Poznańskie skrzydła liczą 100 lat


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Poznańskie skrzydła liczą 100 lat
Skrócony opis projektu
Pragnę przypomnieć początki chwały polskich skrzydeł poprzez cykl koncertów artystyczno-patriotycznych 100-lecia Poznańskiego Lotnictwa.
Opis projektu
Nie ma nowoczesnego państwa bez sieci dróg, połączeń trakcji kolejowej, wodnej i lotniczej. Dzięki zdobyciu Ławicy przez powstańców Wielkopolskich, Odrodzona Polska dysponowała doskonałym parkiem lotniczym. Samoloty z Ławicy przyczyniły się do jednego z największych sukcesów militarnych Wojska Polskiego - Bitwy Warszawskiej, ale po zakończeniu wojny przyczyniły się do stworzenia polskiego lotnictwa cywilnego, lotnictwa, które przybliżało miasta i ludzi o czym tak pięknie pisał Antoine de Saint-Exupery, A. Fiedler, Z. Kosidowski.
W czasie Targu Poznańskiego od 29 maja - 6 czerwca 1921, zainaugurowano regularne krajowe przewozy lotnicze wykonywane przez pierwsze polskie przedsiębiorstwo transportu lotniczego „Aero-Targ”, uznawane za początek polskiego transportu lotniczego. W czasie Targu Poznańskiego łącznie odbyło się 28 rejsów na trasie Poznań-Warszawa-Poznań i 30 - na trasie Poznań- Gdańsk- Poznań. Wcześniej 16 kwietnia 1921 roku rozpoczęto regularne loty na linii Warszawa- Paryż- Warszawa.
Lotnictwo cywilne zapisało się wspaniale na kartach polskiej historii, ale też literatury pięknej, poezji, a także w partyturach muzycznych.
Projekt ma na celu przypomnieć Dni Chwały oraz Dni Służby Poznańskiego Lotnictwa, co trafnie i pięknie opisali Poznańscy twórcy a także znalazło odbicie na kartach partytur F. Nowowiejskiego, S. Wiechowicza, J. Młodziejowskiego.
Cykle koncertów połączone z poezją i muzyką przypomną Poznaniakom początki i chwałę Polskiego Lotnictwa a także wspaniały dorobek Poznańskich twórców, zwłaszcza w miejscach związanych z Lotnictwem (Ławica, Krzesiny, Ogrody, Kościuszki, Mielżyńskiego).
Dużym wsparciem projektu może być udział Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych, z którą wiele Zespołów, solistów Miasta Poznania współpracowało. Orkiestra wiele razy z Poznańskimi i Wielkopolskimi Zespołami artystycznymi współpracowała i prezentowała utwory o wysokich walorach artystycznych, m.in.: w Parku Wilsona, Auli UAM, w Porcie Lotniczym, czy w Kościele Garnizonowym i Katedrze. Współpraca z zawodowymi artystami może tylko upiększyć i wzbogacić nasz projekt i zainteresować jeszcze bardziej zarówno młodzież jak i osoby starsze.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ławica, Port lotniczy im. H. Wieniawskiego- Hol Lotniska, Osiedle Mieszkaniowe Lotników- Skwer Lotników,Krzesiny Baza Lotnicza,Mielżyńskiego -Tablica Honorowa upamiętniająca pierwszy Aeroklub w Polsce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje związanie z Poznańskim Lotnictwem
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież pobliskich szkół, społeczeństwo Osiedla Lotników, Publiczność Portu Lotniczego, Żołnierze Bazy Krzesiny oraz mieszkańcy gminy. Zależy nam by wszyscy potencjalni odbiorcy: młodzież, osoby dorosłe a także seniorzy, brali liczny udział w naszych Koncertach artystyczno-patriotycznych poprzez nagłośnienie, reklamę na afiszach i ulotkach a także mass media.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma nie tylko uzupełnić gotową wiedzę o 100-leciu poznańskiego lotnictwa ale ma ożywić pragnienie by słuchacz dążył do osobistego rozwoju. By nabył chęć do kształtowania swoich umiejętności w zdobywaniu tego, co w życiu może być naprawdę ważne. Projekt ma być ważnym przez wiele różnorodnych doświadczeń kulturowych (słowo, poezja, muzyka, śpiew solowy i zespołowy). Warto, by kolejni samorządowcy przyłączali się do działalności kulturalno-oświatowej realizując projekty z udziałem wybitnych Poznańskich aktorów i solistów a także przypominali twórczość artystyczną Poznania i Wielkopolski i Polski.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wszystkie osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pomieszczeń wyznaczonych na sale dla publiczności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Transport do wybranych placówek - Ławica, Krzesiny, Pokrzywno, Ogrody 600
Aktorzy, Konferansjer 2 400
Druk programów i poezji 1 500
Wokaliści, Zespół Chóralny 3 000
Zespół Muzyczny 4 500
SUMA: 12 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Irena Gutowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt otrzymał pozytywną opinię pod kątem merytorycznym ze strony Poznańskiego Chóru Chłopięcego oraz Wydziału Kultury. Jeżeli chodzi o stronę finansową projektu, pozycje kosztorysu dotyczące udziału zespołu muzycznego, zespołu chóralnego, jak i kosztów transportu wydają się być niedoszacowane. Niestety ze względu na brak kontaktu z wnioskodawcą aktualizacja budżetu nie była możliwa.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Jacek Sykulski - Dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 12 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 22 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 22 400 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowane uchwałą nr 5 z XV sesji ROSM
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Ignaszak reprezentantka Rady Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.