Grunwaldzki park interaktywny


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Grunwaldzki park interaktywny
Skrócony opis projektu
Stworzenie otwartego dla mieszkańców Poznania edukacyjno-rekreacyjnego ogrodu przy Przedszkolu nr 40 im. "Poznańskie Koziołki".
Opis projektu
Utworzenie dydaktycznego i rekreacyjnego parku dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Park ulokowany będzie na monitorowanym terenie przedszkola – otwarty nieodpłatnie dla mieszkańców Poznania w godzinach pracy przedszkola.
W obrębie ogrodu znajdą się liczne atrakcje: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna, edukacyjny ogród i szklarnia warzywno-ziołowa, ogród motyli i formikarium, dwa place zabaw, ścieżka sensoryczna, stacja meteorologiczna i eksperymentalna. Wszystko w zaciszu pięknego, zielonego ogrodu. Priorytetem twórców parku jest stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i edukacji dla dzieci w różnym wieku, a także miejsca relaksu i wyciszenia dla dorosłych.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie następujących stref:
1. Strefę relaksu – kompleksowy remont tarasu, „zieloną ścianę” mchu, obsadzenie części ogrodu silnie wonnymi roślinami, wyposażenie w ławki i leżaki.
2. Strefę zabawy – zakupienie i montaż gier plenerowych, zjazdu linowego oraz fabryki piasku.
3. Strefę edukacji – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej poświęconej szczególnie tematyce owadów i roślin, a także ochrony środowiska; budowa formikarium oraz zakup i montaż stacji meteorologicznej.
4. Strefę doświadczania – stworzenie ścieżki sensorycznej, sali doświadczania świata oraz stworzenie w parku atrakcyjnych punktów dla dzieci, dostosowanych do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów.

Atrakcje wyposażone będą w tabliczki edukacyjne, przetłumaczone także na język Braille oraz języki obce (niemiecki, angielski i ukraiński). Na terenie ogrodu prowadzona będzie segregacja śmieci, a ścieżka dydaktyczna zawierać będzie edukację ekologiczną.
W kosztach projektu uwzględnione zostały niezbędne dostosowania obiektu: takie jak dooświetlenie części udostępnianej, odgrodzenie części udostępnianej od przedszkolnej, remont elewacji, dodatkowa furtka.

Funkcjonowanie parku połączone będzie z warsztatami edukacyjnymi oraz festynami dla mieszkańców Poznania, atrakcje te będą tłumaczone na język migowy oraz odbywać się będą w godzinach dogodnych dla różnych grup społecznych.
Utrzymanie obiektu, po realizacji projektu, pozostanie po stronie właściciela terenu, tj, Przedszkola nr 40, z wyjątkiem sytuacji, gdyby doszło do znaczących zniszczeń, których naprawa przekraczałaby możliwości organizacyjne lub finansowe placówki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Cześnikowska 18a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Przedszkola nr 40 im. "Poznańskie Koziołki"
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty na wszystkich mieszkańców Grunwaldu i Miasta:
- rodziny
- dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- osoby niepełnosprawne
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W okolicy naszego przedszkola brakuje, ogólnodostępnych dla mieszkańców Grunwaldu, placów zabaw. Istniejące lokalizacje to przyprzedszkolne atrakcje, zamknięte dla dzieci spoza danej placówki.
Ogród na terenie naszego przedszkola, to zadbany, ogromny teren. Jest zadrzewiony, dzięki czemu latem stwarza dużo miejsca do bezpiecznego odpoczynku w cieniu, ponadto umożliwia schronienie się przed smogiem - jak w naturalnym filtrze.
Pracownicy "Poznańskich Koziołków" wkładają wiele serca i pracy w utrzymanie i urządzenie tego pięknego miejsca. Chcielibyśmy udostępnić go także rodzinom spoza naszej placówki.
Dodatkowo prowadzimy w tym miejscu szkolenia i warsztaty dla dzieci ze szkół, przedszkoli i stowarzyszeń z całego miasta. Dzieci z naszego przedszkola hodują owady, ropuchy, owoce, warzywa i kwiaty.

Budowa interaktywnych stref w naszym ogrodzie i otwarcie go dla Poznaniaków pozwoli stworzyć nową, ciekawą i ekologiczną atrakcję na Grunwaldzie oraz podniesie lokalną integrację. Powstanie miejsce, w którym każdy będzie miał bezpłatny dostęp do szerokiej edukacji przyrodniczej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Park Interaktywny zostanie rozbudowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Będzie dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów; a także dla osób niepełnosprawnych: wyposażony w podjazdy dla wózków i z utwardzonym terenem, z szerokim zakresem dostępności niezależnym od wielkości, postawy ani mobilności użytkownika. W Przedszkolu obejmującym patronat nad Parkiem większość pracowników posługuje się językiem migowym. Projekt uwzględnia szeroki zakres zainteresowań i wariantów odpoczynku, rekreacji i edukacji dostępnych dla użytkowników. Informacje, regulamin i objaśnienia (np. stanowisk eksperymentalnych, naukowych) będą bardzo intuicyjne i łatwo dostępne, dostępne dodatkowo w językach angielskim, niemieckim oraz ukraińskim. Ze względu na przystosowanie dla przedszkolaków oraz dla rodzin z małymi dziećmi, obiekt będzie bardzo bezpieczny z możliwie zminimalizowanym zagrożeniem wynikającym nawet z nieprawidłowego korzystania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Strefa relaksu 90 000
Strefa zabawy 90 000
Strefa edukacji 80 000
Strefa doświadczania 210 000
Dostosowanie terenu do nieodpłatnego udostępnienia mieszkańcom w godzinach otwarcia przedszkola 130 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja Parku Interaktywnego PBO 2021 Lokalizacja Parku Interaktywnego.pdf
Teren naszego ogrodu PBO 2021 teren-naszego-ogrodu-stwarza-ogromne-mozliwosci.pdf
Nasz ogród przedszkolny PBO 2021 Nasz ogrod przedszkolny.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Sikora
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.