Polejcie im!


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Polejcie im!
Skrócony opis projektu
Pomoc ptakom miejskim gniazdującym w ratajskich parkach w dostępie do wody w okresie letnim.
Opis projektu
Ptaki podobnie jak wszystkie zwierzęta potrzebują dostępu do wody zarówno do picia jak w przypadku wróblowatych (Passer) do kąpieli umożliwiających ptakom zachowanie czystości piór. Dostęp do wody w wielu miejscach w Poznaniu jest dla ptaków utrudnionych, ponieważ brakuje naturalnych małych zbiorników wodnych, oczek ale również miejskich fontann, które stanowiły by atrakcję również dla ludzi. Dlatego by zapewnić ptakom dostęp do wody w formie
prostych i tanich ceramicznych poidełek w kształcie płaskich donic w kolorze ziemi, które byłby by umieszczone na ziemi, w miejscu w pewnej odległości od głównych dróg. Konkretne miejsca warto skonsultować ze specjalistą (np. ornitologiem). Poidełka byłby napełniane świeżą i czystą wodą w okresie letnim, kiedy temperatury przekraczałby by 25-26 C. Dodatkowo w każdym z poidełek zamieszczono by specjalne ukruszone kamienie tak by młode ptaki – podloty dopiero uczące się samodzielnego życia oraz małe ptaki nie utopiły się
podczas korzystania z poidełka. Obecność poidełek dodatkowo korzystnie wpłynie na tworzenie nowych niż i wzmocni działania ochronne już realizowane przez Miasto oraz mieszkańców jak choćby wieszanie budek lęgowych na drzewach.Poidełka mogą zapewnić efekt edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla zwłaszcza młodzieży i dzieci zwiększa wrażliwość na otaczającą przyrodę oraz pozytywnie wpływa na kształtowanie prośrodowiskowych postaw społecznych. Dla wzmocnienia efektu edukacyjnego proponuje się zamontowanie tablic edukacyjnych, mówiący o roli wody dla ptaków oraz zachęcajacych mieszkańców do uzupełniania wody w poidełkach lub ich czyszczenia, co wesprze czyszczenie wykonywane w ramach normalnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych. Poidełka w trakcie użytkowania wymagają regularnego czyszczania np: z odchodów lub innych zanieczyszczeń oraz wymiany/uzupełniania wody na świeżą ze względów higienicznych i epidemiologicznych dla ptaków miejskich. Planuje się po 2
poidełka na danyc teren. Proponowane miejsca to tereny przy Parku Rataje, obszar zielony przy os. Armii Kajowej oraz teren zieleni publicznie dostępnej przy os.Oświecenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszary zielone przy Parku Rataje (przy Osiedlu Polan), Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Oświeceni

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny zieleni urządzonej na os. Polan (przy Parku Rataje), os. Armii Krajowej, os. Oświecenia
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do mieszkańców osiedli, którzy pragną odpocząć na terenie publicznie dostępnej zieleni lub parku, dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zainteresowanych możliwością poznawania okolicznej przyrody. Projekt również jest skierowanych do miejskichptaków, które towarzyszą mieszkańcom osiedli gniazdując na osiedlach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ptaki potrzebują wody zarówno do picie, ochłody oraz do kąpieli potrzebnych im
do zachowania czystości piór. Wody zwłaszcza na osiedlach brakuje, ponieważ
nie ma małych oczek wodnych czy fontann. Kałuże pojawiają się po intensywnych opadach ale w gorace i upalne dni takie miejsce. Dzięki umieszczeniu prostych poidełek, możemy zapewnić ptakom miejskich lepsze warunki do gniazdowania i składania lęgów. Jednocześnie obecność ptaków na terenach zielonych zwłaszcza ich śpiew to okazja dla tych mieszkańców którzy lubią podpatrywać przyrodę do prowadzenia obserwacji jednocześnie dla wielu osób śpiew ptaków i kolor zielony będzie wpływał pozytywnie na samopoczucie. Włączenie mieszkańców do procesu uzupełniania wody dla ptakó będzie również zaspokojała potrzeby takie jak dbanie o właśną przestrzeń, zwiekszenie zadowolenia z wpływu na własne otoczenie, zadowolenie z kontaktu z dzikimi ptakami.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
jj
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Poidełko ceramiczne (6 sztuk po dwie obszar) 738
Ukruszone kamienie do poidełek (3 kg) 12
Koszt wody (5 l) - 8 butli na obszar 123
Koszt tablic informacyjnych (3 tablice informacyjne) 9 000
Koszt zlecenia czyszczenia i cyklicznego uzupełaniania wody 18 000
SUMA: 27 873
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8 000
Dodatkowe załączniki
Poidełko dla ptaków poielko_dla_ptakow_2.jpg
Poidełko dla ptaków 2 Poide_ko.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Kotnarowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 27 873 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 8 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 27 873 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 8 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Wojciech Strzelecki, Artur Świątkowski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorz Adamski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Iwona Dolata, Izabela Konieczna, Dominik Łagowski, Tomasz Mączkowski, Teresa Mnich, Szymon Ossowski, Lesław Rachwał, Adam Tomczak, Mateusz Trafny, Łukasz Włodarczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.