Budowa ulicy Plebańskiej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Budowa ulicy Plebańskiej
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje budowę ulicy Plebańskiej znajdującej się na osiedlu Winiary w Poznaniu.
Opis projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Plebańskiej znajdującej się na Osiedlu Winiary w Poznaniu. Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi bez przejazdu, chodników o zmiennej szerokości min 1,50-3,00m i miejsc postojowych wraz z kanałem technologicznym i kanałem deszczowym.
W stanie istniejącym ulica Plebańska posiada nawierzchnię nieulepszoną – tłuczeń, gruz. Występuje jednostronny chodnik z kostki brukowej o zmiennej szerokości 2,00-2,50m. Brak ścieżek rowerowych i wydzielonych miejsc postojowych.
Projekt zakłada przebudowę drogi w centralnej części pasa drogowego. Chodnik po północnej stronie ulicy Plebańskiej będzie posiadał zmienną szerokość 2,30m - 3,0m, po stronie południowej od 1,70m - 2,0m. Miejsca postojowe prostopadłe w ilości 14 miejsc ogólnodostępnych i 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach drogowych robót budowlanych:
▪ roboty przygotowawcze;
▪ rozbiórka istniejących nawierzchni chodników/zjazdów
▪ wykonanie częściowej wymiany gruntów spoistych słabo przepuszczalnych na piaski zagęszczane warstwami;
▪ wykonanie korytowania pod projektowaną konstrukcję nawierzchni przestrzeni ciągów komunikacyjnych;
▪ ułożenie i zabezpieczenie kabli sieci teletechnicznej
▪ ułożenie krawężników betonowych wydzielających projektowaną drogę i miejsca postojowe;
▪ wbudowanie obrzeży ograniczających projektowane chodniki, zjazdy ;
▪ wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni drogi, miejsc postojowych, zjazdów i chodników;
▪ roboty wykończeniowe
▪ roboty zieleniarskie
W projekcie drogi przewiduje się zastosowanie ogólnodostępnych materiałów budowlanych. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki betonowej z mikrofazą typu „prostokąt”, jezdnia ,miejsca postojowe oraz zjazdy z kostki betonowej z mikrofazą typu „dwuteownik” oraz krawężniki 15x30cm i obrzeża betonowego 8x30cm. Zastosowanie tych materiałów budowlanych zapewni spójność wizualną z istniejącym otoczeniem. Projektowane chodniki zakładają pierwszeństwo pieszego nad pojazdem wjeżdżającym /wyjeżdzającym z posesji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Plebańska.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Od ulicy T.Rejtana, w kierunku ulicy Winiarskiej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Winiar, Poznania. Użytkownicy pojazdów pracujący w loklalach usługowych i nie tylko, przy ulicy Piątkowskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecna nawierzchnia ulicy Plebańskiej jest wykonana z tłucznia i gruzu. W czasie obfitych opadów, ulica jest prawie nieprzejezdna. Pojazdy często zapadają się w błocie. Ruch pieszych odbywa się w sposób nieuporządkowany. Brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wybudowanie nowego chodnika po stronie południowej, zwiększy bezpieczeństwo poruszania się pieszych, a wyznaczenie miejsca parkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwi im zostawienie pojazdu w dostepnym miesjcu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców. Zawiera miejsce wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy koszt całkowity zadania wynosi 560 000 zł. Rada Osiedla Winiary, zarezerwowała na ten cel w budżecie na rok 2021, kwotę 130 000 zł. 560 000
SUMA: 560 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 400
Dodatkowe załączniki
Opis techniczny Opis techniczny - PB ul.Pleba_ska (1).pdf
Plansza ul.Plebańska PLANSZA ZBIORCZA - Pleba_ska - uzgodnienie (1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko ROBERT KOŁACZYK
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie prowadzi postępowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. W zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu proszę o zajęcie stanowiska przez Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 560 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 400 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt odpowiada na zapotrzebowanie społeczności lokalnej
  Zespół Obradował w składzie: B.Aleksandrowicz, Z.Długosz, I.Hołosyniuk, R.Kołaczyk, M.Urbaniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.