Mega Fun! - wildecki plac zabaw


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Mega Fun! - wildecki plac zabaw
Skrócony opis projektu
Nowoczesny, atrakcyjny plac zabaw dla dzieci starszych i młodzieży w Parku JPII.
Opis projektu
MEGA FUN! to nowoczesny, wyjątkowy plac zabaw dla dzieci starszych i nastolatków - miejsce, jakiego jeszcze nie ma na Wildzie!
Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw Parku JPII w nowoczesne w urządzenia dostosowane do potrzeb i aktywności starszych dzieci i młodzieży. Zastosowanie nowatorskich i niebanalnych rozwiązań zachęcić ma młodzież do aktywności na świeżym powietrzu.
Stworzenie placu zabaw winno łączyć się z doposażeniem tego terenu o elementy małej architektury parkowej tj.: ławki, kosze na śmieci, a także o brakujące latarnie doświetlające wejście do parku od strony ul. św. Jerzego i wzdłuż głównej parkowej alei.
Projekt zakłada zastosowanie naturalnej, ekologicznej nawierzchni - piasku, trawy.
Na terenie placu zabaw wskazane jest także nasadzenie drzew w celu zapewnienia odpowiedniego zacienienia terenu (nasadzenia zrealizować można w ramach nasadzeń kompensacyjnych, bądź też ze środków z projektu pozostałych po zakupie i montażu urządzeń ).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Jana Pawła II - ul. Dolna Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren obok istniejącego placu zabaw
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież, nastolatkowie i dzieci starsze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
MEGA FUN! jest wyjątkowym projektem skierowanym do młodzieży i dzieci starszych. Wildeckie place zabaw przeznaczone są dla maluchów - brakuje oferty dla nastolatków i młodzieży. Projekt MEGA FUN! jest nastawiony na potrzeby właśnie tej, jakże licznej, grupy mieszkańców Wildy. Młodzież oczekuje zaawansowanych rozwiązań: atrakcyjnych, funkcjonalnych i niebanalnych. Urządzeń, które pozwolą na dynamiczne aktywności, stanowiących zachętę do aktywności na świeżym powietrzu. Park JPII jest idealnym miejscem dla tego typu atrakcji - teren pomiędzy obecnymi placami zabaw czeka na zaaranżowanie go z myślą o młodzieży i jej potrzebach. Projekt powinien, z założenia, uwzględniać szerokie spektrum odbiorców, w tym potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt powinien, z założenia, uwzględniać szerokie spektrum odbiorców, w tym potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to zarówno funkcjonalności urządzeń, jak i pozostałych rozwiązań dot. małej architektury parkowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenia do różnych rodzajów aktywności 500 000
Ławki, kosze na śmieci, latarnie, nowe nasadzenia roślinności 90 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja - Park JPII MEGA FUN teren.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sylwia Stec
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie online odbyło się 14.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, T.Lisiecki, D.Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, nie zgadzam się z negatywną opinią wydziału opiniującego złożony przez mnie projekt nr 134 „MEGA FUN! – wildecki plac zabaw” i niniejszym składam odwołanie przewidziane w § 3 pkt. 20 Zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Projekt Parku JPII nie jest projektem skończonym i zamkniętym - podlegał on na przestrzeni ostatnich lat, i w dalszym ciągu podlega, licznym modyfikacjom - zarówno w kwestii wybudowania placu do streetworkoutu, placów zabaw, siłowni zewnętrznej, wybiegu dla psów, czy też choćby w zakresie działalności lokalu gastronomicznego w nim funkcjonującego. Co więcej - z funduszy Rady Osiedla Wilda, w której Zarządzie zasiadam od dwóch kadencji, Park Jana Pawła II jest sukcesywnie wyposażany w urządzenia zabawowe i małą architekturę - właśnie w trosce o realizację oczekiwań mieszkańców. Należy tutaj podkreślić, że zgodnie z § 38 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania to Rada Osiedla, a nie Zarząd Zieleni Miejskiej, jest przedstawicielem mieszkańców i wypowiada się w ich imieniu. Oczekiwania mieszkańców dotyczące sposobu zagospodarowania terenu wskazanego w projekcie, zostały również bardzo jasno wyrażone podczas głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016, w którym zwyciężył projekt "Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne" wskazujący na realizację placów do streetworkoutu oraz placu zabaw dla dzieci starszych w Parku JPII - niestety, ze środków pozostałych po realizacji placów sportowych, została zrealizowana namiastka placu zabaw dla dzieci starszych. Plac ten - z założenia - ma być sukcesywnie powiększany i ulepszany ze środków Rady Osiedla. Złożony przeze mnie projekt jest tylko alternatywną formą sfinansowania tych rozwiązań, umożliwiającą ich kompleksową realizację. Ponadto powoływanie się na Uchwałę nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania jest kompletnie chybione, ponieważ - jak podkreśliłam w swoim projekcie - plac zabaw miałby zostać zrealizowany z użyciem nawierzchni biologicznie czynnej (trawa, piasek), z absolutnym wykluczeniem nawierzchni sztucznych. Teren przewidziany pod realizację placu jest terenem niezadrzewionym, posiadającym nawierzchnię trawiastą o naturalnej retencji i taki charakter miałby zachować. Istniejące już urządzenia, które zostały zamontowane na tym terenie dzięki projektowi z PBO16, również znajdują się na trawiastej nawierzchni. Ponadto złożony przeze mnie projekt nie zakładał negatywnej ingerencji w istniejącą zieleń i drzewostan - co więcej: przewidywał nowe nasadzenia drzew, co jest niewątpliwym atutem i wzbogaceniem istniejących zasobów zadrzewienia. W tej sytuacji odnoszę wrażenie, że przywołana podstawa prawna jest błędna i przytoczona bez wnikliwej analizy szczegółowych założeń projektu. W związku z powyższym nie widzę przesłanek wyczerpujących kryteria zawarte w § 3 pkt. 7 Zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, które uniemożliwiałyby realizację złożonego przeze mnie projektu. Reasumując: zarówno ze względu na oczekiwania społeczne, poparte dotychczasowymi działaniami mieszkańców w PBO oraz staraniami ze strony Rady Osiedla Wilda, jak również mając na uwadze brak merytorycznych podstaw do odrzucenia projektu w postaci błędnej interpretacji projektu w świetle przywołanych w uzasadnieniu aktów prawnych, zgodnie z harmonogramem PBO21 składam odwołanie od negatywnej opinii wydziału merytorycznego oczekując na dalsze postępowanie z Państwa strony przewidziane w Zasadach i trybie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Z wyrazami szacunku Sylwia Stec
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ obszar parku został profesjonalnie zaprojektowany, kompleksowo urządzony i wyposażony w infrastrukturę. Ponadto w parku na przestrzeni lat, w uzgodnieniu z mieszkańcami, powstała odpowiednia infrastruktura zabawowa. Wskazana lokalizacja budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego, wiąże się z likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, co jest niezgodne z Uchwałą nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO21, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO21 § 2 Zgłaszanie projektów, pkt 14, ppkt 4).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - tak
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Jan Felcyn, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Katarzyna Napierała, Marek Pluta
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.