Aktywni i Zdrowi


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Aktywni i Zdrowi
Skrócony opis projektu
Program obejmujący zajęcia fizyczne, sportowe, psychomotoryczne, pierwszą pomoc medyczną, konsultacje dietetyczne.
Opis projektu
Projekt zakłada realizacje następujących zadań:
1.Zajęcia fizyczne takie jak: (aerobik, zumba, dance fitness, callanetics, fitness na trampolinach, trening ogólnorozwojowy, trening z elementami samoobrony i sztuk walki, stretching i fitness, gimnastyka, zajęcia taneczne, trening funkcjonalny itp)dla mieszkańców od 16 roku życia
2.Zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa - dla mieszkańców od 16 roku życia
3.Konsultacje dietetyczne dla osób z nadwagą i otyłością - od 16 roku życia
4.Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - dla dzieci w wieku 5-8 lat.
5.Zajęcia dla kobiet w różnym wieku oraz kobiet w ciąży o tematyce mięśni dna miednicy, ćwiczenia wspomagające pracę i wydolność mięśni gładkich w tym dna miednicy
6.Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 5-11 lat
7.Zajęcia psychomotoryczne dla osób starszych. Ćwiczenia kształtujące pamięć i koordynacje ruchową
8.Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży, dorosłych i osób starszych (zawał, zator, omdlenia, ukąszenia
Zajęcia prowadzone będą przez kwalifikowanych instruktorów, trenerów i fizjoterapeutów. Konsultacje dietetyczne prowadzone będą przez specjalistów dietetyków. Zajęcia organizowane będą w 7 Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu w godz.10-21
Zajęcia będą organizowane dla kobiet i mężczyzn. Organizator nie przewiduje wprowadzenie górnej granicy wieku
Forma, intensywność, dobór środków treningowych będą dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczestnika.
Ilość prowadzonych zajęć w Domach Kultury:
I. Zajęcia fizyczne (3 x w tygodniu) w 7 domach kultury – 588 zajęć. (588 x 60 min.)
( 7 domów kultury x 28 tygodni x 3 zajęcia tyg.)
II. Zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa (2 x w tygodniu) – 392 zajęcia. (392 x 60 min.)
( 7 domów kultury x 28 tygodni x 2 zajęcia tygodniowo)
IV. Konsultacje dietetyczne z pomiarami i ułożeniem diety – 260 godz. spotkań.
V. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 196 zajęć (196x60 min.)
VI. Zajęcia dla kobiet z problemami mięśni dna miednicy oraz kobiet w ciąży – 153
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ratajskie Osiedla: Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha, Rusa,Tysiąclecia,Polan,Stare Żegrze,Orła Białego,Rusa,Jagiellońskie, Powstań Narodowych.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Domy Kultury i Placówki Kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu będą osoby mieszkające na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza, którzy ukończyli 16 rok życia, dzieci w wieku 5-8 ( dot. zajęć z gimnastyki korekcyjnej), dzieci w wieku 5-11(dot. zajęć sportowych). Organizator nie przewiduje wprowadzenia górnej granicy wieku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Aktywni i Zdrowi" jest rozbudowanym programem prozdrowotnym służącym zdrowiu społeczeństwa. Podjęcie aktywności fizycznej w ramach projektu pozwoli aktywnie spędzić czas, korzystnie wpłynie na wzmocnienie układu ruchu, poprawę sylwetki oraz samopoczucie. Zajęcia o charakterze prozdrowotnym(zdrowy kręgosłup, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, zajęcia wzmacniające mięśnie dna miednicy) wpłyną na poprawę postawy ciała, większą koordynację ruchową, pozwolą zwiększyć komfort funkcjonowania w życiu codziennym. Wsparcie psychomotoryczne przyczyni się do wydłużenia okresu autonomii osób starszych.
Konsultacje dietetyczne pozwolą dostrzec dotychczasowe problemy żywieniowe. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wprowadzić w życie dobre nawyki co będzie skutkować zmniejszeniem masy ciała. Na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę jak zachować się w sytuacji zagrażającej życiu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
W zajęciach fizycznych w ramach projektu Aktywni i Zdrowi mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wykazujący brak przeciwwskazań zdrowotnych. Forma, intensywność, dobór środków treningowych będą dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczestnika.
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach w zależności od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania uczestnika.
Miejsca w których odbywać będą się zajęcia są przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych pod względem infrastruktury.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Konsultacje dietetyczne - wynagrodzenie
260 godz. x 130 zł. brutto

33 800
Ułożenie zaleceń żywieniowych przez dietetyka
8 m-cy x 1400zł. brutto

11 200
Wynagrodzenie instruktorów/trenerów/ fizjoterapeutów prowadzących zajęcia:
1 – zajęcia (60min.) – 100zł.brutto 1625 zajęć
162 500
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - wynagrodzenie
42 zajęcia ( 80min.) – 42 x 250zł. brutto

10 500
Wynajem sal w 7 Domach Kultury dla zajęć z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
42 zajęcia (80 min) – 42 x 100zł

Wynajem sal dla konsultacji dietetycznych
260 godz. x 70zł.

Wynajem sal w Domach Kultury dla zajęć sportowych
1625 godz. x 100zł.
184 900
Opracowanie i druk plakatów i materiałów informacyjnych
Stworzenie i prowadzenie fanpage
Nadzór i koordynacja projektu
Obsługa księgowa projektu

48 000
SUMA: 450 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu rekomendacja AiZ na 2021.pdf
zgody kierowników domów kultury Scan_0015.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Olszewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt dedykowany jest mieszkańcom Poznania z Chartowa, Rataj, Żegrza. Zaproponowano realizację następujących działań na rzecz ww. grupy docelowej: zajęcia fizyczne, korekcyjno-kompensacyjne, profilaktyki bólów kręgosłupa, ogólnorozwojowe sportowe dla dzieci, ćwiczenia wspomagające pracę i wydolność mięśni gładkich dna miednicy, zajęcia psychomotoryczne dla osób starszych kształtujące koordynację ruchową i wzmacniające pamięć, zajęcia z pierwszej pomocy przed medycznej oraz konsultacje dietetyczne dla osób otyłych i z nadwagą. Działania zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia i są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Sylwia Błociszewska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Urszula Piaszczyńska - kierownik w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Strzyż-Sobańska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 450 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 450 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ze względu na duże koszty projektu oraz dużą dowolność w ich uzasadnieniu, Rada Osiedla uznaje, że środki finansowe z tego zadania w obecnej sytuacji należy przeznaczyć na przeciwdziałanie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
  Zespół Obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cwojdziński Grzegorz, Czyżyk Sławomir, Grochowski Grzegorz, Kalman Andrzej, Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Pilarczyk Ewa, Rożek Arkadiusz, Szymański Maciej, Szymczak Wojciech.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Wojciech Strzelecki, Artur Świątkowski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorz Adamski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Iwona Dolata, Izabela Konieczna, Dominik Łagowski, Tomasz Mączkowski, Teresa Mnich, Szymon Ossowski, Lesław Rachwał, Adam Tomczak, Mateusz Trafny, Łukasz Włodarczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.