Naukowo-muzyczny plac zabaw przy SP88


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Naukowo-muzyczny plac zabaw przy SP88
Skrócony opis projektu
Na terenie Szkoły Podstawowej 88 zostaną zamontowane urządzenia interaktywne składające się z 5 elementów.
Opis projektu
Proponowane urządzenia będą nie tylko kreatywną przestrzenią dla uczniów, ale również dla ich rodzin, bowiem miejsce to stanie się ciekawą formą spędzania czasu wśród mieszkańców. Każdy z odwiedzających będzie mógł zagrać kilka dźwięków na plenerowej orkiestrze, a korzystanie z zegara słonecznego uczy dzieci dostrzegać istniejące w świecie związki pomiędzy kierunkami geograficznymi, słońcem i czasem. Zabawa z zegarem to świetny sposób rozwijania umiejętności obserwacji i analizy, a także doskonała okazja na oderwanie się od przesyconej elektroniką codzienności. Znajomość zasad funkcjonowania kompasu to fundament dla przyszłego podróżnika i obserwatora świata. Kompas ma odkryć w dzieciach pasję odkrywania świata, nauczyć praktycznych i klasycznych umiejętności, które w dobie cyfryzacji powoli zanikają. Zabawa z lustrami to okazja do wspólnego eksperymentowania ze zjawiskami optycznymi. W praktyczny sposób pokazuje jak nasz umysł i wzrok ulegają iluzjom. Zabawa w ,,Czyja to twarz” rozwija umiejętność współpracy i komunikację między uczestnikami eksperymentu. Ksylofon to prosty w budowie instrument, przypominający nieco cymbałki lub dzwonki szkolne. Prostota tego instrumentu inspiruje dzieci do zabawy z muzyką
i rozwijania ekspresji i twórczej inwencji. Granie na instrumentach wzmacnia rozwój intelektualny, emocjonalny i motoryczny. Muzyka stymuluje proces rozwoju oraz wzrostu wszystkich części mózgu, a gra na instrumencie jest także mądrą rozrywką i czystą przyjemnością. Powstałoby miejsce, w którym mieszkańcy mogliby aktywnie i ciekawie spędzać czas. Dodatkowo zostaną zutylizowane urządzenia sportowe, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków ul. Swoboda 53, 60 - 389 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

numer działki: 52/44 obręb: 39 (Łazarz)
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Poznania oraz odwiedzający miasto turyści. Plac zabaw będzie dostosowany do osób w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością ruchową. Nawet osoby niewidome, często wykluczone z tego typy atrakcji, znajdą przestrzeń dla siebie i będą mogły skorzystać z urządzeń dźwiękowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponowane urządzenia będą nie tylko kreatywną przestrzenią dla uczniów ale również dla ich rodzin, bowiem miejsce to stanie się ciekawą formą spędzania czasu wśród mieszkańców. Każdy z odwiedzających będzie mógł zagrać kilka dźwięków na plenerowej orkiestrze, a korzystanie z zegara słonecznego uczy dzieci dostrzegać istniejące w świecie związki pomiędzy kierunkami geograficznymi, słońcem i czasem. Znajomość zasad funkcjonowania kompasu to fundament dla przyszłego podróżnika i obserwatora świata. Zabawa z lustrami to okazja do wspólnego eksperymentowania ze zjawiskami optycznymi. W praktyczny sposób pokazuje, w jaki sposób nasz umysł i wzrok ulegają iluzjom. Muzyka stymuluje proces rozwoju oraz wzrostu wszystkich części mózgu, a gra na instrumencie jest także mądrą rozrywką i czystą przyjemnością. Powstałoby miejsce, w którym mieszkańcy mogliby aktywnie i ciekawie spędzać czas.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Plac zabaw będzie dostosowany do osób w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością ruchową. Nawet osoby niewidome, często wykluczone z tego typy atrakcji, znajdą tu przestrzeń dla siebie i będą mogły skorzystać z urządzeń dźwiękowych. Wejście na teren szkoły, gdzie miałyby się znaleźć urządzenia, jest nieograniczony.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Zakup urządzenia „Czyja to twarz”


7 626
2. Zakup urządzenia „Ksylofon” 10 947
3. Zakup urządzenia „ Panel muzyczny” 11 992
4. Zakup urządzenia „Kompas” 8 733
5. Zakup urządzenia „Zegar słoneczny” 10 578
6. Koszty transportu i montażu urządzeń edukacyjnych, koszty wykopania i utylizacji urządzeń sportowych, koszty uzupełnienia ubytków ziemi i trawy 24 869
SUMA: 74 745
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8 069
Dodatkowe załączniki
Zgoda Dyrekcji SP88 Zgoda Dyrekcji SP88.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agata Jakubek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 74 745 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 8 069 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 74 745 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Popieramy ciekawe przedsięwzięcie , które wpływać będzie na rozwój fizyczno umysłowy dzieci i młodzieży
  Zespół Obradował w składzie: Ewa Jerszyńska Alina Wojtkowiak Aleksandra Woźniak Maksymilian Jòźwiak Przemysław Łoziński Anna Gajewaka Piotr Jòzefiak Paweł Michalski Mikołaj Maśliński Zdzisław Dopierała Lidia Burzyńska Hanna Moczko Łukasz Koperski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.