Różane bramy Cytadeli


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Różane bramy Cytadeli
Skrócony opis projektu
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni pod mostem łączącym Rosarium z resztą Parku Cytadela wraz z remontem.
Opis projektu
Projekt ma na celu remont wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pod mostem w Rosarium w Parku Cytadela. Wpisuje się w renowację istniejącego terenu zielonego zawierając jednocześnie założenia ogrodu deszczowego. Koncepcja polega na wymalowaniu kwiatowego murala na ścianach, stropach i podporach wewnętrznych mostu; wprowadzeniu nasadzeń roślinnych zazieleniających skarpy mostu, budowie dwóch podwójnych pergoli z obu stron mostu wraz z obsadzeniem ich różami, budowie instalacji podświetleniowej pod muralem oraz instalacji odprowadzającej deszczówkę i nawadniającej rośliny wraz z małym zbiornikiem retencyjnym. Ponadto w wybranych częściach Rosarium zamiast trawników pojawią się nowe rabaty różane. Tym projektem dopasowujemy estetycznie mało atrakcyjną przestrzeń podmostową do charakteru otoczenia tworząc tym samym klimatyczne i wyjatkowe miejsce w okolicach Rosarium podnosząc jednocześnie walory estetyczne i atrakcyjność turystyczną Parku Cytadela, które znajdą swoje odzwierciedlenie w mediach społecznościowych sławiąc Park jako zielone płuca Poznania. Ponieważ stan mostu wymaga pilnych prac remontowych ( co potwierdza specjalistyczna ekspertyza techniczna wykonana na zlecenie zarządcy terenu ZZM) wniosek obejmuje, także wymagany remont mostu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Most przy Rosarium w Parku Cytadela,
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie osoby odwiedzające Park Cytadela w Poznaniu, mieszkańcy Poznania i turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Naprawa mostu oraz rewitalizacja przestrzeni, która w chwili obecnej jest zaniedbana, zamalowywana graffiti, niszczona poprzez niewłaściwe użytkowanie przez rowerzystów, rolkarzy oraz osoby spożywające alkohol grupujące się szczególnie wieczorami. Naszym celem jest wkomponowanie zieleni w industrialną budowlę tak by nawiązywała ona do otoczenia.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jest to przestrzeń ogólnodostepna nie zawierająca barier architektonicznych. ,
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Mural- 150zł/m2


60 000
Pergole sztuk 4 150 000
Zbiornik retencyjny z systemem nawadniania 50 000
Oświetlenie 20 000
Nasadzenia roślin 150 000
Prace naprawcze, remont 1 300 000
SUMA: 1 730 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja IMG_20200721_180749wiz.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Grzegorz Pęchorzewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Teren Parku Cytadela znajduje się w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym w zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu stanowisko powinien przedstawić zarządca terenu tj.Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak 13.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 730 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 730 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt korzystnie łączy poprawę stanu technicznego infrastruktury Cytadeli oraz stworzenie nowych zasobów zieleni. Ciekawe rozwiązanie estetyczne będzie miało korzystny wpływ na walory Cytadeli w sferze rekreacji oraz wzbogaci jej naturalne środowisko o kolejne elementy sprzyjające poprawie jakości powietrza w rejonie miasta.
  Zespół Obradował w składzie: 1. Krzysztof Janczewski - Przewodniczący 2. Halina Owsiana 3. Wojciech Dobski 4. Maria Adamczewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.