Monitoring ulic Krańcowej i Mogileńskiej


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Monitoring ulic Krańcowej i Mogileńskiej
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o 5 dodatkowych kamer na osiedlu Warszawskim i Pomecie.
Opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o 5 dodatkowych kamer zlokalizowane na osiedlu Warszawskie - Pomet - Maltańskie. Punkty kamerowe zostałyby zlokalizowane:
1. skrzyżowanie ulic: Czekalskie - Mogileńska
2.skrzyżowanie ulic: Inowrocławska - Mogileńska
3. skrzyżowanie ulic: Mińska - Krańcowa
4. skrzyżowanie ulic: Czerniejewska - Krańcowa
5. skrzyżowanie ulic: Powidzka - Krańcowa
Lokalizacje te pozwoliłyby na kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z osiedla domków jednorodzinnych i osiedla bloków spółdzielczych i wspólnoty. Ma to bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców, gdyż znacznie wzrosła liczba kradzieży i włamań na tym terenie. Na ulicy Krańcowej znajduje się ogrzewalnia dla bezdomnych co pogarsza bezpieczeństwo mieszkańców Krańcowej. Kamera na Inowrocławskiej poprawi bezpieczeństwo na ulicy prowadzącej do szkoły. Podobnie kamera przy Mińskiej. Kamera przy ulicy Czekalskie poprawi bezpieczeństwo przy wejściu na ścieżkę w koronach drzew.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice Krańcowa i Mogileńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Doprowadzenie światłowodu od węzłów Krańcowa Mogileńska
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie: osiedle domków jednorodzinnych, spółdzielcze Pomet, wspólnoty przy Krańcowej i Pobiedziskiej, ogródki działkowe przy Warszawskiej 82
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Lokalizacje te pozwoliłyby na kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z osiedla domków jednorodzinnych i osiedla bloków spółdzielczych i wspólnoty. Ma to bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców, gdyż znacznie wzrosła liczba kradzieży i włamań na tym terenie. Na ulicy Krańcowej znajduje się ogrzewalnia dla bezdomnych co pogarsza bezpieczeństwo mieszkańców Krańcowej. Kamera na Inowrocławskiej poprawi bezpieczeństwo na ulicy prowadzącej do szkoły. Podobnie kamera przy Mińskiej. Kamera przy ulicy Czekalskie poprawi bezpieczeństwo przy wejściu na ścieżkę w koronach drzew.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Bezpieczeństwo dotyczy wszystkich mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
cztery kamery obrotowe z doprowadzeniem światłowodu 410 000
jedna kamera obrotowa położona przy światłowodzie na ulicy Czekalskie 90 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Grześ
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak 05.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa warunkowo pozytywnie opiniuje projekt (ze względu na brak opinii służb co do proponowanych lokalizacji kamer). Jednocześnie WZKiB zastrzega, że ilość i lokalizacja kamer, w obszarze wskazanym przez Wnioskodawcę projektu, zostanie wyznaczona na podstawie ustaleń z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej Miasta Poznania i rady osiedla. Należy jednocześnie zauważyć, że instalacja kamer musi odbywać się na gruncie należącym do Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Frankowska, Marek Wroński
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Julian Dworzecki, Michał Grześ, Piotr Iwański, Tadeusz Klinger, Sebastian Kowalik, Agnieszka Lipińska, Janina Paprzycka, Monika Połczyńska, Wojciech Trojanowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.