Bezpieczny przedszkolak


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Bezpieczny przedszkolak
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przedszkolach.
Opis projektu
Założeniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przebywających w przedszkolach dzieci, poprzez wzbogacenie budynków oświatowych w elementy mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa przebywania. Podstawowa rzecz, która winna być sfinansowana w dobie pandemii z projektu, to zakup systemów oczyszczania powietrza we wszystkich salach dydaktycznych przedszkoli 116,127,129,131 oraz 140, czyli miejsc, gdzie na co dzień przebywają dzieci. W czasie pandemii należy zadbać o stałe oczyszczenie powietrza pomieszczeń z wirusów, ale również z pyłków, bakterii, alergenów, kurzu, smogu czy zarodników pleśni. Wskazany jest zakup wysokiej jakości systemów oczyszczających powietrze, jednakowych dla wszystkich pięciu przedszkoli, celem uzyskania korzystniejszej oferty zakupu, jak i późniejszego, łatwiejszego serwisowania zakupionych urządzeń. Dodatkową rzeczą jest wyposażenie budynków przedszkolnych w systemy przeciwpożarowe. Obiekty przedszkolne na Winogradach, zostały wybudowane w latach 70-tych zeszłego stulecia, w czasie, kiedy jeszcze bezpieczeństwo było inaczej postrzegane niż dzisiaj. Obecnie musimy zadbać o zamontowanie skutecznego sytemu ochrony, na wypadek wystąpienia pożaru. Zakup i dobór systemów przeciwpożarowych w budynkach przedszkolnych winien być skonsultowany z Państwową Strażą Pożarną. Jednocześnie należałoby rozpocząć cykl szkoleń dla najmłodszych, nie tylko z przebiegu ewakuacji, ale również z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, czy też powiadamiania odpowiednich służb, w sytuacji zagrożeń. Dziś tego wszystkiego brakuję. Przedszkola powinny mieć również możliwość sfinansowania wymiany elementów budynku, które już się wyeksploatowały, stanowią zagrożenie i powinny być jak najszybciej wymienione, przyczyniając się tym samym do podniesienia bezpieczeństwa przebywających w nich przedszkolaków. Projekt zakłada ubieganie się o maksymalnie możliwą kwotę 600000 zł przy równym podziale uzyskanych środków, między przedszkola 116,127,129, 131 oraz 140.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Budynki przedszkolne nr 116,127,129,131,140

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budynki przedszkolne nr 116,127,129,131,140
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są dzieci uczęszczające do winogradzkich przedszkoli oraz personel tam pracujący.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Staranie się o jego poprawę poprzez pozyskanie środków finansowych w konkursie PBO 2021, jest dla nas dzisiaj priorytetem. Być może, z czasem stanie się również standardem. Dziś projekt walczy o zdrowie, jakość i bezpieczeństwo najmniejszych mieszkańców naszego miasta. Chciałbym sprawić, aby nasze winogradzkie przedszkola stały się wzorem dla innych jednostek oświatowych. Czy się to uda, zależy tylko od Państwa.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest skierowany w określone grupy dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli, jak i personelu, czy osób na co dzień przebywających w budynkach oświatowych. Uwzględnia również potrzeby uczęszczających do przedszkoli dzieci z ograniczeniami, gdyż dyrektorzy mają możliwość sfinansowania z pozyskanych środków usunięcie barier, problemów, które obecnie występują.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pozyskane środki winny być równo podzielone między przedszkola 116,127,129,131 i 140. Przy tym podziale przypadnie po 120000 zł na jednostkę oświatową. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dariusz Olejniczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu, Proszę również, aby w tej kwestii zajął stanowisko Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz, 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ok
  Zespół Obradował w składzie: Osiedle NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.