"Strefa Ogródek"-integracja przy stadionie Warty


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
"Strefa Ogródek"-integracja przy stadionie Warty
Skrócony opis projektu
Strefa spotkań, aktywności i integracji społecznej w ramach przestrzeni stadionowej klubu piłkarskiego Warta Poznań.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie w ramach stadionu użytkowanego przez Wartę Poznań
strefy integrującej społeczność lokalną Wildy, jak i okolicznych osiedli. Niemal w centrum Poznania wykreowała się strefa sportu i rekreacji - pływalnie, lodowisko, park, stadion piłkarski z boiskami. Wiodącym klubem w okolicy jest Warta Poznań. Klub już kieruje swoją ofertę do mieszkańców (np. Akademia piłkarska - dzieci i młodzież; amp futbol - osoby po amputacjach kończyn; Teqball - odmiana piłki nożnej), otwiera się na społeczność skupioną wokół klubu (rodzice dzieci z Akademii), a także na mieszkańców z szeroko pojętej dzielnicy. Stadion popularnie określany "Ogródkiem" posiada zaniedbane przestrzenie wokół boisk treningowych, które doskonale nadają się na wykreowanie popularnych w innych częściach miasta stref relaksu i rekreacji.
Bliskość boisk treningowych zakłada połączenie realizacji odprężającej formy kibicowania z aktywnym wypoczynkiem.
W ujęciu aranżacyjnym projekt strefy zakłada podział na 3 przestrzenie:
1) Gastronomiczna - skupiona wokół punktów gastronomicznych (np. popularne food trucki)
2) Relaks / wypoczynek - w tej przestrzeni zakłada się rozstawianie siedzisk, leżaków,
stolików paletowych lub innej dopuszczalnej architektury zapewniającej komfort wypoczynku. To miejsce spotkań, rozmów, integracji, oglądania meczów. Ważne będzie dla nas zapewnienie komfortu przy zmieniających się warunkach atmosferycznych,
3) Rozrywka / kultura / aktywność - w ramach tego obszaru planowane jest organizowanie
koncertów lokalnych zespołów, spotkań autorskich, projekcji filmów "pod chmurką" (scena, ekran).
Przewidywane jest aktywne moderowanie aktywności ze strony klubu, tak aby strefa była maksymalnie wykorzystywana. Wybrane aktywności:
- cykliczne sesje jogi dla każdego lub ćwiczenia sportowe,
- cykliczne spotkania seniorów („mecze chodzone, porady dot. aktywności i zdrowego stylu życia),
- spotkania z piłkarzami,
- integracja sekcji amp futbolu z mieszkańcami, szczególnie z osobami
z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
- sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży – np. zajęcia w okresie wakacyjnym.

Strefa będzie jednocześnie zapleczem dla Rodziców dzieci uczestniczących na zajęcia sportowe w Akademii Warty Poznań.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Droga Dębińska 12

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Punkt zlokalizowany od strony Hali i Lodowiska "Chwiałka" (parking, dogodne dojście z Parku Jana Pawła II)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Wildy i okolicznych osiedli. Dzieci, młodzież, osoby w średnim wieku (rodzice dzieci z Akademii Warty), seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami. Aktywiści społeczni i przedsiębiorcy z dzielnicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Udostępnienie zaniedbanej, ale atrakcyjnie zlokalizowanej przestrzeni.
2. Generowanie inicjatyw społecznych skupionych wokół wszelakich aktywności na styku
sportu i inicjatyw społecznych
3. Integrowanie różnych środowisk i propagowanie wartości sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego (wolontariat, przeciwdziałanie wykluczeniom, integrowanie grup społecznych, postawy ekologiczne).
4. Dotarcie z atrakcyjną ofertą klubu Warta Poznań (aktywność fizyczna, rozwijanie talentów,
wsparcie osób z ryzykiem wykluczenia - osoby starsze, niepełnosprawni).
5. Podniesienie jakości i estetyki oraz udostępnienie terenu miejskiego w atrakcyjnej lokalizacji, uporządkowanie terenu w ścisłym centrum miasta.
6. Uzupełnienie oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej okolicy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt w swoim założeniu zakłada OTWARTOŚĆ jako istotny aspekt integrowania różnych grup społecznych. Dlatego na poziomie wdrażania, potrzeby różnych grup zostaną uwzględnione.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Uporządkowanie przestrzeni
2. Niwelacja i wyrównanie nawierzchni
3. Zabezpieczenie gastronomiczne - mobilny punkt typu foodtruck
4. Wyposażenie strefy wypoczynkowej - zakup leżaków, stolików, parasoli
5. Zabezpieczenie pomieszczenia magazynowania wyposażenia
6. Stworzenie sceny wraz z konstrukcją ekranu kinowego
300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Założenia do projektu - prezentacja Strefa_Ogr_dek_07_2020.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jaroslaw Żubka
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu. Proszę również o zajęcie stanowiska przez zarządcę terenu tj.POSIR.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 14.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Andrzej Kras, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Jan Felcyn, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Katarzyna Napierała, Marek Pluta, Sylwia Stec
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.