Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2
Skrócony opis projektu
Ekologiczna modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca lepszą, bardziej komfortową i przyjazną środowisku edukację naszych dzieci.
Opis projektu
Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu
Projekt obejmie działania związane z poprawą efektywności energetycznej obiektów. Celem projektu będzie w szczególności ograniczenie niskiej emisji do atmosfery, instalacja zielonego dachu na przybudówce hali sportowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, który umożliwi zbieranie deszczówki oraz instalacja hoteli dla zapylaczy. Działania te wpisują się w szeroko pojęte bezpieczeństwo ekologiczne, nakierowane są na odkrywanie, poznawanie i doskonalenie mechanizmów dzięki którym przyroda i jej zasoby mogą umożliwiać nam proekologiczne egzystowanie i rozwijanie się obecnych i przyszłych pokoleń.
Główne działania realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 obejmą:
1. Termomodernizację hali sportowej pozwalającą na ograniczenie niskiej emisji w szczególności ocieplenie przegród wewnątrz dachu, wentylację.
2. Stworzenie zielonego dachu na hali sportowej (w części obejmującej przybudówkę)
3. Zamontowanie zbiornika retencyjnego z dachu hali sportowej pozwalającego na zbiórkę wody deszczowej na potrzeby edukacyjnego ogrodu szkolnego.
4. Instalację hoteli dla zapylaczy, poidełek dla owadów, domków dla jeży na terenie szkolnego ogrodu.
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu
W swych założeniach projekt nastawiony jest na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę jakości powietrza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szkoły, a tym samym dbałość o ekologiczną infrastrukturę szkoły, jak również troska o roślinność jako producenta tlenu w powietrzu oraz dbałość o zwierzęta.
Główne działania realizowane na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 obejmą:
1. Poprawę infrastruktury technicznej szkoły polegającą na wykonaniu wentylacji mechanicznej, instalacji p.poż. i IT.
2. Budowę wiat parkingowych na rowery i hulajnogi, pozwalających na zwiększenie możliwości dojazdu dzieci do szkoły bezemisyjnymi środkami transportu.
3. Instalację hoteli dla zapylaczy, poidełek dla owadów na terenie szkolnego ogrodu.
4. Remonty klas – między innymi wymiana drzwi, podłóg, malowanie klas, i wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Romana Brandstaettera, Osiedle Wichrowe Wzgórze

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu, Osiedle Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do w/w szkół co daje prawie 1000 odbiorców.
Projekt uzyskał zgodę Dyrektorów obydwu placówek, a niezbędny zakres zmian został opisany na podstawie przeprowadzonych konsultacji z obydwoma Szkołami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem jest zwiększenie nakładów na niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolną w zakresie inwestycji ekologicznych, które wciąż pozostają na niewystarczającym poziomie i wola, aby te środki były przeznaczone na podniesienie jakości przestrzeni w jakiej nasze dzieci się uczą.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Instalacja hoteli dla zapylaczy, poidełek dla owadów na terenie szkolnego, wzbogacenie ogródka szkolnego o zbiornik retencyjny umieszczony na dachu hali sportowej, wiat rowerowych, wpisują się w koncepcję projektowania uniwersalnego w edukacji i mogą być przykładem dobrych praktyk w zakresie stwarzania wszystkim uczniom równych szans w zakresie dostępu do edukacji przyrodniczej i obserwacji świata roślin i owadów w naturalnym środowisku. Ogródek szkolny to doskonałe miejsce, aby zaszczepiać w dzieciach ducha ekologii, kształtować w nich opiekuńczy stosunek do roślin, owadów oraz zrozumieć miejsce i rolę człowieka w przyrodzie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Termomodernizację hali sportowej
2. Stworzenie zielonego dachu na hali sportowej
3. Zamontowanie zbiornika retencyjnego z dachu hali sportowej
4. Budowę wiat parkingowych na rowery i hulajnogi
5. Wykonaniu wentylacji mechanicznej, instalacji p.poż. i IT
6. Remonty klas

Podział kosztów między szkoły - po 300 000 zł.
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zgoda dyr ssp2 zgoda dyr. na PBO.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mariusz Adamczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner Jan Muczek Agnieszka Adamczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt ma charakter zarówno ekonomiczny jak i wychowawczy. Jego realizacja poprawi walory obiektu korzystne dla środowiska. Dodatkowo realizacja w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży będzie znakomitym elementem ich kształcenia i uwrażliwienia na potrzeby zdrowego środowiska naturalnego, czystego powietrza i wzorem podejmowania działąń proekologicznych.
  Zespół Obradował w składzie: 1. Krzysztof Janczewski - Przewodniczący 2. Halina Owsiana 3. Wojciech Dobski 4. Maria Adamczewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.