Społeczny ogród edukacyjny na Cześnikowskiej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Społeczny ogród edukacyjny na Cześnikowskiej
Skrócony opis projektu
Ogród edukacyjny, otwarty dla mieszkańców Poznania, z możliwością nieodpłatnego wynajęcia grządek, drzew do uprawy.
Opis projektu
Od dwóch lat, przedszkolaki z Przedszkola nr 40 im. „Poznańskie Koziołki” uprawiają kwiaty, warzywa i owoce w szklarni i na grządkach, zgodnie z metodą korczakowską. Uczą się zasad uprawy, systematyczności, pracy oraz kształtują zdrowe nawyki żywieniowe. Dodatkowo – w ramach projektu „Ogród motyli” - hodują motyle krajowe, które po przekształceniu wypuszczają w swoim pięknym, ukwieconym ogrodzie. W tym roku wyhodowaliśmy też pierwsze ropuchy z kijanek. Najlepsza nauka to ta oparta na doświadczaniu.
Społeczność przedszkola mocno angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, np. organizując na swoim terenie spotkania integracyjne i warsztaty edukacyjne, prowadzimy wymianę sadzonek z poznańskimi ogrodami społecznymi, pomagają nam w uprawie i hodowli organizacje pożytku publicznego.
Nasz ogród przedszkolny, to piękny, zadbany teren zielony, który udostępniamy nieodpłatnie mieszkańcom Grunwaldu. Zgodnie z możliwościami placówki, stopniowo rozbudowujemy go o atrakcje placu zabaw, sensoryczne i edukacyjne.

Mamy zatem teren, ludzi chętnych do pracy i doświadczenie. Dzięki funduszom uzyskanym dzięki Państwa wsparciu, chcielibyśmy utworzyć ogród społeczny na europejskim poziomie, z którego wymierną korzyść czerpałyby nie tylko dzieci z naszego przedszkola.
Projekt obejmuje:
- osiemnaście grządek, które zostałyby udostępnione chętnym mieszkańcom Poznania, nie posiadającym własnego ogrodu
- dwie szklarnie warzywne
- mini-sad drzewek owocowych
- stanowiska edukacji przyrodniczej, takie jak formikarium, „zielona ściana”, stacja meteorologiczna, gry plenerowe, „fabryka piasku” i inne.
- kwietną łąkę – szczególnie ważną przy przywracaniu bioróżnorodności i zasiedlaniu owadów w mieście
Wszystkie atrakcje ogrodu ulokowane będą na monitorowanym terenie przedszkola, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych i seniorów – otwartym nieodpłatnie dla mieszkańców Poznania w godzinach pracy przedszkola.

W kosztach projektu uwzględnione zostały niezbędne dostosowania obiektu: takie jak dodatkowe nawodnienie, nawiezienie ziemi uprawnej, użyźnieniem, odgrodzenie części udostępnianej od przedszkolnej, dodatkowa furtka i chodnik.

Funkcjonowanie ogrodu połączone będzie z warsztatami edukacyjnymi i przyrodniczymi dla mieszkańców Poznania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Cześnikowska 18a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Przedszkola nr 40 im. "Poznańskie Koziołki"
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty na wszystkich mieszkańców Grunwaldu i Miasta:
- rodziny
- dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- osoby niepełnosprawne
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Okres pandemii wzmógł zainteresowanie Poznaniaków domową uprawą roślin. A wspólne prowadzenie ogrodu stwarza nowe możliwości integracji społeczności lokalnej. Przekonaliśmy się o tym prowadząc „sąsiedzką wymianę sadzonek”.
Utworzenie i udostępnienie mieszkańcom rozbudowanej i technologicznie zaawansowanej części uprawnej w naszym ogrodzie, pozwoli stworzyć nową, ciekawą i ekologiczną atrakcję w naszym mieście – nie tylko przyczyni się do oczyszczania powietrza, wzbogaci miejski ekosystem, ale też da możliwość uprawy owoców i warzyw na własne potrzeby Poznaniakom, którzy nie mają własnego ogrodu. Powstanie miejsce, w którym każdy będzie miał bezpłatny dostęp do szerokiej edukacji przyrodniczej.

Ogród naszego przedszkola, to zadbany, ogromny teren. Jest zadrzewiony, dzięki czemu latem stwarza możliwość bezpiecznego odpoczynku w cieniu, ponadto daje schronienie się przed smogiem - jak w naturalnym filtrze.
Pracownicy "Poznańskich Koziołków" wkładają wiele serca i pracy w urządzenie i utrzymanie tego pięknego miejsca. Chcielibyśmy udostępnić go także rodzinom spoza naszej placówki. Mamy do tego odpowiednie przygotowanie i wiedzę przyrodniczą.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Ogród zostanie rozbudowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Będzie dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów; a także dla osób niepełnosprawnych. Grządki i sad zostaną udostępnione na utwardzonym, płaskim terenie, z szerokim zakresem dostępności, niezależnym od wielkości, postawy ani mobilności użytkownika. W Przedszkolu obejmującym patronat nad Ogrodem, posługujemy się językiem migowym. Informacje dotyczące uprawy, regulamin i objaśnienia stanowisk przyrodniczych będą bardzo intuicyjne i łatwo dostępne, dostępne dodatkowo w językach angielskim, niemieckim oraz ukraińskim. Ze względu na przystosowanie dla przedszkolaków oraz dla rodzin z małymi dziećmi, obiekt będzie bardzo bezpieczny z możliwie zminimalizowanym zagrożeniem wynikającym nawet z nieprawidłowego korzystania. W naszym ogrodzie korzystamy tylko z naturalnych środków oraz z bezpiecznych narzędzi i rozwiązań.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dostosowanie terenu – m.in. nawiezienie ziemi, ogrodzenie, dociągnięcie wody 70 000
Nowe szklarnie, grządki 30 000
Stanowiska edukacji przyrodniczej 110 000
Zakup roślin 20 000
SUMA: 230 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja Ogrodu Edukacyjnego PBO 2021 Lokalizacja Ogrodu Edukacyjnego.pdf
Nasz ogród obecnie PBO 2021 Nasz ogrod obecnie.jpg
Nasz ogród przedszkolny PBO 2021 nasz ogrod przedszkolny.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Sikora
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 230 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 230 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w działania edukacyjne podejmowane przez Miasto, a także w zielono-błękitną infrastrukturę przestrzeni miejskiej. Dodatkowo w pełni wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zielni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.