Na ratunek mieszkańcom Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Na ratunek mieszkańcom Poznania
Skrócony opis projektu
Zakup nowoczesnego pojazdu dla OSP Kwiatowe wyposażonego w sprzęt do usuwania skutków nawałnic.
Opis projektu
Założeniem projektu jest wyposażenie OSP Kwiatowe w nowoczesny lekki pojazd ratowniczy przeznaczony do ratownictwa technicznego z ukierunkowaniem na sprzęt do usuwania skutków nawałnic . W ramach projektu planowany jest zakup pojazdu z wyposażeniem technicznym umożliwiającym usuwanie wody z zalanych pomieszczeń oraz usuwaniem powalonych drzew , pojazd będzie wykorzystywany na terenie miasta Poznania. Ponadto pojazd doposażony zostanie w sprzęt do ratownictwa ekologicznego
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chryzantemowa,Chojnicka,Golęcińska, Krańcowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zakupiony pojazd i sprzęt będzie na wyposażeniu OSP Kwiatowe, wykorzystywany będzie zgodnie z potrzebami na terenie miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu bezpośrednio jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej os. Kwiatowe, oraz pośrednio urzędy ,organizacje i mieszkańcy miasta Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
OSP Kwiatowe od wielu lat uczestniczy czynnie w działaniach ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego . Anomalie pogodowe, przyczyniają się do coraz częstszego dysponowana OSP. Kwiatowe przez SKKM PSP do działań przy usuwaniu skutków nawałnic. Ponadto realizacja projektu ma na celu także wymianę wyeksploatowanego starego pojazdu IVECO z 1998 roku, którego z roku na rok jest coraz trudniej utrzymać w sprawności.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt ma służyć podniesieniu bezpieczeństwa w mieście a także ma spowodować lepsze
przygotowanie sprzętowe jednostki OSP Kwiatowe do podejmowania działań przy usuwaniu skutków nawałnic, przez co z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania w możliwie najszerszym zakresie pośrednio
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pojazd dostawczy do 3,5 t 280 000
Wyposażenie techniczne ratownicze 70 000
motopompa pływająca MAMUT 9 700
pompa elektryczna 5 000
SUMA: 364 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 500
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Ciebielski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt. Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania.
  Zespół Obradował w składzie: Witold Rewers, Marcin Rzepecki, Marcin Michalski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 364 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.