Skate Skwer Rataje


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Skate Skwer Rataje
Skrócony opis projektu
Nietypowy skwer do relaksu i sportu na płycie po już nieistniejącej makiecie osiedla Rataje.
Opis projektu
Celem projektu jest zagospodarowanie betonowego placu po nieistniejącej już makiecie osiedla Rataje. Projekt ma na celu łączenie różnych warstw społecznych przez stworzenie wielofunkcyjnego skweru.
W skład skweru wejdą:
- miejsca do siedzenia i spotkań w cieniu (ławki i donice drzew ułożone na różnych poziomach) - patrz - załączona przykładowa wizualizacja, zdjęcie nr 1
- przestrzeń do uprawiania sportów miejskich (skatepark wpasowujący się w otoczenie)
- zieleń dająca cień i chłód w upalne letnie dni.

Głównym celem projektu jest przenikanie się i współistnienie dwóch różnych przestrzeni - sportowej i wypoczynkowo-rekreacyjnej - sprzyjające integracji społecznej różnych grup spędzających czas wolny na różne sposoby.

Miejsce będzie wyjątkowe na mapie Poznania ze względu na swoją wielofunkcyjność. Z jednej strony korzystać z niego będą sportowcy, z drugiej strony miejsce będzie zachętą dla przechodniów i spacerowiczów do siedzenia i relaksu z możliwością obserwowania użytkowników części sportowej. Przykładami podobnego rodzaju przestrzeni "dla wszystkich" są m. in.
- Bulwary Wiślane w Warszawie,
- alejka skejtowa Warschauer Strasse w Berlinie,
- Bockler Park w Berlinie (patrz załączone zdjęcie nr 2)
- Israel Platz w Kopenhadze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Królowej Jadwigi

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pusty plac po plenerowej makiecie Osiedli Ratajskich nad wartą niedaleko Mostu Królowej Jadwigi
Potencjalni odbiorcy projektu
- Młodzież
- Sportowcy uprawiający sporty miejskie
- Opiekunowie dzieci uprawiających sporty miejskie
- Wszystkie osoby spędzające wolny czas w okolicach rzeki Warty
Uzasadnienie dla realizacji projektu
- Nowe miejsce pozwalające się rozwijać osobom uprawiającym sporty miejskie w tym sporty olimpijskie (deskorolka)
- Uatrakcyjnienie terenów przyrzecznych
- Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej sprzyjającej integracji różnych grup społecznych
- Do budowy można wykorzystać materiały wtórne (np. płyty kamienne ze starego Placu Wolności przechowywane na terenie Parku Cytadela) z rozbiorów starych placów, ulic itp.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jest to miejsce do spędzania wolnego czasu dla wszystkich, otwarte i zachęcające do przyjrzenia się na czym polegają sporty miejskie.
Miejsce do odprężenia czy spotkania się w cieniu drzew.
Otwarta przestrzeń do doskonalenia umiejętności czy nauki jazdy na rowerze dla początkujących.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- Część rekreacyjna (skate park)
- Część wypoczynkowa (ławki, donice dla drzew lub krzewów)
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Zdjecie_nr1_Pogladowa_wizualizacja_projektu Wizualizaca projektu.jpg
Zdjecie_nr2_Bockler_Park_w_Berlinie boclerpark.jpg
Zdjecie_nr3_tworzenie_przestrzeni_wspolnej _czenie przestrzeni.jpg
Zdjecie_nr4_Miejsce_projektu miejsce projektu.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Pełczyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendację pozytywną dla projektu, jednocześnie informujemy, że na działce nr 58/24 prowadzone jest postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, w związku z tym jest ona zagrożona utratą własności. Co do drugiej lokalizacji tut. Wydział nie wnosi zastrzeżeń. Proszę o zajęcie stanowiska przez zarządcę terenu Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 21.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ jest niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Park nad Wartą" w Poznaniu - część A. Plan dla wyasfaltowanej części działki nr 58/18 wskazuje teren przeznaczony pod miejsca postojowe. Poza tym Zarząd Zieleni Miejskiej posiada projekt zagospodarowania Parku nad Wartą, który w przedmiotowym miejscu przewiduje przestrzeń z miejscami postojowymi. W związku z powyższym lokalizacja urządzeń skate skweru nie jest możliwa. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO21, § 2 Zgłaszanie projektów, pkt 14, ppkt 4.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.