Doposażenie siłowni zewnętrznej w parku Cytadela


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Doposażenie siłowni zewnętrznej w parku Cytadela
Skrócony opis projektu
Chciałbym zaproponować doposażenie siłowni na Cytadeli o drążki do kalisteniki.
Opis projektu
Chciałbym zaproponować doposażenie siłowni zewnętrznej przy restauracji Umberto na poznańskiej Cytadeli o drążki kalisteniki. Jak wszyscy wiemy, Park Cytadela służy nie tylko do rekreacji, ale także uprawiania sportu. Z każdym rokiem popularność treningu siłowego opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała, rośnie.

Doposażenie siłowni o drabinki i drążki, nie wpłynie znacząco na naturalny, krajobrazowy charakter parku, ponieważ jak widać, urządzenia świetnie wkomponowują się w tamtejszy krajobraz oraz architekturę. Zastosowanie stonowanej kolorystyki na pewno wypłynie na wygląd całej siłowni. Jest też elementem który nie zniszczy powierzchni biologicznie czynnej, ponieważ nie ma potrzeby, aby podłoże było asfaltowe, betonowe, czy wykonane ze specjalnych płyt elastycznych. Doposażeneie siłowni możliwe będzie wyłącznie na terenie przeznaczonym pod siłownię zewnętrzną.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela, aleja Cytadelowców

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przy restauracji Umberto
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy okolicy, którzy są aktywni fizycznie oraz Ci, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z ćwiczeniami siłowymi z wykorzystaniem własnej masy ciała.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Niniejszy projekt będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania, pompki, pompki na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych. Ćwiczący dzięki tej infrastrukturze będą miały mniej problemów z chorobami związanymi z kręgosłupem, będą wzmacniać swoje ciało. Będzie również służył do zacieśniania więzi społecznych w organizowanych wspólnych treningach grupowych. Na wildeckich ćwiczeniach cotygodniowa grupa to blisko 50 osób!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie z niedowładem dolnej części ciała, jak najbardziej będą mogły budować górne partie ciała.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 10 000
Urządzenia do kalisteniki 65 000
SUMA: 75 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Przykład toruńskich drążków na starówce IMG_20200612_093929.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Skrzyniecki
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Teren Parku Cytadela znajduje się w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym w zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu stanowisko powinien przedstawić zarządca terenu tj.Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 13.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze online w dniu 14.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, T.Lisiecki, M.Rucka, D.Woźniak, K.Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Projekcie chodzi o dostawienie kliku drążków do podciągania, np. zamiast instalacji z dzwoneczkami, która popsuta i nikomu nie służy. Kilka słupków nie zmieni ani charakteru zabytkowego Cytadeli, ani nie zepsuje/nie zmieni w strukturze podłoża. Jako, że to budżet obywatelski, dajmy mieszkańcom zdecydować, czy chcą się podciągać czy nie.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Fort Winiary, obecnie Park Cytadela, wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A06 decyzją z dnia 16.04.1966 r. Na terenie parku znajdują się 4 place zabaw i 3 siłownie zewnętrzne. Wskazana siłownia nie ma możliwości rozbudowy bez wcześniejszej ingerencji w park. Rozbudowa obszaru siłowni zewnętrznej jest ponadto działaniem nieekologicznym, skutkującym zajęciem terenu parku prowadzącym do niszczeniem powierzchni biologicznie czynnej, a więc niezgodnym z treścią Uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO21, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO21 § 2 Zgłaszanie projektów, pkt 14, ppkt 4).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - tak
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 75 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.