnienie specjalnymi wiązaniami konarów, badanie metodą SIA, specjalne etykietowanie drzew.
Opis projektu
W celu ratowania starych drzew i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom proponujemy wykonanie specjalistycznych badań dotyczących statyki i wypróchnienia starych drzew. Metoda SIA (Static Integreted Assesment) – metoda pociągowa, zintegrowany pomiar statyki drzewa, która określa wytrzymałość korzeni. Badanie określa nam jaka jest statyka drzewa, prawdopodobieństwo jego wywrócenia lub wyłamania konarów.Co dalej da wskazania pielęgnacyjne w tym pielęgnacje koron starych drzew poprzez wykonanie prawidłowych cięć i wiązań konarów drzewa. Wiązania elastyczne polegają na połączeniu systemem lin zagrożonych złamaniem konarów. Wiązanie to zapewnia możliwość ruchu spiętych części drzewa. Wprowadzenie wiązań elastycznych pozwala zachować korony drzew w aktualnym lub nieznacznie skorygowanym kształcie, co ma duże znaczenie w przypadku ochrony korony drzew w centrum miasta. W najprostszym wariancie mocowanie obejmuje dwa konary drzewa, ale można spiąć i ustabilizować całą koronę drzewa. W zależności od sposobu montowania liny do konarów stosuje się różne specjalistyczne wiązania. Sama metoda jest stosowane w parkach i przy drogach w całym kraju. (Zakładamy badanie 300 szt. drzew i wiązania na 200 szt.). Przebadane drzewa zostaną dalej dokładnie opisane i oznaczone poprzez nadanie im metryczek identyfikacyjnych. Taki opis inwentaryzacyjny drzew będzie dalej służył informacją dla jednostek zarządzających zielenią w mieście, osób zajmujących się pielęgnacją tych drzew i dla mieszkańców w celach edukacyjnych. Taki system informacyjny, na wzór innych miast, można nazwać tworzeniem Arbotagów, czyli kart zdrowia poznańskich drzew. Arbotagi to karty zdrowia przedstawiające wszystkie informacje na temat drzewa. W formie tabliczki z wyglądu nieco przypominające dobrze znane cechówki z nadrukowanym numerem i kodem kreskowym. Montowane na wys. 2,5–2,8 m do pnia drzewa specjalną tzw. szpilką arborystyczną, która nie wrasta w drzewo. Etykiety będą niewielkich rozmiarów i ciemnego koloru, tak aby nie rzucały się mocno w oczy. Cały arbotag, czyli tabliczka, numer, kod i szpilka kosztuje ok. 1 zł. Montaż dzięki dedykowanemu narzędziu. Takie etykietowanie funkcjonuje np: w Krakowie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Al. Niepodległości, ul. Reymonta, Hetmańska, Omańskowska, Park Wieniawskiego, Park Wilsona

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja projektu koncentruje się na terenach z drzewami, które jednocześnie mogą odpowiednio wiekowe a jednocześnie zlokalizowane w miejscach gdzie zabezpieczenie drzew wesprze ich dłuższe życie w mieście przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla mieszkańców.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami są kierowcy parkujący pod drzewami, piesi w tym kobiety z wózkami, osoby niepełnosrawne przechodzące pod drzewami, mieszkańcy Poznania jak również osoby przyjeżdżający studiować lub pracować oraz turyści. Odbiorcami są również instytucję i osoby prywatne odpowiadające za pielęgnację zielenią w Poznaniu, Rady Osiedla zainteresowanych utrzymaniem starych drzew na swoim terenie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Częstym powodem wycinek wiekowych drzew jest kwestia bezpieczeństwa wynikająca z gorszej statyki takich drzew. Drzewa w miastach są bardziej narażone na susze, uszkodzenia korzeni, coraz częściej pojawiające się zjawiska pogodowe z huraganowymi wiatrami. Jednocześnie stare drzewa są na wagę złota w centrach miast, tym bardziej że nowe nasadzenia nie wytrzymują ciężkich warunków które mają w miastach. Odpowiedzią na to są dokładne badania drzew oraz wsparcie ich specjalnymi wiązaniami wybranych po profesjonalnej diagnostyce 200 drzew. Metoda wsparcia drzew wiązaniami sprawdziła się w ostatniej nawałnicy jaka wystąpiła w Warszawie, gdzie Społeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ten sposób zabezpieczyło wiekowe drzewa. Zabezpieczone drzewa lepiej przetrwały nawałnicę, a nawet w przypadku gdyby doszło do ułamania gałęzi nie dojdzie do zniszczeń i zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, bo zabezpieczone gałęzie nie upadają na ziemię. Projekt stanowi dobry przykład funkcjonujący w innym mieście warty do przeniesienia do Poznania. Projekt popiera Koalicja ZaZieleń Poznań.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby wszystkich osób w tym jak najbardziej osób niepełnosprawnych, ze względu podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonania badania stany drzewa metodą SIA (Static Integrated Assessment) 300 szt. drzew 295 200
Wykonania oznaczenia i opisanie zbadanych drzew 300 szt. drzew 36 900
Wiązania elastyczne po diagnostyce drzew koszt wiązania (typu: BOA, COBRA, DEFA) 200 szt. drzew 147 600
SUMA: 479 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
STOP przykład STOP wi_zania.jpg
Wiązania Przyk_ad Wi_zania.jpg
Etykiety Przyk_ad etykiety.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Kotnarowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 479 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 479 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji. Sugerowana modyfikacja projektu poprzez dopisanie w pozycji Skrócony opis projektu "zabiegi pielęgnacyjne".
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 479 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 479 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Warto walczyć o każde drzewo, projekt rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak - przew. Zarządu Osiedla Podolany, Dorota Cymerys, Grażyna Dudzińska, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak - członkowie Zarządu, Jarosław Południkiewicz - przew. Rady Osiedla Podolany
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, Sylwia Badzińska, Beata Szeszuła, Marcin Pakuła
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.