Budowa nowego chodnika na ul. Krańcowej


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Budowa nowego chodnika na ul. Krańcowej
Skrócony opis projektu
W miejscu starego i kompletnie zniszczonego pomiędzy okolicami ul. Nieszawskiej a dworcem Poznań Wschód.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę/remont brakującego fragmentu chodnika na ul. Krańcowej w miejscu obecnego błota i starych, połamanych płyt, na odcinku pomiędzy przejazdem kolejowym w ulicy Krańcowej aż do miejsca, gdzie obecnie urywa się nowy chodnik z kierunku Warszawskiej
Odcinek starego chodnika jest łącznej długości około 350 metrów od przejazdu kolejowego w kierunku południowym.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Krańcowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

od przejazdu kolejowego około 350 m w kierunku południowym wzdłuż ulicy Krańcowej
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie mieszkańcy i pracownicy sąsiednich osiedli: Główna i Warszawskie-Pomet-Maltańskie oraz piesi korzystający z dworca Poznań Wschód lub spacerujący w kierunku Malty/Nowego Zoo.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dworzec Poznań Wschód mimo tego, że zatrzymuje się na nim niezwykle dużo pociągów jest w tej chwili prawdopodobnie najbardziej odseparowanym i niedostępnym dworcem w mieście (brak komunikacji miejskiej, brak parkingów, brak budynku dworcowego) z dodatkowo bardzo nieprzyjaznym dojściem do niego i jednym z najczęściej zamykanych przejazdów kolejowych w Poznaniu (zbiegają się na nim 3 linie kolejowe, często również są przetaczane wagony na pobliskie parkingi Volkswagena). Wszystko to skutecznie odstrasza mieszkańców okolicznych osiedli do korzystania z Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dojście do dworca pieszo z Malty zajmuje jedynie około 20 minut, a mimo to jest prawdziwym wyzwaniem. Nawet latem można sobie połamać nogi o krzywe płyty chodnikowe, a przejazd wózkiem jest praktycznie niemożliwy. Co ciekawe, wzdłuż całej długości ulicy Krańcowej, wszystkie chodniki są wyremontowane, brakuje tylko tego ostatniego 350-metrowego odcinka, który połączy Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie z Osiedlem Główna. Mieszkańcom pierwszego zapewni dogodne dojście na dworzec kolejowy, a mieszkańcom drugiego wygodne dotarcie nad Maltę.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dzięki budowie normalnego i wygodnego chodnika zwiększy się dostępność m.in. terenów rekreacyjnych oraz diametralnie poprawią się warunki dla osób z niepełnosprawnościami, wielu mieszkańców będzie miało możliwość wybrać się nad Maltę pieszo spacerem, natomiast sąsiednie osiedla odcięte obecnie starym i nienadającym się do użytku chodnikiem zostaną ponownie połączone.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa nowego chodnika szerokości 2 metrów wzdłuż ulicy Krańcowej od przejazdu kolejowego 350 metrów w kierunku południowym do miejsca, w którym górą przechodzą rurociągi i zaczyna się normalny, nowy chodnik w stronę ul. Warszawskiej 240 000
SUMA: 240 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Jankowiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Budowa nowego chodnika na ul. Krańcowej wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych i realizacji zadania w terenie. Realizacja takiego zakresu działań nie jest możliwa do wykonania w trakcie jednego roku. Ponadto realizacja projektu przebiega przez działki o nieuregulowanym stanie prawnym. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego oraz teren realizacji nie znajduje się we władaniu Miasta Poznania - par. 2, ust. 12, pkt 3) i par. 2, ust.12, pkt. 2).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 240 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.