Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego
Skrócony opis projektu
W ramach projektu zakłada się kompleksowy remont pomieszczeń szkolnych i stołówki XXXVIII Dwujęzycznego LO.
Opis projektu
W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zostało przekształcone w XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. W związku z tym szkoła otrzymała od Miasta Poznania nową siedzibę mieszczącą się przy ulicy Drzymały 4/6.
Celem projektu jest dostosowanie warunków i funkcji budynku do potrzeb uczniów Liceum.
Obecny stan budynku znacznie odbiega od współczesnych standardów, których oczekiwaliby uczniowie i ich rodzice przy wyborze szkoły, a pracownicy przy ocenie środowiska pracy. Doprowadzenie szkoły do standardów XXI wieku z pewnością pomogłoby uczniom i nauczycielom zoptymalizować proces edukacyjny, stwarzając godne warunki do pracy i nauki.

Zakres planowanych prac:
- odnowienie pomieszczeń szkolnych wraz z wymiana instalacji wewnętrznych,
- kompleksowe wyposażenie pomieszczenia spełniającego funkcję stołówki / kawiarni /
restauracji szkolnej,
- wymiana drzwi,
- kompleksowy remont łazienek,
- dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykonanie podjazdu).

Chcielibyśmy także nadmienić, iż w procesie edukacji, ze względu
na dwujęzyczność szkoły, zakładamy współpracę z placówkami zagranicznymi (wymiany, konferencje, warsztaty itp.). Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wizerunek szkoły, miasta i systemu edukacji w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wizerunek szkoły, Miasta i systemu edukacji w Polsce. Jesteśmy pewni, że podniesienie standardu placówki doskonale wpisze się w obraz Sołacza i Miasta Poznania.

Powyższy opis dopełniają załączone wizualizacje oczekiwanego rezultatu remontu (zdjęcia mają charakter poglądowy).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

60-613 Poznań ul.Drzymały 4/6

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy, goście, wykładowcy uczelni patronackich), Rada Osiedla Sołacz, mieszkańcy dzielnicy ( zajęcia dla seniorów, kursy dla zainteresowanych grup mieszkańców).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest pozyskanie środków i pomoc Liceum w zapewnieniu dobrych
i bezpiecznych warunków dla młodzieży do nauki i rozwoju. Szkoła na dzień dzisiejszy nie jest w stanie sama sfinansować tak dużego, ale jakże potrzebnego remontu. Jako Przewodnicząca Rady Rodziców, w imieniu wszystkich rodziców, uważam, że należy placówkę wspomóc. Liceum, ze względu na kontynuację dobrej renomy i doświadczenia (wcześniej dwujęzyczne Gimnazjum nr 58), zasługuje na dobre warunki do rozwoju sprzyjające edukacji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykonanie podjazdu).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace remontowe w budynku szkoły 595 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Korytarze - wizualizacja Korytarze - wizualizacja.jpg
Sale lekcyjne - wizualizacja Sale lekcyjne - wizualizacja.jpg
Lazienki - wizualizacja III Lazienki - wizualizacja III.jpg
Lazienki - wizualizacja II Lazienki - wizualizacja II.jpg
Lazienki - wizualizacja I Lazienki - wizualizacja I.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Izabela Michalczyk
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Drobczyńska Ewa, Nowak Marcin, Paukszta Dominik, Pezowicz Lidia, Piechocki Krzysztof, Rosińska Bogumiła, Szwaczkowski Paweł, Waraczyński Henryk, Wawrzyniak - Wacko Zofia, Wosicki Józef.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.