Nowoczesny plac zabaw "Miasteczko ruchu lotniczego"


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Nowoczesny plac zabaw "Miasteczko ruchu lotniczego"
Skrócony opis projektu
Wymiana wielofunkcyjnych sprzętów na placu zabaw. Realizacja nowego projektu w części rekreacyjnej placu zabaw.
Opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw Przedszkola nr 17 "Ikarek" przy ulicy Głuszyna 206A w Poznaniu w kierunku zabaw sensoryczno-ruchowych.
Proponowane są nowe urządzenia, między innymi:
- huśtawka typu "orle gniazdo"
- zjeżdżalnia z pagórka
- trampolina
- tyrolka
oraz elementy do wspinania na skarpie.
W ogrodzie zaplanowano altanę z żywej wierzby, która będzie pełnić rolę zielonej klasy, ale też sceny.
Element, który pojawi się w przedszkolu to stacja pogodowa.
Na jednej ze skarp zostaną uformowane schody w formie amfiteatru. Schody mają służyć zarówno do siedzenia, jak i zabawy.
Konieczne jest osłonięcie części ogrodu przed przedszkolem od strony ulicy i chodnika. Ogrodzenie można wykorzystać, na jego konstrukcji zamontujemy panele wiklinowe.
W ogrodzie zostanie zamontowana ścianka oraz inne elementy do zabaw dźwiękowych.
W ogrodzie przewiduje się element do zabaw wodą, który będzie funkcjonował w cieplejszych miesiącach. Na zimę element może być chowany lub służyć do zabawy piaskiem.
Asfaltowy placyk zostanie przerobiony jako element „miasteczka drogowego".
Skrzynki z uprawami, zostaną doposażone w ścieżkę sensoryczną.
Przy górce piaskowej powstanie strefa piaskowa ze słupkami wielofunkcyjnymi,z elementami do zabawy piaskiem (dźwigi, suwnice, sita, wagi itp.) oraz żaglami przeciwsłonecznymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Głuszyna 206A.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Przedszkola nr 17 "Ikarek"
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą, dzieci oraz mieszkańcy osiedla Głuszyna.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ogród nigdy nie był modernizowany.
Położenie przedszkola w pobliżu lotniska i na terenie osiedla wojskowego, daje wiele możliwości, aby go zmienić wykorzystując tę tematykę.
Ogród przedszkolny zlokalizowany jest na dwóch poziomach, połączonych skarpą.
Idealnie można wykorzystać ukształtowanie ogrodu, na jego terenie znajdują się elementy, które zostaną wykorzystane w projekcie – górka saneczkowa,piaskowa, skarpy, urządzenia do zabaw ruchowych, ścieżki utwardzone, plac asfaltowy z rabatami.
Granice stref w ogrodzie wyznaczają różnice poziomów, ścieżki i roślinność. Podział ten dobrze funkcjonuje i ułatwia czasowe wydzielenie przestrzeni dla poszczególnych grup przedszkolnych.
Urządzenia znajdujące się w ogrodzie wymagają nawierzchni amortyzującej upadki.
Niektóre urządzenia wymagają odnowienia lub są przeznaczone do usunięcia.
Wykonanie tego projektu wpłynie na zwiększenie integracji przedszkola ze społecznością lokalną. Umożliwi optymalne wykorzystanie terenu placu zabaw podczas codziennych zajęć sportowych oraz licznych imprez organizowanych dla dzieci, rodziców i mieszkańców osiedla.
Zmodernizowany plac zabaw będzie służył nie tylko wychowankom przedszkola lecz wszystkim dzieciom z osiedla.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Nasze przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępnym.
Nie posiadamy oddziałów integracyjnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nawierzchnie:
-amortyzująca
-sensoryczna
-ziemna
-piaskowa
45 000
Wyposażenie placu zabaw takie jak:
- Żagle przeciwsłoneczne
- Rękaw lotniczy
- Ogrodzenie wiklinowe
(producent WNUK, panel
180x170cm + słupki z kotwą)
- Ogrodzenie interaktywne
- Lornetka
- Tor Przeszkód
- Zestaw do zabawy piaskiem
- Kuchnia błotna
- Krąg z pieńków
- Amfiteatr
- Huśtawka typu orle gniazdo
- Zjeżdżalnia na stoku
- Trap na pagórku
- Siatka na pagórku
- Trampoliny
- Tor wodny
150 000
Prace montażowe, rozbiórkowe oraz modernizacyjne między innymi:
- Demontaż zestawu sportowego
- Demontaż zestawu zabawowego
z dachem
- Wymiana piaskownicy
- Przestawienie belki balans
- Demontaż liny do wspinaczki
- Demontaż kolejki z wagonem
10 000
Roślinność:
Łąka kwietna - 48m2
Wierzbowa kopuła
15 000
SUMA: 220 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Projekt ogrodu. PROJEKT OGRODU.pdf
Wizualizacja placu zabaw 1 2020-04-02_09h47_59.jpg
Wizualizacja placu zabaw 2 2020-04-02_09h48_11.jpg
Wizualizacja placu zabaw 3 2020-04-02_09h48_20.jpg
Wizualizacja placu zabaw 4 2020-04-02_09h48_29.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kacper Gust
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty (wskazany).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 12.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 220 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 220 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Balu Zenobia,Bartkowiak Barbara,Bartkowiak Bartosz,Bartkowiak Roman,Gadomski Kazimierz,Moryson-Patalas Marzena,Nogajewski Zdzisław,Patalas Andrzej,Sezonowicz Stanisława,Sip Radosław,Stobieniecki Krzysztof,Wilczyński Wojciech
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.