Bezpieczna Majakowskiego


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Bezpieczna Majakowskiego
Skrócony opis projektu
Instalacja progów zwalniających na ulicy Majakowskiego w celu spowolnienia ruchu do przepisowych 30 km/h.
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie ulicy Majakowskiego poprzez umieszczenie progów zwalniających: 2 progi na odcinku od skrzyżowania z Browarną do skrzyżowania z Wilczą, 2 progi od skrzyżowania z Wilczą do skrzyżowania z Rysią i 2 progi od skrzyżowania z Rysią do skrzyżowania z Lisią.

W rejonie progów powinny zostać umieszczone znaki ostrzegawcze. Na odcinku od skrzyżowania z Browarną do skrzyżowania z Wilczą potrzebne jest też ustanowienie ograniczenia prędkości do 30 km/h tak aby limit ten obowiązywał na całej długości ulicy Majakowskiego.

Instalacja w sumie 6 progów zwalniających na ulicy Majakowskiego ma na celu wymuszenie spowolnienia prędkości aut do przepisowej prędkości 30 km/h, która obowiązuje na tym odcinku.
Proponowana lokalizacja progów zwalniających jest oznaczona na załączonej mapce symbolami P1 do P6:
• P1 – w odległości 50 m od skrzyżowania z Browarną
• P2 – w odległości 60 m od skrzyżowania z Wilczą
• P3 – w odległości 50 m od skrzyżowania z Wilczą
• P4 – w odległości 50 m od skrzyżowania z Rysią
• P5 – w odległości 50 m od skrzyżowania z Rysią
• P6 – w odległości 50 m od skrzyżowania z Lisią
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul.Majakowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ul.Majakowskiego na odcinku od ul.Browarnej do Lisiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy okolic ul.Majakowskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na ulicy Majakowskiego obowiązuje limit prędkości 30 km/h, który jest niestety notorycznie ignorowany przez kierowców. Na tym odcinku samochody bardzo często poruszają się z prędkościami wielokrotnie przekraczającymi obowiązujący limit. Powoduje to duże niebezpieczeństwo, ponieważ znajdują się tam osiedla mieszkaniowe, żłobki, place zabaw, kościół oraz liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Ponadto, ulicą Majakowskiego często poruszają się rowerzyści z uwagi na bliskość terenów rekreacyjnych i szlaków rowerowych. Niestety z obawy o swoje bezpieczeństwo, zmuszeni są korzystać także z wąskiego chodnika biegnącego wzdłuż ulicy, stwarzając dodatkowe zagrożenie dla pieszych.
Instalacja progów wymusiłaby spowolnienie ruchu pojazdów do przepisowych 30 km/h, dzięki czemu życie mieszkańców byłoby bezpieczniejsze, spokojniejsze (mniejszy hałas) i zdrowsze (mniejsze zanieczyszczenie powietrza z rur wydechowych).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest użyteczny dla wszystkich mieszkańców w tym szczególnie dla osób niepełnosprawnych, ponieważ dzięki uspokojonemu ruchowi pojazdów mogliby bezpieczniej korzystać z przestrzeni publicznej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
6 progów po 12 000 zł za szt. 72 000
Oznakowanie pionowe 12 znaków po 375 zł za sztukę 4 500
SUMA: 76 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapka mapka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jerzy Maternik
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 05.06.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowany pozytywnie do realizacji. Szczegółowa lokalizacja progów określona zostanie w projekcie organizacji ruchu.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 76 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 80 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Dionizy Radojewski, Jarosław Klessa, Grzegorz Burandt, Robert Olejnik
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.