Wspieramy edukację dzieci z niepełnosprawnościami


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Wspieramy edukację dzieci z niepełnosprawnościami
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje wsparcie Szkoły Podstawowej nr 68 w postaci wyposażenia sal.
Opis projektu
Projekt obejmuje wsparcie Szkoły Podstawowej nr 68 w postaci wyposażenia sali komputerowej, sali do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji, hali sportowej i biblioteki. Szkoła obecnie zajmuje malutki budynek, w złym stanie i słabo wyposażony. Po latach walki udało się doprowadzić do jej rozbudowy ale z uwagi na brak środków zawieszony został drugi etap inwestycji polegający na remoncie i wyposażeniu szkoły.

W ramach projektu przewidziano m.in:
1. Sala komputerowa
• 11 do 12 szt. Komputerów z oprogramowaniem
• 11 do 12 szt. Monitorów ok 30 ‘’
• 11 do 12 szt. Fotele biurowe
• 11 do 12 szt. Zestawy słuchawkowe do nauki języków obcych
• 1 szt. Tablica multimedialna
• 10 szt. LEGO MINDSTORMS + oprogramowanie
• Tablica sucho ścieralna
2. Sala do gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, hala sportowa
• Podwiesie
• Maglownica (średnia)
• Platforma
• Materace składane 2szt. one są potrzebne także żeby je ułożyć po obu stronach maglownicy.
• Huśtawka "T"
• Koń
• Drabinka
• Ścianka zahaczana na drabinkę
• Beczka
• Stożek/Topek
• Piłka walec z kolcami
• Żabka
• Podświetlany sześcian
• Gruba Mata PUZZLE Fitness np.
• Haki w suficie do TRX
• Wolne ciężarki
• Piłki fitball
• Drążki na drabinki wielofunkcyjne
• Stoły do tenisa stołowego + siatki, rakietki itp.
• Wyposażenie hali w sprzęt sportowy typu piłki do gier zespołowych, przybory i przyrządy do zajęć z lekkiej atletyki itp.
3. Biblioteka
• Uzupełnienie księgozbioru
• 4 - 5 szt. Laptopy
• 1 szt. Drukarka
• Meble (stoły, krzesła, fotele, pufy, regały itp.)
4. Inne:
• Składane krzesła na akademie szkolne
• Pomoce dydaktyczne różnego typu ( biologia, chemia, fizyka, geografia, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych itp.)
• Uzupełnienie klas lekcyjnych w tablice multimedialne około 6 – 7 szt.
• Inne niezbędne narzędzia i inwestycje wspomagające naukę w oddziałach integracyjnych i specjalnych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Jana III Sobieskiego 102

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła prowadzona przez Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
W szkole uczy się obecnie ok 200 uczniów i uczennic, w tym mniej więcej połowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osoby te stanowić będą podstawową grupę użytkowników. W przypadku organizacji integracyjnych imprez z udziałem naszego otoczenia (mieszkańcy osiedla itp.) grupa użytkowników jeszcze wzrośnie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Inwestycję uzasadniam koniecznością doposażenia szkoły w związku z jej rozbudową, a także przestarzałą i nieprzystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastrukturą. Specyfika szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi sprawia, że wymaga ona odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia, które nie zawsze mieści się w budżecie oświatowym. Wniosek został złożony za zgoda dyrekcji szkoły.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Tak, projekt zakłada wsparcie szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi więc z uwagi na specyfikę musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura szkoły będzie też w możliwie szerokim zakresie dostępna dla innych mieszkańców Poznania, np. poprzez użyczanie/wynajem sal.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyposażenie 400 000
SUMA: 400 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia szkoły (zew. i wew.) Zdj_cia szko_y.zip
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Ruta
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Cebulska, Przemysław Czechanowski, Roman Dera, Jolanta Galas, Benedykt Goździewski, Tomasz Hejna, Henryk Józefowski, Krzysztof Kiemel, Teresa Klimpel, Mariusz Sikora
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.